Հարթակ

ՆԱԽԱԳԱՀ ԹՐԱՄՓ ՄԷԿ ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ ԵՐԿՈՒ ԱՊՏԱԿ ՍՏԱՑԱՒ ՄԱԿ-Ի ՄԷՋ

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ

Անցեալ ամիս նախագահ Թրամփ երկու նոր մեծ սխալ աւելցուց երկրի արտաքին եւ ներքին քաղաքականութեան մէջ, ամբողջ տարուան մը ընթացքին գոյացած սխալ որոշումներու երկար ցանկին վրայ:

Օ­ՆՈ­ՐԷ ՏԸ ՊԱԼ­ԶԱՔ՝ ՖՐԱՆ­ՍԱ­ԿԱՆ ԳՐԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՌԷԱ­ԼԻԶ­ՄԻ ՀԻՄ­ՆԱ­ԴԻ­ՐԸ

Պատրաստեց՝ Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

«Լաւ գրուած պատ­մա­կան վէ­պե­րը պատ­մու­թեան լա­ւա­գոյն դա­սըն­թացք­նե­րը կ՚ար­ժեն»։­
Օ­նո­րէ տը Պալ­զաք 19-րդ դա­րու ֆրան­սա­կան դա­սա­կան ռէա­լիզ­մի հիմ­նա­դիրն է։

Թովմաս Չերմէ՝ Մարտին քաղաքի հայազգի վկայագրողը

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Յետ կար­ճա­տեւ հի­ւան­դու­թեան Պոլ­սոյ մէջ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է պոլ­սա­հայ շրջա­նակ­նե­րուն քա­ջա­ծա­նօթ ա­նուն հան­դի­սա­ցող, ար­մատ­նե­րով մար­տին­ցի՝ Թով­մաս Չեր­մէ:
Չեր­մէ, որ եր­կար տա­րի­ներ զբա­ղած է ոս­կեր­չու­թեամբ, մեծ սէր ու­նէր իր ծննդա­վայր քա­ղա­քին՝ Մար­տի­նի հան­դէպ:

«Ա­ՄԵԱԿ­ՆԵՐ»՝ ԱՊ­ՐՈ­ՒԱԾ ՓՈՐ­ՁԱ­ՌՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐՈՒ ԸՆԴ­ՄԷ­ՋԷՆ

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Մարդուն անհատական, հաւաքական ու ազգային կեանքին մէջ կարեւոր իրադարձութիւն է ամեակներու նշումը: Կարծէք հոն կեանքը պահ մը կանգ կ՚առնէ տեսնելու համար, թէ ի՞նչ պատահած է նոյնինքն կեանքին՝ անհատական, հաւաքական եւ ազգային իր պատմութեան տարբեր հոլովոյթներուն ընդմէջէն:

Ար­հես­տա­կան Բա­նա­կա­նու­թիւն 2017. Մար­դա­մե­քե­նան Քա­ղա­քա­ցիու­թիւն Կը Ստա­նայ Գիտ­նա­կան­նե­րը Ա­ղէտ Կը Նա­խա­տե­սեն

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

2017 թուականը յատկանշուեցաւ հետաքրքրական եւ կարեւոր իրադարձութեամբ մը: Պատմութեան մէջ առաջին անգամ մարդամեքենան  քաղաքացիութիւն ստացաւ: Պարզուեցաւ, որ այդ քայլին դիմած երկիրը պահպանողական Սէուտական Արաբիոյ թա-գաւորութիւնն է:

ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԹԵՄԻ Ա­ՌԱՋ­ՆՈՐԴ Տ. ՅՈՎՆԱՆ ԱՐՔ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆԻ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏ­ԳԱ­ՄԸ

«Կա­տա­րես­ցուք զսրբու­թիւն ա­հիւն Աս­տու­ծոյ» (2 Կորնթ. 7։1)
Քրիս­տո­սի Ս. Ծնունդն աշ­խար­հի կեան­քին մէջ մար­դը դէ­պի սրբու­թիւն ա­ռաջ­նոր­դող աս­տուա­ծա­յի­նին ներ­կա­յու­թիւնն է: 

«Կ՚ու­զեմ Հայրս Տես­նել»

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ 

Տարլին ինը տարեկան աղջիկ մըն է: Կ՚ապրի Էլ Սալվատորի փոքր քաղաքներէն մէկուն՝ Սան Վինսենթէի մէջ, ուր կը մասնակցէի միջեկեղեցական համագումարի մը եւ կը խօսէի Աստուածաշունչի ընկալումի տարբեր բնութագրումներուն մասին՝ անգլերէն լեզուով:

ԱՄԱՆՈՐԵԱՅ ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

ԽԱ­ՂԱ­ԼԻՔ ՎԱ­ՃԱ­ՌՈ­ՂԻՆ ՄՕՏ
-Հի­մա, դուն այ­սինքն ա­նակն­կա­լի՞ պի­տի գաս, Կա­ղան­դի գի­շե­րը շա՞տ պի­տի ու­րա­խա­նաս, երբ տես­նես նուէ­րի թուղ­թով փաթ­թուած այս տու­փը,- կ՚ը­սէ խա­ղա­լիք վա­ճա­ռո­ղը մա­նու­կի մը, որ ե­կած է ծնող­քին հետ, գտած է իր նա­խա­սի­րած ու փա­փա­քած խա­ղա­լի­քը ու ա­հա նուէ­րի տես­քով շալ­կած դուրս պի­տի ել­լէ խա­ղա­լիք վա­ճա­ռո­ղին խա­նու­թէն:

Նա­մակ՝ Յի­սուս Պա­պա­յին

ՎԱՐԴԱՆ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ 

Թերեւս տարօրինակ թուի, որ երեսունը անց երիտասարդ մը ամէն առիթով նամակ գրելու մասին կը մտածէ. սակայն, ներշնչուելով 21 Սեպտեմբեր, 1897-ին, «Նիւ Եորք Սան»ի մէջ լոյս տեսած խմբագրականէն՝ «Ի՞զ տեր Սենթա քլոզ» եւ մանաւանդ հայ համբաւաւոր բանաստեղծ Մուշեղ Իշխանի «Նամակ Կաղանդ պապային» գործէն, ուզեցի ձեռնարկել հետեւեալ նամակին՝ այն յոյսով, որ բարին տակաւին վառ կը մնայ մեր սրտերուն մէջ, եւ թերեւս շատ մը ընթերցողներու սիրտերը կը նորոգուին ու օրհնութեան պատճառ կը դառնայ մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի հրաշափառ ծննդեան առիթով:

ՄԱՆԿԱՑԵԱԼ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾՆՈՒՆԴԸ՝ ՍԻՐՈՅ ԵՒ ԻՆՔՆԱՆՈՒԻՐՈՒՄԻ ՅԱՐԱՑՈՅՑ

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

«Ե­կէք Բեթ­լե­հէմ եր­թանք եւ տես­նենք պա­տա­հա­ծը, այն ինչ որ Տէ­րը մե­զի յայտ­նեց» (Ղկ 2.15)։
­Ման­կա­ցեալ Յի­սու­սի Ծննդեան դէպ­քը իր աս­տուա­ծահ­րաշ նշան­նե­րով եւ իր պատ­գա­մա­շեշտ հնչե­ղու­թեամբ մար­դոց հե­տաքրք­րու­թիւնն էր շար­ժած ու գրա­ւած։

Էջեր