Եկեղեցական

ՀԱՆԳԻՍՏ՝ Տ. ԴԱՒԻԹ ԱՐՔ. ՍԱՀԱԿԵԱՆԻ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ Մարտ 14-15-ի գի­շե­րը Լիո­նի մէջ վախ­ճա­նած է Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ ե­պիս­կո­պո­սաց դա­սու ե­րի­ցա­գոյն ան­դամ­նե­րէն Տ. Դա­ւիթ Արք. Սա­հա­կեան։ Յետ եր­կա­րա­տեւ հի­ւան­դու­թեան ան 81 տա­րե­կան հա­սա­կին հրա­ժեշտ կ՚առ­նէ երկ­րա­ւոր կեան­քէն։

Տ. ԲԱԳՐԱՏ ՎՐԴ. ՊՈՒՐՃԷՔԵԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ Կ՚ԱՆՑՆԻ ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍԻ ՄԷՋ

Ե­րու­սա­ղէ­մի Սրբոց Յա­կո­բեանց ուխ­տի միա­բան­նե­րէն Տ. Բագ­րատ Վրդ. Պուր­ճէ­քեան յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի սկսի պաշ­տօ­նա­վա­րել Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մեր­կա­յի Ա­րեւմ­տեան Թե­մէն ներս։

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻՆ ԱՅՑԸ ԱՒԱՐՏԱԾ

Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիարք Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեան այ­սօր ար­դէն ա­ւար­տեց Իս­թան­պուլ կա­տա­րած իր այ­ցե­լու­թիւ­նը։ Ծա­նօթ է, որ շա­բա­թէ մը ի վեր ան կը գտնուէր քա­ղա­քիս մէջ եւ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին կար­ճա­տեւ այ­ցե­լու­թիւն մըն ալ տուած էր Ան­գա­րա։

ՎԱՂԸ ԱՅԼԵՒՍ ՊԻՏԻ ՄԵԿՆԻ

Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիարք Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեան այ­սօր կ՚ա­ւար­տէ Իս­թան­պուլ կա­տա­րած իր «ան­պաշ­տօն», «մաս­նա­ւոր» հեր­թա­կան ա­ռեղ­ծուա­ծա­յին այ­ցե­լու­թիւ­նը։ Հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րէն ներս վեր­ջին օ­րե­րուն հետզ­հե­տէ ա­ւե­լի լայն ար­ձա­գանգ ստեղ­ծած է Նո­րին Ա­մե­նա­պա­տուու­թեան այս այ­ցե­լու­թիւ­նը, մա­նա­ւանդ, որ ան շա­բա­թա­վեր­ջին մեկ­նած է նաեւ Ան­գա­րա։

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ԱՆԳԱՐԱ

Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքը շաբաթավերջին միօրեայ, կարճատեւ շփումներ ունեցաւ մայրաքաղաքի մէջ:
Տ. Նուրհան Արքեպիսկոպոս Մանուկեան այս առաւօտ հիւրընկալուեցաւ Օրթագիւղի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցիէն ներս: Ատենապետ Իսկէնտէր Շահինկէօզի կողմէ գլխաւորուած թաղային խորհուրդը կը նախատեսէ նուիրատուութիւն մը ընել Սրբոց Յակոբեանց վանքին համար:

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ ՄԵԾԱՐԱՆՔ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ազ­գա­յին բա­րե­րար Սէր­կէյ Սար­գի­սո­վին (Ռու­սաս­տան) շնոր­հեց Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ «Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» պա­տուոյ բարձ­րա­գոյն շքան­շա­նը։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը Սէր­կէյ Սար­գի­սո­վը պար­գե­ւատ­րեց՝ բարձր գնա­հա­տե­լով ա­նոր կող­մէ հայ ժո­ղո­վուր­դին եւ Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ հա­մար մա­տու­ցուած ազ­գա­նուէր ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րը։

ԾԱՅՐԱԳՈՅՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Օ­շա­կա­նի Ս. Մես­րոպ Մաշ­տոց ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բաժ­նի տնօ­րէն Տ. Շա­հէ Վրդ. Ա­նա­նեա­նին յա­տուկ ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը շնո­րհուե­ցաւ ծայ­րա­գոյն վար­դա­պե­տա­կան աս­տի­ճան։

Տ. ԶԱՔԷՈՍ Ծ. ՎՐԴ. ՕՀԱՆԵԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռոյս միա­բան հայ­րե­րէն՝ Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան, 10 Փետ­րուար, Չո­րեք­շաբ­թի, մեկ­նե­ցաւ Մայր Ա­թոռ Ս. Էջ­միա­ծին, ուր մաս­նակ­ցե­եցաւ Ազգային ե­կե­ղե­ցա­կան ժո­ղո­վի Կազ­մա­կերպ­ման յանձ­նա­խում­բի նիստին, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ 12 Փետ­րուարին։

Էջեր