Եկեղեցական

ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՏՕՆ

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին երէկ մեծ շուքով նշեց Սուրբ Աստուածածնի տաղաւարը:
Խաղողօրհնէքի աւանդութիւնը այս տարի եւս հաւատացեալները միացուց բերկրանքի սրտաբուխ մաղթանքով:

ՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ

Խա­ղո­ղօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւնը սեր­տօ­րէն կա­պ-ւած է Տի­րա­մօր Վե­րա­փոխ­ման տօ­նին հետ, ա­պա ա­նի­կա մաս­նա­ւոր կապ մը չու­նի ե­կե­ղե­ցա­կան վար­դա­պե­տու­թեան հետ, այլ ա­ւան­դու­թիւն մըն է, որ կու գայ հե­թա­նոս մեր պա­պե­րէն, ո­րոնք, երբ բեր­քը կը հաս­նէր, հա­սուն­ցած ա­ռա­ջին բա­ժի­նը կը նուի­րէին աս­տուած­նե­րուն։

ՈՒԽՏԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ԱՅՑ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մէն խումբ մը ուխ­տա­ւոր­ներ։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը նա­խը­նաց օր Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մէն խումբ մը ուխ­տա­ւոր­ներ՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Կո­մի­տաս Քհնյ. Զօհ­րա­պեա­նի։

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԹԵՄԷՆ ՆԵՐՍ ՆՈՐ ՔԱՀԱՆԱՆԵՐՈՒ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՈԳԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

Ինչ­պէս ե­րէկ հա­ղոր­դած էինք, Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մէն ներս վեր­ջերս ձեռ­նադ­րուե­ցան եր­կու նոր քա­հա­նա­ներ։ Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք Նիւ Եոր­քի Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նին կող­մէ այս մա­սին հրա­պա­րա­կուած մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թիւ­նը։

ՆԱԽԿԻՆ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՎԱՀԷ ՊԱՂՏԱՏ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ ՔԱՀԱՆԱՅ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԵՑԱՒ՝ Տ. ԽԱԺԱԿ ԱՐՔ. ՊԱՐՍԱՄԵԱՆԻ ԿՈՂՄԷ

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մի հո­գե­ւո­րա­կա­նաց դա­սը վեր­ջերս հա­մալ­րուե­ցաւ եր­կու լաւ պատ­րաս­տուած նո­րաօծ ե­րի­տա­սարդ քա­հա­նա­նե­րով։

Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՊԵՔՃԵԱՆ ՔԷՕԼՆԻ ՄԷՋ ՏԵՍԱԿՑԵՑԱՒ ԱՍՈՐԻ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻՆ ՀԵՏ

Գեր­մա­նիոյ Հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նէն ստա­ցանք հե­տե­ւեալ հա­ղոր­դագ­րու­թիւ­նը, զոր կը հրատարակենք։

Էջեր