Լրահոս

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ռու­սա­կան ու­ժե­րուն Սու­րիա­յէն հե­ռա­նա­լու ո­րո­շու­մը անս­պա­սե­լի չէր: Միակ կա­րե­ւոր հար­ցու­մը, որ կ՚ու­րուագ­ծուէր, թէ ին­չու հե­ռա­ցու­մը կը կա­տա­րուէր այս հանգ­րուա­նին՝ տրուած ըլ­լա­լով, որ այդ ու­ժե­րուն Սու­րիոյ մէջ տե­ղե­կա­յուե­լու տուն տուող հիմ­նա­կան պատ­ճա­ռը ցարդ չէ վե­րա­ցած:

հայաստան կը մասնակցի «Մոլորակի Ժամ» Արշաւին

Այսօր կը մեկ­նար­կէ «Մո­լո­րա­կի ժամ» հա­մաշ­խար­հա­յին  բնա­պահ­պա­նա­կան ար­շա­ւը, ո­րուն նպա­տակն է հա­սա­րա­կու­թիւ­նը, գոր­ծա­րար աշ­խար­հը, հա­մայնք­ներն եւ այլ շա­հագր­գիռ կող­մե­րը միա­ւո­րել՝ լոյ­սե­րը մէկ ժա­մով  ան­ջա­տե­լու գա­ղա­փա­րին շուրջ՝ յա­նուն մեր մո­լո­րա­կի կեն­սա­կան պայ­ման­նե­րու  եւ աղ­բիւր­նե­րու պահ­պան­ման:

ՆՈՐԱԲԱՑ «AKADEMİ-Z»Ն

Մելիքճան Զաման Պաքըրգիւղի մէջ հիմքը դրած է գեղարուեստի կրթութեան ուղղեալ հաստատութեան մը:
Յայտնի արուեստագէտին նախաձեռնութիւնը փայլուն հեռանկարներ կը խոստանայ՝ ծրագրին ներգրաւուած մասնագէտներով:

ՍԱՐԳՍԵԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ ԵԺԿ-Ի ԳԱԳԱԹԱԺՈՂՈՎԻՆ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ Պրիւք­սէ­լի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ Եւ­րո­պա­կան ժո­ղովր­դա­կան կու­սակ­ցու­թեան (ԵԺԿ) գա­գա­թա­ժո­ղո­վին։ Հարկ է նշել, որ այդ գա­գա­թա­ժո­ղո­վը վա­րեց ԵԺԿ-ի նա­խա­գահ Ժո­զէֆ Տոլ։

ԱՆԳԱՐԱՅԷՆ ՀԱԿԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆ

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ե­րէկ ար­ձա­գան­գեց Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­մէ վեր­ջին օ­րե­րուն դէ­պի Յու­նաս­տան կա­տա­րուած այ­ցե­լու­թեան։ Այս­պէս, Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան բան­բեր Թան­ժու Պիլ­կիչ Ա­թէնք-Ե­րե­ւան յա­րա­բե­րու­թիւ­նը ո­րա­կեց հի­ւան­դա­գին։

ԲԱՆԱՁԵՒՄԱՆ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ

Անգարա-Պրիւքսէլ առանցքին վրայ վերջին շրջանին խտացած որոնումներէն վերջ յստակեցման համար ջանքեր:
Թուրքիա եւ Եւրոպական Միութիւնը սուրիացի գաղթականներու հրատապ հարցով պայմանաւորուած իրավիճակի մը մէջ կը ձգտին նոր ուղղութիւն մը տալ իրենց յարաբերութիւններուն: Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու վերստին կը մէկտեղուի եւրոպացի ղեկավարներուն հետ:

Էջեր