Լրահոս

ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԳԱՐԱՆ ԳՐՊԱՆԻ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի «Յա­կոբ Պա­րո­նեան» ե­րաժշ­տա-եր­գի­ծա­կան պե­տա­կան թատ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ազ­գա­յին եր­գա­րան գրպա­նի» ժո­ղո­վա­ծո­յին շնոր­հան­դէ­սը։ Քսան­մէկ հա­տոր­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ այս ժո­ղո­վա­ծոն հրա­տա­րա­կուած է Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ։

ՖՐԱՆՍԱԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ 31-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԸ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցաւ Ֆրան­սա­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու խոր­հուր­դին 31-րդ նս­տաշր­ջա­նը։ «Կա­րէն Տէ­միր­ճեան» մար­զա­հա­մեր­գա­յին հա­մա­լի­րին մէջ գու­մա­րուե­ցան ժո­ղով­նե­րը, ո­րոնց տան­տէրն էր Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան։

ՇԱՐԼ ԱԶՆԱՒՈՒՐ ԱՅՑԵԼԵՑ ԵՐԵՒԱՆԻ ՆՈՐԱՀԱՍՏԱՏ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ

Ֆրան­սա­հայ աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւուր շա­բա­թա­վեր­ջին բա­ցա­ռիկ հա­մեր­գով մը հան­դէս ե­կաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րը հեր­թա­կան ան­գամ ջերմ վե­րա­բեր­մուն­քով եւ ո­րո­տըն­դոստ ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րով ող­ջու­նե­ցին ա­ռաս­պե­լա­կան ա­րուես­տա­գէ­տը, որ ար­դէն 91 տա­րե­կան է։

ՍՈՒԳ ԵՒ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Մայրաքաղաք Անգարայի մէջ շաբաթավերջին տեղի ունեցած ահաբեկչական ահաւոր յարձակումը խլեց 97 հոգիի կեանքը, կայ նաեւ 246 վիրաւոր:
Թուրքիա կը ջանայ յամառ ջանքերով յաղթահարել վերջին շրջաններու իրերայաջորդ արիւնալի բռնութիւններուն փակ շրջանը:

ԵՐԵՒԱՆԷՆ ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ

Շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցած ա­րիւ­նա­լի ա­հա­բեկ­չու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ Ե­րե­ւա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ ցա­ւակ­ցա­կան մը հա­սաւ Ան­գա­րա։ Այս­պէս, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան հե­ռա­գիր մը ու­ղար­կեց Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նին՝ Ան­գա­րա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­բեկ­չու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ, որ քա­նի մը տաս­նեակ ան­մեղ զո­հե­րու եւ ա­ւե­լի քան հա­րիւր վի­րա­ւոր­նե­րու պատ­ճառ դար­ձած է

ՍՈՒՐԻԱՆ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ԱՖՂԱՆԻՍՏԱՆ ԸԼԼԱԼՈՒ ԳՈՐԾՕՆՆԵՐԸ ՉՈՒՆԻ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Սու­րիոյ մէջ ըն­թա­ցող պա­տե­րազ­մը «մաս­նա­կի կլո­պալ պա­տե­րազ­մ» մը դառ­նա­լու բո­լոր բա­ղադ­րիչ­նե­րը ու­նի: Կլո­պալ ը­սե­լով պէտք է հասկ­նալ, որ Ռու­սաս­տա­նի բա­ցա­յայտ մի­ջամ­տու­թե­նէն աս­դին «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն»ի (ISIS)ի դէմ տրուե­լիք հա­րուած­նե­րը կը դառ­նան ա­ւե­լի հա­տու եւ վճռա­կան:

ՀԱՄԵՐԳ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄԻ

Մոն­րէա­լի «Փլաս Տէ Զար» հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ, Մեծ ե­ղեռ­նի 100-րդ տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով, Մոնրէա­լի սիմ­ֆո­նիք նուա­գա­խում­բին հետ հան­դէս ե­կաւ աշ­խար­հահռ­չակ յօ­րի­նող Քրիս­տոֆ Փան­տե­րեց­քի, որ ան­ձամբ ղե­կա­վա­րե­լով երգ­չա­խում­բը՝ ունկն­դիր­նե­րուն հրամ­ցուց Մեծ ե­ղեռ­նի զո­հե­րուն յի­շա­տա­կին նուի­րուած «Սաղ­մոս Գ» ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­նը։

ԴԻՄՈՒՄ ԻՒՆԷՍՔՕ-ԻՆ

Թուր­քիա դի­մած է ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ին՝ Վա­նի բեր­դը հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թեան ցու­ցա­կին վրայ ընդգր­կե­լու հա­մար։ «Րա­տի­քալ»ի հա­ղորդ­մամբ, Վա­նի Մշա­կոյ­թի եւ զբօ­սաշր­ջու­թեան վար­չու­թեան պետ Մու­զաֆ­ֆէր Աք­թուղ յայտ­նած է, որ ե­թէ Վա­նի բեր­դը մտնէ ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թեան ցան­կին մէջ, ա­պա ա­տի­կա մեծ ճա­նա­չում եւ օ­գուտ պի­տի բե­րէ Վա­նին։

ՆԱԹՕ-Ի ԿԱՐԻՔԸ ՉԿԱՅ

Ռու­սաս­տա­նի օ­դու­ժին կող­մէ Թուր­քիոյ սահ­ման­նե­րուն դէմ կա­տա­րուած ոտնձ­գու­թիւն­նե­րը ար­ձա­գանգ գտած էին նաեւ ՆԱ­ԹՕ-ի մօտ եւ վեր­ջինս յայ­տա­րա­րած էր, որ ե­թէ Թուր­քիա պա­հան­ջէ, ա­պա կրնայ զի­նուոր ու­ղար­կել այն­տեղ։

Էջեր