Եկեղեցական

«ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ

Ե­րէկ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ա­ւան­դա­կան ար­ժէք­ներ. ժա­մա­նա­կա­կից հա­սա­րա­կու­թեան զար­գաց­ման հո­գե­ւոր-բա­րո­յա­կան ու­ղե­նիշ­նե­րը» խո­րագ­րեալ մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղով մը։

«ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐ» ԽՈՐԱԳՐԵԱԼ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ

Այ­սօր Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ՝ «Ա­ւան­դա­կան ար­ժէք­ներ. ժա­մա­նա­կա­կից հա­սա­րա­կու­թեան զար­գաց­ման հո­գե­ւոր-բա­րո­յա­կան ու­ղե­նիշ­նե­րը» խո­րագ­րեալ մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղով մը։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ այս գի­տա­ժո­ղո­վը, որ կազ­մա­կեր­պուած է Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան եւ Ռուս Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու հա­մա­տեղ ջան­քե­րով։

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՍՈՒՐԲ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏԱՃԱՐԸ ՊԻՏԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԻ

Երու­սա­ղէ­մի Ս. Յա­րու­թեան տա­ճա­րը յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի են­թար­կուի վե­րա­նո­րո­գու­թեան։ Հա­մաք­րիս­տո­նէա­կան կա­րե­ւո­րա­գոյն սրբա­վայ­րե­րու շար­քին կը դա­սուի Ս. Յա­րու­թեան տա­ճա­րը, ո­րու սրբա­զան կա­մար­նե­րուն ներ­քեւ կը գտնուի Տէր Յի­սու­սի Լոյս Գե­րեզ­մա­նը։

Ի ՏԷՐ ՀԱՆԳԵԱՒ Տ. ԵՂԻՇԷ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԿԻԶԻՐԵԱՆ

Հա­յաս­տա­նեայց Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մի եւ Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ ե­րի­ցա­գոյն հո­գե­ւո­րա­կա­նը՝ Տ. Ե­ղի­շէ Արք. Կի­զի­րեան ի Տէր հան­գեաւ Ուր­բաթ Մարտ 18, 2016, Է­մըր­սը­նի (Նիւ Ճըր­զի) Հայ­կա­կան հանգս­տեան տան մէջ: Ե­ղի­շէ Ար­քե­պիս­կո­պոս 91 տա­րե­կան էր:

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

Ստորեւ կը ներկայացնենք Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին պատգամը՝ Ս. Յա-րութեան տօնին առթիւ։ 

Յա­նուն Հօր եւ Որդ­ւոյ եւ Հոգ­ւոյն Սրբոյ. ա­մէն։ 
«Յա­րեար ի մե­ռե­լոց Քրիս­տոս,
Այ­սօր զդոժխս ա­ւե­րեալ,
Եւ կեն­դա­նու­թիւն պար­գե­ւե­ցեր
Ա­րա­րա­ծոց քո­յով յա­րու­թեամբդ»
(Շա­րա­կան)։

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՄԷՋ ՑՆՑՈՒՄ

Սրբոց Յակոբեանց վանքէն ներս զգայացունց իրերայաջորդ իրադարձութիւններ, որոնք հանրային կարծիքին մօտ ծնունդ կու տան հարցականներու։
Տ. Արիս Արքեպիսկոպոս Շիրվանեան հրաժարեցաւ։
Տ. Կորիւն Վրդ. Պաղտասարեան Տնօրէն ժողովին կողմէ նշանակուեցաւ՝ դիւանապետ ու միջեկեղեցական յարաբերութեանց գրասենեակի վարիչ։

Էջեր