Հարթակ

ԻՆՉՈ՞Ւ ԻՇԻՊ ԱՆՊԱՐՏԵԼԻ Է ԻՐԱՔԻ ՄԷՋ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

2014 թուա­կա­նի կէ­սե­րուն, երբ «Իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւ­ն» կո­չուած խմբա­ւո­րու­մը իր տի­րա­պե­տու­թեան տակ կ՚առ­նէր Ի­րա­քի կա­րե­ւոր նա­հանգ­նե­րը, ոչ ոք կը մտա­ծէր, թէ այս «նո­րաս­տեղծ» խմբա­ւո­րու­մը պի­տի դառ­նար սպառ­նա­լիք, ոչ միայն Ի­րա­քի, այլ՝ ամ­բողջ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի հա­մար:

Հարցազրոյց՝ Գրիգոր Սաթամեանի հետ

Զրու­ցեց՝ ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇ­ԿԷ­ՐԵԱՆ

Մշա­կոյ­թը ժո­ղո­վուր­դի մը մե­ծու­թեան չա­փա­նիշն է, իսկ թատ­րո­նը՝ մշա­կոյ­թը յայտ­նա­բե­րող կա­րե­ւո­րա­գոյն ազ­դակն է։ Հայ թատ­րո­նը ա­ւե­լի քան 2000 տա­րի դաս­տիա­րա­կած եւ զար­գա­ցու­ցած է մեր ժո­ղո­վուր­դի ա­րուես­տի մա­կար­դակն ու հաս­կա­ցո­ղու­թիւ­նը։

ՆԵԹԱՆԻՅԱՀՈՒ «ՅԱՂԹԱՆԱԿ» ՄԸ ՏԱՐԱՒ ՍՊԻՏԱԿ ՏԱՆ ՄԷՋ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Իս­րա­յէ­լի Վար­չա­պետ Պե­նիա­մին Նե­թա­նի­յա­հուի Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ կա­տա­րած այ­ցե­լու­թիւ­նը «կը պսա­կուէր» Նա­խա­գահ Տա­նըլտ Թրամ­փին հետ «սպա­սուած» հան­դիպ­մամբ, ո­րու ա­ւար­տին եր­կու ղե­կա­վար­նե­րը հան­­դէս կու գա­յին մամ­լոյ «ազ­դե­ցիկ» ա­սու­լի­սով մը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԻ ԼԵԶՈՒՆ

ՏՔԹ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

Հա­յաս­տա­նեայց Ե­կե­ղեց­ւոյ բա­րե­կար­գու­թեան խնդրին մէջ պաշ­տա­մուն­քի լե­զուն դա­սա­կան գրա­բա­րէն դէ­պի աշ­խար­հա­բար թարգ­մա­նու­թիւն ե­ղած է մնա­յուն հարց մը՝ մօտ հա­րիւր տա­րի­նե­րէ ի վեր։ Յա­ճախ թե­լադ­րուած է, որ գրա­բա­րը ան­հասկ­նա­լի ըլ­լա­լով հա­ւա­տա­ցեա­լին չէր կրնար ծա­ռա­յել որ­պէս հա­ղոր­դա­կան մի­ջոց Ս. Գիր­քը եւ ա­նոր վրայ հիմ­նուած ժա­մա­պաշ­տու­թիւ­նը հասկ­նա­լի դարձ­նե­լու։

Խոհեր Մայրենի Լեզուի Մասին

ՄԱ­ՐԻԱ­ՆԱ ՊԵՐ­ԹԻԶ­ԼԵԱՆ-ՂԱ­ԶԱ­ՐԵԱՆ

Լե­զուն մար­դոց հա­ղոր­դակ­ցու­թեան կա­րե­ւո­րա­գոյն մի­ջոցն է: Ա­նի­կա յա­ռա­ջա­ցած ըլ­լա­լով հա­սա­րա­կու­թեան մէջ ստեղ­ծուած անհ­րա­ժեշ­տու­թեան ստի­պո­ղա­կան պա­հան­ջով՝ իր գո­յու­թիւ­նը կը պահ­պա­նէ, քա­նի որ մար­դոց մի­ջեւ իբ­րեւ հա­ղոր­դակ­ցու­թեան մի­ջոց կը ծա­ռա­յէ:

Ու­ղե­ղացն­ցում

ՏՔԹ. ԿԱՐ­ՊԻՍ ՀԱՐ­ՊՈ­ՅԵԱՆ

Բնա­կան պայ­ման­նե­րու մէջ ու­ղե­ղը գան­կին մէջ կը մնայ ան­շարժ: Ան կը շար­ժի ար­տա­քին հա­րուա­ծի մը պատ­ճա­ռով. այլ խօս­քով, ան կը ցնցուի եւ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ ու­ղե­ղա­յին անբ­նա­կան գոր­ծու­նէու­թիւն: Ու­ղե­ղի այս շար­ժու­մը կամ ցնցու­մը կը կո­չուի «ու­ղե­ղացն­ցում» (concussion):

ՈՒԻՔԻՆ ԳԻՏՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՍԻՐԷ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Կո­տայ­քի մարզ, Ա­ղուե­րան, լեռ­նե­րուն գա­գաթ­նե­րով շրջա­պա­տուած գողտ­րիկ, իւ­րա­յա­տուկ գե­ղեց­կու­թեամբ վայր մը: Ձիւ­նը սպի­տակ քօ­ղով հար­սի պէս շող­շո­ղուն զգեստ­ներ հագ­ցու­ցած է գա­գաթ­նե­րուն, ա­րեւն ալ կը զմայ­լի կար­ծես ու իր ժպի­տով ա­նոնց փայլ­քին շո­ղը կը կրկնա­պատ­կէ:

Խօսքն Ու Գոր­ծը

ԳԷՈՐԳ ՄԱ­ՆՈ­ՅԵԱՆ

Իր ար­տա­սո­վոր պաշ­տօ­նա­վա­րու­թեան ա­ռա­ջին մէկ ամ­սուան ըն­թաց­քին նա­խա­գահ Տա­նըլտ Թրամփ ցոյց տուաւ, որ ոչ միայն իբ­րեւ նա­խա­գա­հու­թեան թեկ­նա­ծու կա­րե­ւո­րու­թիւն չի տար ի­րա­կա­նու­թեանց, այլ պատ­րաստ է իր շա­հե­րուն չյար­մա­րող ճշմար­տու­թեանց դէմ պայ­քա­րը շա­րու­նա­կե­լու՝ Սպի­տակ տու­նէն եւս:

Մարտիրոս Մնակեան. Հայ Բեմի Մեծարժէք Դերասանապետը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Հայ ժո­ղո­վուր­դի մշա­կու­թա­յին կեն­սու­նա­կու­թեան եւ ազ­գա­յին տա­ղան­դին ա­մենէն խօ­սուն վկան է հայ թատ­րո­նը, ո­րուն ար­ժա­նա­ւոր հսկա­նե­րէն Մար­տի­րոս Մնա­կեա­նի (1837-1920) մա­հուան 97-րդ տա­րե­լի­ցը կ՚ո­գե­կո­չենք Փետ­րուար 22-ին:

Էջեր