Լրահոս

ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՄԱՍԵԱՆ ԵՐԷԿ ԱԼ ՆՈՒԱԳԵՑ CRR-Ի ՄԷՋ

Յայտ­նի ե­րա­ժիշտ Տիգ­րան Հա­մա­սեան ե­րէկ իր ունկն­դիր­նե­րուն հո­գին ու միտ­քը ան­գամ մըն ալ նուա­ճեց, այս ան­գամ ալ ե­լոյթ ու­նե­նա­լով «Ճե­մալ Ռե­շիտ Ռէ­յ» (CRR) հա­մեր­գաս­րահին մէջ։ Նա­խըն­թաց ի­րի­կուան «Լոյս ի լու­սո­յ»ի թարմ տպա­ւո­րու­թեան տակ էին հան­դի­սա­կան­նե­րը, ո­րոնք ե­րէկ ալ ա­ռիթն ու­նե­ցան լսե­լու Հա­մա­սեա­նի վեր­ջին՝ Mockroot ալ­պո­մէն գոր­ծեր։

ՀԱԼԷՊԻ «ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏ»Ը Կ՚ՈՒՇԱՆԱՅ. ԻՆՉՈ՞Ւ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Անց­նող օ­րե­րուն Հա­լէ­պի վրայ ին­կած են երեք հարիւր հրթիռ­ներ եւ հրթի­ռար­ձա­կում­նե­րը ե­ղած են ան­նա­խըն­թաց: Երեք օ­րե­րու վրայ տե­ղի ու­նե­ցած ռմբա­կո­ծում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով զո­հե­րուն թի­ւը հա­սած է քառասունի, մինչ վի­րա­ւոր­նե­րուն թի­ւը հա­տած է երկու հարիւրը:

ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒ ՆՈՐ ԱՅՑ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին շրջագ­ծով, ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը կը պատ­րաս­տուին յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին հեր­թա­կան ան­գամ այ­ցե­լել հա­կա­մար­տու­թեան տա­րած­քաշր­ջան։

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ ԶՐՈՅՑ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ե­րէկ Ան­թի­լիա­սի մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սին հետ։ Տե­սակ­ցու­թեան ներ­կայ էր նաեւ Պէյ­րու­թի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Ա­շոտ Քո­չա­րեան։

ՄԻՆՍՔԻ ՄԷՋ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Արեւելեան գործընկերութեան անդամ երկիրներու արտաքին գործոց նախարարներուն մասնակցութեամբ քննարկումներ:
Նախարար Եդուարդ Նալպանտեան. «Հայաստան Եւրոպական միութեան հետ ունի համապարփակ գործընկերութիւն ու կը կարեւորէ քաղաքական երկխօսութեան աշխուժացումը, նաեւ խորացումը առեւտրական ու տնտեսական համագործակցութեան»:

Էջեր