Եկեղեցական

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ՕԾԵՑ ՄԱՍԻՍԻ ՆՈՐԱԿԱՌՈՅՑ Ս. ԹԱԴԷՈՍ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

Նա­խա­գա­հու­թեամբ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին եւ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի, կա­տա­րուե­ցաւ օծ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը Մա­սիս քա­ղա­քի նո­րա­կա­ռոյց ե­կե­ղե­ցւոյ:

ՈՒԵԼՍԻ ՄԷՋ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

Ո­ւել­սի Լորտ Կլաթ­սո­նի ա­նու­նը կրող գրա­դա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Անկ­լի­քան-Ա­րե­ւե­լեան Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու աս­տուա­ծա­բա­նա­կան երկ­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին աս­տուա­ծա­բա­նա­կան հեր­թա­կան նիս­տը։ Թի­ւով չոր­րորդ այս նիս­տը նուի­րուած էր Անկ­լի­քան եւ Ա­րե­ւե­լեան Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ա­ւան­դու­թիւն­նե­րուն մէջ Ս. Հո­գիի դե­րին եւ աս­տուա­ծա­բա­նա­կան նշա­նա­կու­թեան ըն­կալ­ման։

ԱՍՊԵՏՆԵՐԸ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՄԷՋ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց «Վար­դա­նանց աս­պետ­ներ» բա­րե­գոր­ծա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ­նե­րը։ Հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ հիւ­րե­րը Նո­րին Սրբու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցին Սփիւռ­քի մէջ ծա­ւա­լած ի­րենց գոր­ծու­նէու­թիւ­նը՝ ուղ­ղուած Սփիւռ­քի հայ­կա­կան դպրոց­նե­րու եւ ման­կա­պար­տէզ­նե­րու ա­ջակ­ցու­թեան։

ՎԱՂԸ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ ՏԵՂԻ ՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՅ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՋՐՕՐՀՆԷՔ

​Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ վա­ղը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ջրօրհ­նէ­քի հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւն։ Յա­ւարտ Միած­նաէջ Մայր Տա­ճա­րին մէջ մա­տու­ցուե­լիք Ս. Պա­տա­րա­գին, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին, նո­րօրհ­նեալ Յաղ­թու­թեան Սրբա­լոյս Միւ­ռո­նով պի­տի կա­տա­րուի Ջրօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՄԷՋ ԵՌՈՒԶԵՌ

Սրբա­լոյս Միւ­ռո­նի օրհ­նու­թեան յա­ջոր­դած ներ­կայ օ­րե­րուն Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ կը շա­րու­նա­կուի ե­ռու­զե­ռը։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը հան­դի­պում­ներ կ՚ու­նե­նայ Միւ­ռո­նօրհ­նու­թեան ա­րա­րո­ղու­թեան մաս­նակ­ցած քոյր ե­կե­ղե­ցի­նե­րու գա­հա­կալ­նե­րուն կամ ա­նոնց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ պա­տուի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րուն հետ։

ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ՇՆՈՐՀ

​Գումգաբուի Սուրբ Աստուածածին Աթոռանիստ Մայր եկեղեցւոյ մէջ այս առաւօտ տեղի ունեցաւ «Հրաշափառ»ի արարողութիւն:
Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետին ձեռամբ շաբաթավերջին օրհնուած Սրբալոյս Միւռոնը վերաբերուեցաւ քաղաքս:

Տ. ԽԱ­ԺԱԿ ԱՐՔ. ՊԱՐ­ՍԱ­ՄԵԱՆ ՈՂ­ՋՈՒ­ՆԵՑ ՀՌՈ­ՄԻ ՊԱ­ՊԻՆ ԱՄՆ ԱՅ­ՑԵ­ԼՈՒ­ԹԻՒ­ՆԸ

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սա­մեան վեր­ջերս հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Հռո­մի Սրբա­զան Քա­հա­նա­յա­պետ՝ Ֆրան­սիս­քոս Ա. Պա­պին հետ՝ այս վերջ­նոյն Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով։ Ըստ Նիւ Եոր­քի Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նին կող­մէ հրա­պա­րա­կուած մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թեան՝ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը ող­ջու­նեց Սրբա­զան Քա­հա­նա­յա­պե­տին Միացեալ Նահանգներ կա­տա­րած անդ­րա­նիկ այ­ցե­լու­թիւ­նը։

Էջեր