Լրահոս

ՀԱՅԱՍՏԱՆ՝ ՖՐԱՆՔՖՈՒՐԹԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տան յա­տուկ տա­ղա­ւա­րով մը պի­տի մաս­նակ­ցի Ֆրանք­ֆուր­թի գիր­քի մի­ջազ­գա­յին տօ­նա­վա­ճա­ռին, որ այս տա­րի պի­տի կա­յա­նայ 14-18 Հոկ­տեմ­բեր թուա­կան­նե­րուն։ Այս կա­րե­ւոր մի­ջո­ցառ­ման մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կ՚ի­րա­կա­նա­նայ Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան եւ Մեծ ե­ղեռ­նի 100-ա­մեա­կի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը հա­մա­կար­գող պե­տա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի ա­ջակ­ցու­թեամբ

ԹՈՒՐՔ ԶԻՆՈՒՈՐԸ Կ՚ԵՐԹԱՅ ԵՐԵՒԱՆ

Եւ­րո­պա­յէ ներս սո­վո­րա­կան զի­նեալ ու­ժե­րու մա­սին պայ­մա­նագ­րի շրջագ­ծով Թուր­քիա տես­չա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կ՚ու­նե­նայ Հա­յաս­տա­նի մէջ։ Թրքա­կան դի­տոր­դա­կան խում­բի կող­մէ կա­տա­րե­լի այ­ցին զի­նուոր մըն ալ կը մաս­նակ­ցի Սլո­վա­քիա­յէն։

ՆՈՊԷԼԵԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ՝ ԹՈՒՆՈՒԶԻՆ

2015-ի խա­ղա­ղու­թեան Նո­պէ­լեան մրցա­նա­կը շնորհուե­ցաւ Թու­նու­զի Ազ­գա­յին երկ­խօ­սու­թեան քա­ռեա­կին։ Այս մա­սին ե­րէկ յայ­տա­րա­րեց Նոր­վե­կիոյ Նո­պէ­լի յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Քա­սի Քուլ­ման Ֆի­վէ։

ԿԱՅԱՑԱՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄԱՐԱԹՈՆԸ

Ե­րե­ւա­նի մի­ջազ­գա­յին կի­սա­մա­րա­թո­նը կա­յա­ցաւ։ Հա­յաս­տա­նի Աթ­լե­թիզ­մի դաշ­նակ­ցու­թեան նա­խա­գահ, հե­ռա­ցատ­կի Եւ­րո­պա­յի չգե­րա­զան­ցուած մրցա­նի­շի տէր Ռո­պէրթ Էմ­միեա­նի նա­խա­ձեռ­նած մի­ջազ­գա­յին ա­ռա­ջին կի­սա­մա­րա­թո­նը սկսաւ Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կէն։

ԼԱՐՈՒԱԾ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹԻՒՆ

Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան կը սպառնայ Ռուսաստանին՝ ըսելով, թէ այսուհետեւ կազ պիտի չգնէ:
Վլատիմիր Փութինի մամլոյ քարտուղար Տիմիթրի Փեսքով յայտարարեց, թէ Մոսկուայի իշխանութիւնները կը պաշտպանեն նաեւ Թուրքիոյ սահմանները:

ԵՒՐՈԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՊԱՔՈՒԻ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԸ ԽԶՈՒԱԾ

Եւ­րո­պա­յի խոր­հուր­դը յայ­տա­րա­րեց, թէ վերջ կու տայ մարդ­կա­յին ի­րա­ւանց գծով Ատր­պէյ­ճա­նի հետ իր գոր­ծակ­ցու­թեան։ Պատ­ճառն է այդ երկ­րին մէջ մարդ­կա­յին հիմ­նա­կան ի­րա­ւունք­նե­րու ի­րա­վի­ճա­կին կտրուկ վատ­թա­րա­ցու­մը։

«ՀԱՅՃԱՐ»ԻՆ՝ ՇՔԱՆՇԱՆ

«Հայ­ճար»ի վար­չու­թեան նա­խա­գահ Ժան Կավ­րի­լոֆ եւ նախ­կին ա­տե­նա­պետ, վար­չու­թեան ան­դամ ու հիմ­նա­դիր­նե­րէն Նա­զա­րէթ Պի­նաթ­լը Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ պար­գե­ւատ­րուե­ցան «Ար­շիլ Կոր­քի» շքան­շա­նով՝ Ճար­տա­րա­պետ­նե­րու մի­ջազ­գա­յին օ­րուան առ­թիւ։

ՀԱՆՐԱՔՈՒԷԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ըն­դու­նեց Վե­նե­տի­կի յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ճիա­նի Պու­քի­քիոն։ Նա­խա­գա­հի մամ­լոյ ծա­ռա­յու­թեան փո­խանց­մամբ, նա­խա­գա­հը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Վե­նե­տի­կի յանձ­նա­ժո­ղո­վի այն ան­դամ­նե­րուն, ո­րոնք մաս­նա­գի­տա­կան բարձ­րո­րակ օ­ժան­դա­կու­թիւն ցու­ցա­բե­րե­ցին սահ­մա­նադ­րա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րու մաս­նա­գի­տա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վին։

Էջեր