Եկեղեցական

Հայ Եկեղեցւոյ Առաջաւորաց Պահքը

Ա­ռա­ջա­ւո­րաց  պահ­քը սկսաւ երէկ՝ Փետ­րուարի 6-ին, որ կը տե­ւէ հինգ օր:
Ա­ռա­ջա­ւո­րա­ցը ա­ռա­ջին պահքն է, որ հաս­տա­տուած է Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րի­չի կող­մէ եւ այդ իսկ պատ­ճա­ռով կը կո­չուի ա­ռա­ջուո­րաց՝ ա­ռա­ջին:

ՎԱԽՃԱՆԵԱԼ Տ. ՄԵՍՐՈՊ ԱՐՔ. ԳՐԻԳՈՐԵԱՆԻ ՄԱՐՄԻՆԸ ԱՄՓՈՓՈՒԵՑԱՒ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԻԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՄԷՋ

Սուրբ Էջ­միած­նի ե­րի­ցա­գոյն միա­բան­նե­րէն նո­րոգ վախ­ճա­նեալ Տ. Մես­րոպ Արք. Գրի­գո­րեա­նի յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւնն ու թա­ղու­մը ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ՝ նա­խա­գա­հու­թեամբ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի։ Վախ­ճա­նեալ սրբա­զան հօր մար­մի­նը ամ­փո­փուե­ցաւ Մայր Ա­թո­ռի միա­բա­նա­կան գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ։

ՏԱՐԵԿԱՆ ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ՅՈՐԴԱՆԱՆ ԳԵՏ

Յու­նուա­րի 22-ին, Ե­րու­սա­ղէ­մի Սրբոց Յա­կո­բեանց միա­բա­նու­թիւ­նը՝ հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիարք Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեա­նի, ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն կազ­մա­կեր­պած էր դէ­պի Յոր­դա­նան գետ։

ՀՌՈՄԻ ՄԷՋ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ

Հռո­մի մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Կա­թո­լիկ-Ա­րե­ւե­լեան Ուղ­ղա­փառ մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան երկ­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին աս­տուա­ծա­բա­նա­կան միա­ցեալ յանձ­նա­խում­բին հեր­թա­կան նստաշր­ջա­նը։ Ժո­ղով­նե­րը սկսան ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին ու պի­տի շա­րու­նա­կուին մին­չեւ Յու­նուա­րի 28-ը։

ԳՆԱԼԸ ԿՂԶԻԻ ՄԷՋ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

Ս. Ծննդեան եւ Աս­տուա­ծա­յայտ­նու­թեան տա­ղա­ւա­րին առ­թիւ, շաբաթավերջին, Գնա­լը կղզիի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցան։ Նկա­տե­լով որ Աս­տուա­ծա­յայտ­նու­թեան տա­ղա­ւա­րը չէր տօ­նախմ­բուած, Ս. Պա­տա­րա­գի մա­տուց­մամբ թէ՛ կղզիի փոք­րա­թիւ ժո­ղո­վուր­դը եւ թէ ուխ­տա­ւոր­ներ ա­ռի­թն ու­նե­ցան ապ­րե­լու հո­գե­ւոր ու­րա­խու­թեան։

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵՑ Տ. ՓԱՌԷՆ ԱՐՔ. ԱՒԵՏԻՔԵԱՆԸ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը շա­բա­թա­վեր­ջին Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ պար­գե­ւատ­րեց Տ. Փա­ռէն Արք. Ա­ւե­տի­քեա­նը։ Մայր Տա­ճա­րի մէջ մա­տու­ցուած Ս. Պա­տա­րա­գի ըն­թաց­քին Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ա­նոր շնոր­հեց Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ «Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» պա­տուոյ բարձ­րա­գոյն շքան­շա­նը՝ գնա­հա­տե­լով ա­նոր վաս­տակն ու տա­րի­նե­րու ծա­ռա­յու­թիւ­նը Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ ան­դաս­տա­նէն ներս։

ՀԱՆԳԻՍՏ՝ Տ. ՄԵՍՐՈՊ ԱՐՔ. ԳՐԻԳՈՐԵԱՆԻ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, որ շա­բա­թա­վեր­ջին Աւստ­րիոյ մէջ վախ­ճա­նած է Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ նուի­րեալ սպա­սա­ւոր, ե­պիս­կո­պո­սաց դա­սու ա­ւագ ան­դամ­նե­րէն, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի ե­րի­ցա­գոյն միա­բան­նե­րէն Տ. Մես­րոպ Արք. Գրի­գո­րեան։ 85 տա­րե­կան հա­սա­կին ի Տէր հան­գաւ բազ­մա­վաս­տակ սրբա­զա­նը, ո­րու վախ­ճա­նը մեծ կո­րուստ մըն է Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ հա­մար

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ՆԱՀԱՏԱԿ ԶԻՆՈՒՈՐՆԵՐՈՒ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԸ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նա­մերձ Տա­ւու­շի մար­զի Բեր­դի տա­րած­քաշր­ջա­նի հա­մայնք­նե­րու նա­հա­տա­կեալ զի­նուոր­նե­րու ըն­տա­նիք­նե­րը։ Խում­բը գլխա­ւո­րեց Տա­ւու­շի Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ Տ. Բագ­րատ Եպսկ. Գալս­տա­նեան, ո­րու կող­քին էին Բեր­դի տա­րած­քաշր­ջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ­նե­րը։

Էջեր