Լրահոս

ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱՁԵՒՈՒՄ

«100-րդ տարելիցին Առաջին աշխարհամարտին փաստաթուղթերը» խորագրեալ ցուցահանդէս՝ Օսմանեան արխիւներու յարկէն ներս:
Էրտողան. «Հայոց սփիւռքին ցեղասպանութեան պնդումներով արշաւանքը ուղղակիօրէն թշնամութիւն է մեր երկրին եւ ազգին դէմ»:

ԱՐՑԱԽԻ ՃԱԿԱՏԻՆ ՎՐԱՅ ՄԻՇՏ ԲԱԽՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ԶՈՀԵՐ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ճա­կա­տին վրայ բա­խում­ներն ու լա­րուա­ծու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կուին։ Ատր­պէյ­ճա­նի զօր­քե­րուն կող­մէ կա­տա­րուած վեր­ջին յար­ձա­կում­նե­րը պատ­ճառ դար­ձան ե­րեք հայ զի­նուոր­նե­րու մա­հուան։ Հա­յաս­տա­նի Քննչա­կան կո­մի­տէի զին-ւո­րա­կան քննչա­կան ընդ­հա­նուր վար­չու­թեան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ե­րէկ ա­ռա­ւօտ ժա­մը շուրջ 08.30-ին պա­տա­հած բա­խում­նե­րուն զոհ գա­ցին՝ Յա­կոբ Խա­չատ­րեան, Ար­շակ Յա­րու­թիւ­նեան եւ Ե­դուարդ Հայ­րա­պե­տեան։

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԶՐՈՅՑԸ

Պատ­մու­թեան հիմ­նար­կին (Tarih Vakfı) նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, 2015 թուա­կա­նի ո­գե­կոչ­ման ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած Հինգ­շաբ­թիի զրոյց­նե­րուն շար­քը ե­րէկ շա­րու­նա­կուե­ցաւ հե­տաքրք­րա­կան հանգ­րուա­նով մը։ Հեր­թա­կան ձեռ­նար­կին ա­տե­նա­խօսն էր Գո­ճաէ­լիի հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս­նե­րէն Օ­յա Կէօ­զէլ Տուր­մազ։

ՅԱՒԱԿՆՈՏ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Երեւանի ղեկավարութիւնը կը ձգտի իրաւական հիմքի վրայ զարգացնել վերջին տարիներուն Եւրոպական միութեան հետ ապահովուած ձեռքբերումները:
Յանձնակատար Եոհանէս Հան ընդգծեց, որ Հայաստան կրնայ ակնկալել ԵՄ-ի օժանդակութիւնը: Նախագահ Սերժ Սարգսեան Պրիւքսէլի մէջ:

ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՓՈԽԱԴՐԻՉ

Կարսի մէջ հանդիսաւոր արարողութեամբ տեղի ունեցաւ TANAP-ի հիմնարկէքը՝ Թուրքիոյ, Ատրպէյճանի եւ Վրաստանի նախագահներուն ներկայութեամբ։
Րէճէպ Թայյիպ Էրտողանի համոզմամբ, բնական կազի հարաւային հոսքի խողովակաշարի աւարտին ամուր կապ մը պիտի գոյանայ Եւրոպայի եւ Կասպից աւազանին միջեւ, ինչ որ կարեւոր նշանակութիւն ունի ամբողջ Եւրոասիոյ տարածքաշրջանի կարիքներու դիմագրաւման տեսանկիւնէն։

ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՈՐՈՆՈՒՄՆԵՐ

Հայաստան-Եւրոմիութիւն առանցքին վրայ շփումները վերստին աշխուժացած են՝ ապագայ համագործակցութեան շրջագիծը յստակացնելու առաջադրութեամբ։
Եւրոյանձնաժողովի հարեւանութեան քաղաքականութեան գծով յանձնակատարը Երեւանի մէջ։ Նախագահ Սերժ Սարգսեան վաղը պիտի այցելէ Պրիւքսէլ։

Էջեր