Լրահոս

ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔԻ ԳՈՐԾՈՎ ՆՈՐ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

«Ա­կօս»ի նա­հա­տակ խմբա­գիր Հրանդ Տին­քի սպա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ ըն­թա­ցող հար­ցաքն­նու­թիւ­նը թե­ւա­կո­խեց նոր փուլ մը։ Նո­րա­յայտ փաս­տե­րու հի­ման վրայ կա­տա­րուած գոր­ծո­ղու­թեան ար­դիւն­քին ձեր­բա­կալ­ման ո­րո­շում տրուե­ցաւ ինն հո­գիի մա­սին, ո­րոնց շար­քին են նաեւ Իս­թան­պու­լի եւ Թրապ­զո­նի հե­տա­խու­զու­թեան նախ­կին տնօ­րէն­նե­րը։

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ԺՈՂՈՎ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Ճար­տա­րա­պետ­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան եր­րորդ հա­մա­ժո­ղո­վը, որ կազ­մա­կեր­պուած է Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Քա­ղա­քա­շի­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան, Ճար­տա­րա­պետ­նե­րու եւ ճար­տա­րա­գէտ­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան ըն­կե­րակ­ցու­թեան եւ Ճար­տա­րա­պետ­նե­րու միու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ՝ Մեծ ե­ղեռ­նի 100-րդ տա­րե­լի­ցի ձեռ­նարկ­նե­րու շրջագ­ծով։

«ՄԵՐ ԸՐԱԾԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ Է, ՈՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ ԿԸ ՍՊԱՍԵՆՔ Ո՛Չ ԹԷ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ, ԱՅԼ՝ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹԵԱՆ» Հարցազրոյց՝ Բերիոյ Թեմի Առաջնորդ Տ. Շահան Արք. Սարգիսեանի հետ - Բ -

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​-Շատ մը դէ­տեր կը խօ­սին Սու­րիոյ մաս­նատ­ման մա­սին: Յատ­կա­պէս նոր հա­մա­կարգ մը ստեղ­ծե­լու մա­սին, ո­րուն մէջ Դա­մաս­կո­սը, Թար­թու­սը, Լա­թա­քիան կը գրա­ւեն հիմ­նա­կան տեղ:

ԴԷՊԻ ՀԱՆՐԱՔՈՒԷ

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը տուաւ իր հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը, որ­պէս­զի Սահ­մա­նադ­րու­թեան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու նա­խա­գի­ծը դրուի հան­րա­քուէի։ Նա­խագ­ծին կողմ քուէար­կե­ցին 104, դէմ՝ 10 եւ ձեռն­պահ՝ 3 պատ­գա­մա­ւոր­ներ։

«ՉԱՐՏԱՍԱՆՈՒԱԾ ՆՈՊԷԼԵԱՆ ՃԱՌԵՐ» ՖԻԼՄԸ

«Չար­տա­սա­նուած Նո­պէ­լեան ճա­ռեր». այս­պէս կը կո­չուի հա­ղոր­դա­վար, բե­մադ­րիչ, բե­մա­գիր Ար­թուր Բախ­տա­մեա­նի ֆիլ­մա­շա­րը, որ կը ներ­կա­յաց­նէ ա­րեւմ­տա­հայ նա­հա­տակ չորս մտա­ւո­րա­կան­նե­րու՝ Գրի­գոր Զօհ­րա­պի, Դա­նիէլ Վա­րու­ժա­նի, Սիա­ման­թո­յի եւ Ռու­բէն Սե­ւա­կի են­թադ­րեալ Նո­պէ­լեան ճա­ռե­րը՝ հե­ղի­նակ­նե­րու կեն­սագ­րա­կան եւ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան փաս­տե­րու, ա­նոնց ապ­րած ժա­մա­նա­կի, իղ­ձե­րու ու հիաս­թա­փու­թիւն­նե­րու ճշգրիտ վա­ւե­րա­կան հիմ­քե­րով։

Էջեր