Լրահոս

ՍՈՒՏԵՐՈՒ ՄԷՋ ԽՃՃՈՒԱԾ

Նախարար Եդուարդ Նալպանտեան անցեալ դիւանագիտական տարին ամփոփելով՝ քննադատութիւններ հասցէագրեց Պաքուին:
«Հայաստան պիտի շարունակէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման ուղղեալ բանակցութիւնները, որոնք այլընտրանք չունին»:

ԹՈՒՐՔԻԱ ԿԸ ԲՈՂՈՔԷ ԱՄՆ-Ի ԴԷՄ

Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դը ե­րէկ գու­մա­րեց 2017 թուա­կա­նի ա­ռա­ջին ժո­ղո­վը։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ նիս­տը, ո­րու ըն­թաց­քին ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն քննար­կուե­ցան Սու­րիոյ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը։ Պեշ­թե­փէի հա­մա­լի­րէն ներս ժո­ղո­վը տե­ւեց շուրջ ութ ժամ, ո­րու ա­ւար­տին հրա­պա­րա­կուած պաշ­տօ­նա­կան զե­կոյ­ցին մէջ հա­կազ­դե­ցու­թիւն հաս­ցէագ­րուե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րուն՝ ա­ռանց ա­նուն տա­լու։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ ՏԵՂԻ ՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՅ ՄԻՋԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ԺՈՂՈՎ

Հռո­մի մէջ իր ա­ւար­տին հա­սաւ Ա­րե­ւե­լեան Ուղ­ղա­փառ եւ Կա­թո­լիկ մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան երկ­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին աս­տուա­ծա­բա­նա­կան միա­ցեալ յանձ­նա­ժո­ղո­վին նստաշր­ջա­նը։ Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, իր տե­սա­կին մէջ 14-րդ այս ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցած էր նաեւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան կող­մէ պա­տուի­րա­կու­թիւն մը:

«ԶԱՐԹՕՆՔ» ԿԸ ԹԵՒԱԿՈԽԷ ԻՐ 80-ԱՄԵԱԿԸ՝ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵԼՈՎ «ԲԵՂՈՒՆ ԳՐԻՉ»ՈՎ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆ ԵՒ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆԸ

Պէյ­րու­թի «Թէ­քէեան» կեդ­րո­նին մէջ սկիզբ ա­ռաւ «Զար­թօնք»ի 80-ա­մեա­կին նուի­րուած ձեռ­նարկ­նե­րու շար­քը՝ մաս­նակ­ցու­թեամբ ՌԱԿ-ի եւ ԹՄՄ­-ի ղե­կա­վա­րու­թեան եւ օ­րա­թեր­թի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն, խմբա­գիր­ներուն, աշ­խա­տա­կից­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ մտա­ւո­րա­կան ընտ­րա­նիի մը:

ՆԱԶԱՐԵԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Լի­բա­նա­նա­հայ ներդ­րող­նե­րը կը ցան­կան Հա­յաս­տա­նի մէջ տնա­յին հիւ­սուած­քի (home textile)՝ սր­բիչ­նե­րու, ան­ձե­ռո­ցի ար­տադ­րու­թիւն հիմ­նել: Հա­յաս­տա­նի Տն­­տե­սութեան զար­գաց­ման եւ ներդ­րում­նե­րու նա­խա­րար Սու­րէն Կա­րա­յեան, Յու­նուարի 27-ին, հան­դի­պած է լի­բա­նա­նա­հայ Նա­զա­րեան­նե­րու ըն­տա­նի­քին հետ:

ԵՐԿԱՐԱՏԵՒ ԼՈՒԾՈՒՄ

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու նորանշանակ արտաքին գործոց նախարարը անդրադարձաւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին:
Ռեքս Թիլըրսըն կը նախատեսէ Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի կառավարութիւններուն հետ աշխատիլ՝ խաղաղութեան ու կայունութեան համար:

ՀԻՆԳԴԱՐԵԱՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

Ի­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մու­համ­մէտ Ճե­ւատ Զա­րիֆ յայ­տա­րա­րեց, որ Թեհ­րա­նի եւ Մոս­կուա­յի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կը հան­դի­սա­նան տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին անվ­տան­գու­թեան կա­րե­ւոր գոր­ծօն։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Թեհ­րա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պուած խորհր­դա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րուն յղած պատ­գա­մին մէջ Ճե­ւատ Զա­րիֆ մատ­նան­շեց կող­մե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ա­ւե­լի քան հինգ­դա­րեայ պատ­մու­թիւ­նը։

Էջեր