Թրքահայ կեանք

ԽԱՉՎԵՐԱՑԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Սկիւ­տա­րի Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Յով­հան­նէս Կո­պո­յեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լե­ցին Պատ­րիար­քա­րան, մաս­նակ­ցու­թեամբ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Կո­րիւն Քհնյ. Ֆէ­նէր­ճեա­նի։

«ՄԱՐԱԼ» ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՈՒՂԵՒՈՐՈՒԹԵԱՆ

Է­սաեան սա­նուց միու­թեան «Մա­րալ» եր­գի-պա­րի հա­մոյ­թը կը պատ­րաս­տուի այ­ցե­լել Հա­յաս­տան։ Այս ու­ղե­ւո­րու­թեան ըն­դա­ռաջ Է­սաեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի Մա­րիամ Տրա­մէ­րեան, հա­մոյ­թի պա­րու­սոյց Կար­պիս Չափ­քան եւ ե­րի­տա­սարդ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սե­լին Քո­շան ե­րէկ այ­ցե­լե­ցին Պատ­րիար­քա­րան։

ՏԻԱՐՊԱՔԸՐԻ ՍՈՒՐԲ ԿԻՐԱԿՈՍ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՎՆԱՍ ԿՐԱԾ Է ՔԱՂԱՔԻ ԿԵԴՐՈՆԻ ԽՌՈՎՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏԵՒԱՆՔՈՎ

Ցա­ւով տե­ղե­կա­ցանք, թէ ա­հա­բեկ­չա­կան դէպ­քե­րուն հե­տե­ւան­քով վեր­ջին օ­րե­րուն վնաս կրած է Տիար­պա­քը­րի Ս. Կի­րա­կոս ե­կե­ղե­ցին, ինչ որ ար­ձա­գանգ կը գտնէ նաեւ թրքա­կան զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րուն մօտ։ Տիար­պա­քը­րի կեդ­րո­նի Սուր գա­ւա­ռա­կին մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն կ՚ապ­րուին լուրջ խռո­վու­թիւն­ներ։

ՏՔԹ. ՍԱՐԳԻՍ ԹԱԹԼԸԷՐԻ ՅՈՒՇԵՐԸ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր հա­մայն­քի ե­րէց սե­րուն­դի սի­րուած ու յար­գուած դէմ­քե­րէն Տքթ. Սար­գիս Թաթ­լըէր վեր­ջերս հրա­տա­րա­կած է «Յու­շեր ման­կու­թեան եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան» խո­րագ­րեալ գրքոյկ մը։ Հե­ղի­նա­կը ազ­նուու­թիւ­նը ու­նե­ցած է նաեւ խմբագ­րու­թեանս հա­մար մա­կագ­րել այդ գրքոյ­կէն օ­րի­նակ մը, որ կ՚ընդգր­կէ նաեւ բա­նաս­տեղ­ծու­թեան ձե­ւա­չա­փով քա­նի մը է­ջեր։  

ՀՈԳԵՒՈՐ ՑՆԾՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

Պոլիսէն եւ Ատըեամանէն 19 երախաներ երէկ մկրտուեցան Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ կանոններուն ու ծէսին համաձայն:
Գնալը կղզիի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հաւաքական մկրտութեան հանդիսապետեց Տ. Թաթուլ Ծայրագոյն Վարդապետ Անուշեան:

ՀՈԳԵՒՈՐ ՀԱՅՐԵՐՈՒՆ ՃԱՇԱՍԵՂԱՆ

Քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Մուս­թա­ֆա Սա­րը­կիւ­լի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան եւ պոլ­սա­հայ հո­գե­ւո­րա­կա­նաց դա­սուն ան­դամ­նե­րը ան­ցեալ շաբ­թուան մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան «Փե­լիթ» ծա­ղա­րա­նի սե­փա­կա­նա­տէր Սե­լա­հատ­տին Ա­յա­նի կող­մէ։

ՄԵՐ ԽՕՍՔԸ

Ա­ՐԱ ԳՕ­ՉՈՒ­ՆԵԱՆ

Ե­րու­սա­ղէ­մի Մա­նու­կեան Պատ­րիար­քին կող­մէ Իս­թան­պուլ կա­տա­րուած վեր­ջին ա­ռեղ­ծուա­ծա­յին հեր­թա­կան այ­ցե­լու­թեան վե­րա­բե­րեալ մեր լրա­տուու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ ստա­ցանք «պա­տաս­խանբաց նա­մակ» մը, ստո­րագ­րու­թեամբ՝ Տ. Պա­րէտ Ծ. Վրդ. Ե­րէ­ցեա­նի, որ կ՚ըն­կե­րա­նար ի­րեն։ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թը սկզբուն­քօ­րէն ի­րեն ուղ­ղուած ճշդում­նե­րը կամ պա­տաս­խան­նե­րը ան­պայ­ման կը հրա­տա­րա­կէ։

ՎԱՔԸՖԼԸԳԻՒՂԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Շաբաթավերջին Գնալը կղզիի բարձունքին վրայ Մուսա լերան հովը փչեց՝ նուիրական արժէքներու եւ ժողովրդական ապրումներու համադրութեամբ:
Շաբաթ երեկոյեան կատարուած տօնախմբութեան աւարտին պատրաստուիլ սկսած աւանդական հարիսան երէկուան Ս. Պատարագէն վերջ բաժնուեցաւ ժողովուրդին: Կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն հանդիսապետեց Տ. Սահակ Եպիսկոպոս Մաշալեան:

ԳՆԱՀԱՏԱՆՔ ԵՒ ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐ

​Շիշլի մարզակումբին նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած պասքեթպոլի, վոլէյպոլի եւ ճատրակի ամրան դասընթացքները պսակուեցան յաջողութեամբ:
Եղանակի եզրափակիչ արարողութիւնը երէկ յետմիջօրէին տեղի ունեցաւ Գնալը կղզիի Կազդուրման կայանի «Գրիգոր Ճամպազեան» խաղավայրին մէջ:

Էջեր