Լրահոս

ՀԱՒԱՏԱՐՄԱԳՐԻ ՅԱՆՁՆՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան նա­խըն­թաց օր տե­սակ­ցե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մօտ Թիւրք­մե­նիս­տա­նի նո­րան­շա­նակ դես­պան Մու­հա­մետ­նիազ Մա­շա­լո­վի հետ, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մագ­րե­րուն կրկնօ­րի­նակ­նե­րը։

ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ՇՓՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑԱՒ ՔԱՆՊԵՐԱՅԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Աւստ­րա­լիա։ Քան­պե­րա­յի մէջ ան շփում­ներ ու­նե­ցաւ տեղ­ւոյն ղե­կա­վա­րու­թեան բարձ­րաս­տի­ճան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

ՍԱՀՄԱՆԻ ԼԱՐՈՒԱԾ ՎԻՃԱԿԻՆ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ՊԱՏՃԱՌ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ճա­կա­տին վրայ լա­րուած մթնո­լոր­տը կը մնայ առ­կայ։ Այս մթնո­լոր­տին մէջ, վաս­տա­կա­ւոր զօ­րա­վար Ար­քա­տի Տէր-Թա­դէո­սեան մեկ­նա­բա­նու­թիւն­նե­րով հան­դէս ե­կաւ Հա­յաս­տան-Ատր­պէյ­ճան սահ­մա­նի եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ-Ատր­պէյ­ճան շփման գծի վրայ առ­կայ լա­րուա­ծու­թեան դրդա­պատ­ճառ­նե­րուն շուրջ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ ԲԱՆԱՁԵՒ ՄԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՎ ՃԱՆՉՑԱՒ ԱՍՈՐԻՆԵՐՈՒ ԵՒ ՊՈՆՏՈՍԻ ՅՈՒՆԱՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը ե­րէկ ըն­դու­նեց բա­նա­ձեւ մը, ո­րով ճանչ­ցաւ 1915-1923 թուա­կան­նե­րուն Օս­մա­նեան պե­տու­թեան սահ­ման­նե­րէն ներս ապրուած ա­սո­րի­նե­րու եւ Պոն­տո­սի յոյ­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը։

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ՉԻՆԱՍՏԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեամբ կը մեկ­նի Փե­քին, ուր կը հիւ­րըն­կա­լուի Չի­նաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սի Ծին­փի­նի կող­մէ։ Հա­յաս­տան-Չի­նաս­տան բարձր մա­կար­դա­կի բա­նակ­ցու­թիւն­ներ տե­ղի կ՚ու­նե­նան Փե­քի­նի մէջ, ուր նա­խա­տե­սուած է նաեւ եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ շարք մը ո­լորտ­նե­րէ ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ամ­րապնդ­ման ու զար­գաց­ման ուղ­ղեալ փաս­տա­թուղ­թե­րու ստո­րագր­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն։

ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՆԳԱՄ ՀԱՅ ՄԸ ԶՈՀՈՒԱԾ

Հա­լէ­պի մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն սաստ­կա­ցած են բռնու­թիւն­նե­րը։ Քա­ղա­քի քա­նի մը շրջան­նե­րէն ներս ապրուած ա­հա­ւոր ռմբա­կո­ծում­նե­րը հեր­թա­կան ան­գամ ու­նե­ցած են ա­ղի­տա­լի հե­տե­ւանք­ներ։ Այս պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ, ե­րէ­կուան դէպ­քե­րուն հայ մըն ալ զոհ գնաց Հա­լէ­պի մէջ։

ՀԲԸՄ-Ի 88-ՐԴ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՊԻՏԻ ԸՆԴԳՐԿԷ ԶՐՈՅՑՆԵՐՈՒ ՇԱՐՔ ՄԸ

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) 88-րդ ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը հա­սած են վեր­ջին փու­լին։ Հա­յաս­տա­նի մէջ 27 Մարտ-6 Ապ­րիլ թուա­կան­նե­րուն պի­տի գու­մա­րուի ՀԲԸՄ-ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը, ո­րու ծրա­գի­րը ըն­թա­ցիկ քննար­կում­նե­րուն ա­ռըն­թեր պի­տի ընդգր­կէ եր­կու կա­րե­ւոր ձեռ­նարկ։

Էջեր