Լրահոս

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹԵԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏ

Նախարարական մակարդակով հանդիսաւոր հաւաք՝ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի յիսնամեայ յոբելեանին առթիւ:
Նախարար Եդուարդ Նալպանտեան Նիւ Եորքի մէջ խօսեցաւ Թուրքիոյ կողմէ Հայաստանի շրջափակման խնդրին շուրջ՝ զայն որակելով ապօրինի:

ԱՄՆ-Ի ԵՒ ԵՄ-Ի ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՉԵՆ ՀԱՍՆԻՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան յայ­տա­րա­րեց, որ սու­րիա­հա­յոց հա­մարկ­ման հար­ցին մէջ պե­տու­թիւ­նը կը զգայ Սփիւռ­քի ա­ջակ­ցու­թեան կա­րի­քը։ Ըստ նա­խա­րա­րին կող­մէ ներ­կա­յա­ցուած տուեալ­նե­րուն, Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մին հե­տե­ւան­քով ընդ­հա­նուր առ­մամբ շուրջ 20 հա­զար սու­րիա­հա­յեր մուտք գոր­ծած են Հա­յաս­տան, իսկ ա­նոնց 16 հա­զա­րը ար­դէն հաս­տա­տուած է երկ­րին մէջ։

ՔԱՆՏԻԼԻ ԴԷՄ ԾԱՆՐ ՀԱՐՈՒԱԾՆԵՐ

Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը կը շա­րու­նա­կեն ան­խա­փան գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ ի­րա­կա­նաց­նել ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան դէմ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ ռազ­մաօ­դա­յին ու­ժե­րը ե­րէկ Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի մէջ ծանր հա­րուած­ներ հաս­ցու­ցած են ՓՔՔ­-ի դէմ։

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Հա­յաս­տա­նի ներ­քին քա­ղա­քա­կան կեան­քին տե­սա­կէ­տէ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ կա­րե­ւոր ի­րա­դար­ձու­թիւն մը։ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան (ՀՀԿ) եւ Հայ յե­ղա­փո­խա­կան դաշ­նակ­ցու­թեան (ՀՅԴ) մի­ջեւ պաշ­տօ­նա­պէս ստո­րագ­րուե­ցաւ քա­ղա­քա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գիր մը։

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ «ՏԱՐՈՒԱՆ ՊԵՍԹՍԵԼԸՐ» ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹԻՒՆԸ

«Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջերս ի­րա­կա­նա­ցուց իր կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած «Տա­րուան պեսթ­սե­լըր» մրցոյ­թին մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւ­նը։ Գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը ար­դէն եր­րորդ ան­գամ կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ այս իւ­րա­յա­տուկ նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը, ո­րու շրջագ­ծով կը ներ­կա­յա­ցուի Հա­յաս­տա­նէ ներս ա­մե­նա­պա­հան­ջուած գիր­քեր։

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ

«Մարդասիրական արձագանգէ դէպի կայուն լուծումներ» որոնումներու հանգրուան:
Սուրիայէն խոյս տալով Հայաստան հաստատուած անձերու համարկման դիւրացման ճանապարհին առկայ խնդիրները խոշորացոյցի տակ: Նախարար Հրանոյշ Յակոբեան հանդէս եկաւ ելոյթով մը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ՎԱՐԿ

Հա­յաս­տա­նի Ելմ­տա­կան նա­խա­րար Գա­գիկ Խա­չատ­րեան եւ Հա­մաշ­խար­հա­յին դրա­մա­տան Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին տնօ­րէն Մեր­սի Թեմ­պօ ե­րէկ ստո­րագ­րե­ցին վար­կա­յին հա­մա­ձայ­նա­գիր մը։

Էջեր