Լրահոս

ԵՌԱԿՈՂՄ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ

Թուր­քիոյ, Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Վրաս­տա­նի մի­ջեւ զա­նա­զան մա­կար­դակ­նե­րու վրայ ե­ռա­կող­մա­նի շփում­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Ե­րեք եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րուն հեր­թա­կան տե­սակ­ցու­թիւ­նը յա­ռա­ջի­կայ Նո­յեմ­բե­րին նա­խա­տե­սուած է Թիֆ­լի­զի մէջ։

ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՍՈՒՐԻՈՅ ՏԱԳՆԱՊԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՍՊԱՍՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԻ ՄՈՍԿՈՒԱՅԷՆ ԵՒ ԹԵՀՐԱՆԷՆ

Եւ­րո­միու­թեան Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ անվ­տան­գու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան գե­րա­գոյն յանձ­նա­կա­տար Ֆե­տե­րի­քա Մո­կե­րի­նի յայ­տա­րա­րեց, որ Ռու­սաս­տան եւ Ի­րան կրնան հան­գու­ցա­յին դեր մը խա­ղալ Սու­րիոյ հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ։

ՄԱԿ-Ի 27-ՐԴ ՄՕՏԱԼՈՒՏ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ

Ռամ­կա­վար ա­զա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան (ՌԱԿ) 27-րդ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը պի­տի գու­մա­րուի 19-23 Նո­յեմ­բեր 2015 թուա­կա­նին, Ար­ժան­թի­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պուէ­նոս Այ­րէ­սի մէջ։

ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԿԸ ՀԻՄՆԷ

Ռու­սա­հայ յայտ­նի գոր­ծա­րար եւ ազ­գա­յին գոր­ծիչ Ա­րա Աբ­րա­հա­մեան պի­տի հիմ­նէ կու­սակ­ցու­թիւն մը եւ պի­տի մաս­նակ­ցի Հա­յաս­տա­նի յա­ռա­ջի­կայ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն։ Հայ­կա­կան քա­ղա­քա­կան շրջա­նակ­նե­րէն ներս Ա­րա Աբ­րա­հա­մեա­նի այս մտադ­րու­թեան կամ ծրագ­րին մա­սին եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր շրջա­նա­ռու­թեան մէջ կը գտնուէին լսում­ներ։

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՑ Ի ՆՊԱՍՏ ՀԱՄԵՐԳ

Աւստ­րիոյ մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թիւ­նը եւ Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Աւստ­րիոյ գրա­սե­նեա­կը հա­մա­տեղ կազ­մա­կեր­պած են բա­րե­գոր­ծա­կան հա­մերգ մը՝ ի ա­ջակ­ցու­թիւն Սու­րիոյ քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազ­մէն տու­ժած հայ հա­մայն­քին:

ՐԷՃԷՊ ԹԱՅՅԻՊ ԷՐՏՈՂԱՆ ՊԱՇՏՕՆԻ ԿՈՉԵՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱԿԱԿՇՌՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ յայ­տա­րա­րեց, թէ Պե­տա­կան հա­կակշռ­ման խոր­հուր­դը պաշ­տօ­նի կո­չած է՝ շա­բա­թա­վեր­ջին մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­ւոր ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձա­կու­մի հար­ցաքն­նու­թեան հա­մար։

ՎԱՂԸ՝ ՕՐ ԴԱՏԱՎՃՌԻ

Եւ­րո­պա­յի մար­դու ի­րա­ւանց ա­տեա­նի (Ե­ՄԻԱ) Մեծ պա­լա­տը ար­դէն հա­սած է «Փե­րին­չէքն ընդ­դէմ Զուի­ցե­րիոյ» գոր­ծին վե­րա­բե­րեալ դա­տավ­ճի­ռը ար­ձա­կե­լու հանգ­րուա­նին։ Ծա­նօթ է, որ տաս­նեօթ դա­տա­ւոր­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ այս Մեծ պա­լա­տը Ե­ՄԻԱ-ի վճռա­բեկ մար­մի­նը կը հա­մա­րուի։

Էջեր