Լրահոս

ՄԵՐՔԷԼ ԹՐՔԱԿԱՆ ԿՈՂՄԻՆ ՀԵՏ ՔՆՆԱՐԿԱԾ Է ՆԱԵՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ

Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի շա­բա­թա­վեր­ջին Թուր­քիա կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Գեր­մա­նիոյ կա­ռա­վա­րու­թեան պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րուն հի­ման վրայ յայտ­նի կը դառ­նայ, որ Իս­թան­պու­լի մէջ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ տե­ղի ու­նե­ցած բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կած է նաեւ հայ­կա­կան հար­ցը։

ԿԷՈՐԿԻ ՄԱՐԿՎԵԼԱՇՎԻԼԻԻ ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ՝ ԻՍՐԱՅԷԼԻ ՄԷՋ

Վրաս­տա­նի Նա­խա­գահ Կէոր­կի Մարկ­վե­լաշ­վի­լի վեր­ջին օ­րե­րուն շփում­ներ ու­նե­ցաւ Իս­րա­յէ­լի մէջ։ Պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով Նա­խա­գահ Մարկ­վե­լաշ­վի­լի եւ Ա­ռա­ջին տի­կին Մա­կի Չի­չուա ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան Ե­րու­սա­ղէ­մի մէջ։

ՄՈՍԿՈՒԱ ՆՈՐ ԳԵՏԻՆ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏԷ ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Անց­նող 48 ժա­մե­րուն լրա­տուա­կան ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու գլխա­ւոր հե­տաքրք­րու­թիւ­նը Հա­լէ­պի շուրջ ըն­թա­ցող պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­ներն են: Սու­րիոյ մէջ գրե­թէ եր­կու շա­բա­թէ ի վեր սկիզբ ա­ռած ռու­սա­կան մի­ջամտու­թիւ­նը սկսած է շատ ա­րագ ար­դիւնք­նե­րու հաս­նիլ:

ԱՆԿԻՒՆԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

​Եւրոպական միութեան երկիրներուն ղեկավարները գագաթաժողով մը գումարեցին Պելժիոյ մայրաքաղաքը՝ Պրիւքսէլի մէջ: Յառաջատար անուններ յայտնեցին, թէ Թուրքիոյ հետ վիզաներու վերացման գործընթացը պիտի արագացուի եւ նոր գլուխներ պիտի բացուին բանակցութիւններուն մէջ:

ՖԷՆԷՐԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍ

Ֆէ­նէ­րի Յու­նաց Պատ­րիար­քա­րա­նի եր­դի­քին տակ ե­րէկ կա­յա­ցաւ «Քրիս­տո­նէու­թեան հիմ­նա­կան սկզբունք­նե­րը» (թրքե­րէն) գրքին շնոր­հան­դէ­սը, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցան Յու­նաց Պար­թո­լո­մէոս Ա․ Տիե­զե­րա­կան Պատ­րիար­քը, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ․ Ա­րամ Արք․ Ա­թէ­շեան, Ա­սո­րի Ուղ­ղա­փար Ե­կե­ղեց­ւոյ Պատ­րիար­քա­կան Փո­խա­նորդ Եու­սուֆ Չե­թին Ար­քե­պիս­կո­պո­սը, Հռո­մէա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Լուի Փլաթր Գե­րա­պայ­ծա­ռը, Բո­ղո­քա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Վե­րա­պա­տուե­լի Իհ­սան Էօզ­պէք, ինչ­պէս նաեւ այլ հո­գե­ւո­րա­կան­ներ, մամ­լոյ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, հրա­ւի­րեալ­ներ։

Էջեր