Լրահոս

նախարարի նշանակում

Հան­րա­պե­տու­թեան Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի հրա­մա­նագ­րով՝ այ­սօր Հա­յաս­տա­նի ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րու նա­խա­րար նշա­նա­կուե­ցաւ Դա­ւիթ Տօ­նո­յեան։ Այս վեր­ջի­նը պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րի ա­ռա­ջին տե­ղա­կալն էր ու նոր նշա­նակ­ման հա­մար ա­զա­տուե­ցաւ այդ պաշ­տօ­նէն։

ԵՐԿՈՒ ԱՄԻՍ ԿԱԼԱՆՔ

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ հրա­դա­դա­րի խախ­տում­ներն ու լա­րուա­ծու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կուին։ Ատր­պէյ­ճա­նի զօր­քե­րուն կող­մէ Թա­լի­շի ուղ­ղու­թեամբ կա­տա­րուած վեր­ջին ներ­թա­փանց­ման փոր­ձին ըն­թաց­քին գե­րե­վա­րուած զի­նուո­րը՝ Էլ­նուր Հիւ­սէ­յին­զա­տէ կա­լա­նա­ւո­րուե­ցաւ եր­կու ա­մի­սով։

Քայլերթ՝ Ս. Սարգիսի Տօնին Առթիւ

«Սի­րոյ եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան տօ­նի առ­թիւ Փետ­րուա­րի 11-ին Ա­րա­րա­տեան Հայ­րա­պե­տա­կան Թե­մը՝ ա­ռանց տա­րի­քա­յին սահ­մա­նա­փակ­ման, կը հրա­ւի­րէ բո­լո­րը մեծ շու­քով նշե­լու Սուրբ Սար­գի­սի տօ­նը, որ­պէս­զի Ե­րե­ւա­նը զար­դա­րուի սի­րոյ հայ­կա­կան ե­րանգ­նե­րով», այս մա­սին կը տե­ղե­կաց­նէ Qahana.am-ը՝ իր ֆէյս­պու­քեան է­ջին մէջ:

Հայկական Գինիները «Փրոտ Էքսփօ-2017»ին

Հա­յաս­տա­նի Խա­ղո­ղա­գոր­ծու­թեան եւ գի­նե­գոր­ծու­թեան հիմ­նադ­րա­մին ա­ջակ­ցու­թեամբ՝ Փետ­րուա­րի 6-10 թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ Մոս­կուա­յի մէջ կա­յա­նա­լիք «Փրոտ Էքս­փօ-2017» մի­ջազ­գա­յին ցու­ցա­հան­դէ­սին, մէկ միաս­նա­կան տա­ղա­ւա­րով պի­տի մաս­նակ­ցին տաս­ներ­կու հայ­կա­կան գի­նե­գոր­ծա­կան ըն­կե­րու­թիւն­ներ, ո­րոնք պի­տի ներ­կա­յաց­նեն ա­ւե­լի քան յի­սուն տե­սակ հան­գիստ եւ փրփրուն գի­նի:

ՃՈՐՃ ՔԼՈՒՆԻՆ ԿԸ ՍՏԱՆԱՅ «ՍԵԶԱՐ» ՄՐՑԱՆԱԿԸ

Հո­լի­վու­տեան յայտ­նի դե­րա­սան Ճորճ Քլու­նի Փետ­րուա­րի 24-ին կը ստա­նայ պա­տուա­ւոր «Սե­զար»  շար­ժան­կա­րի մրցա­նա­կը։ Այս ո­րո­շու­մը կա­յա­ցու­ցած է Ֆրան­սա­յի Շար­ժան­կա­րի ա­կա­դե­միան:

ԱՆԳԼԻԱՑԻ ԴԻՒԱՆԱԳԷՏԻՆ ԵՐԵՒԱՆ ԱՅՑԸ

Անգ­լիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան Ա­րե­ւե­լեան Եւ­րո­պա­յի եւ Կեդ­րո­նա­կան Ա­սիոյ տնօ­րէ­նու­թեան ղե­կա­վար Սա­րա Սուին­ֆորտ վեր­ջերս այ­ցե­լեց Ե­րե­ւան, ուր հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Կա­րէն Նա­զա­րեա­նի հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին քննար­կուե­ցան քա­ղա­քա­կան երկ­խօ­սու­թեան, ա­ռեւտ­րատն­տե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան, մշա­կու­թա­յին փո­խա­նա­կում­նե­րու աշ­խու­ժաց­ման ուղ­ղու­թեամբ ձեռ­նար­կուած քայ­լե­րը։

ՊԱՏՈՒՈՅ ԿՈՉՄԱՆ ՅԱՆՁՆՈՒՄ

Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ Տա­րօն Մար­գա­րեա­նին վեր­ջերս շնոր­հո­ւե­ցաւ՝ Հա­յաս­տա­նի մէջ գոր­ծող «Վաս­պու­րա­կան» հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թեան պա­տո­ւոյ ան­դա­մի կո­չում։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Տա­րօն Մար­գա­րեան այս առ­թիւ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ այդ հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թեան վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

«ԱՐԻ ՏՈՒՆ» 2017 ԹՈՒԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳԻՐԸ

Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը ըն­դու­նեց Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցած Սփիւռ­քի ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հայ­րե­նա­ճա­նա­չու­թեան «Ա­րի տուն» 2017 թուա­կա­նի ծրա­գի­րը եւ ձեռ­նարկ­նե­րու ցան­կին հա­ւա­նու­թիւն տա­լու մա­սին նա­խա­գի­ծը:

Էջեր