Լրահոս

ՆԱԹՕ-ԷՆ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՊԱՏԳԱՄ

ՆԱ­ԹՕ-ի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րը այ­սօր կը մէկ­տե­ղուին Պրիւք­սե­լի մէջ՝ քննար­կե­լու հա­մար Ռու­սաս­տա­նի կող­մէ Սու­րիոյ մէջ ի­րա­կա­նա­ցուած օ­դա­յին գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը։ Մինչ այդ, ՆԱ­ԹՕ-ի Ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Եէնս Շթոլ­թեն­պերկ յայ­տա­րա­րեց, թէ ՆԱ­ԹՕ պատ­րաստ է զի­նուոր ա­ռա­քե­լու Թուր­քիա՝ հա­րա­ւա­յին սահ­մա­նէն գա­լիք հա­ւա­նա­կան սպառ­նա­լիք­նե­րու դի­մաց պաշտ­պա­նե­լու հա­մար իր դաշ­նա­կի­ցը։ 

ՊԱՏՈՒԱԲԵՐ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆ

​Տարրաբանութեան Նոպէլեան մրցանակը ՏՆԱ-ի ուսումնասիրութեանց համար յանձնուեցաւ Փրոֆ. Ազիզ Սանճարին:
Գրականութեան ճիւղէն ներս վիպագիր Օրհան Փամուքէն ետք Թուրքիայէն անուն մը եւս արժանացաւ համաշխարհային մեծագոյն այս պարգեւին:

ԱՆԿԵԼԱ ՄԵՐՔԷԼ՝ ՄԻՇՏ ԴԷՄ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէլ կրկնեց իր դիր­քո­րո­շու­մը այն մա­սին, թէ դէմ է Թուր­քիոյ Եւ­րո­պա­կան միու­թեան ան­դա­մակ­ցու­թեան։ Վար­չա­պե­տը այս մա­սին յայտ­նեց գերմանական ARD հե­ռա­տե­սի­լի կա­յա­նին մէջ սփռուած հա­ղորդ­ման մը մի­ջո­ցին, պատասխանելով Աննէ Վիլի հարցումին։

«ԿԱԶՓՐՈՄ»ԷՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄ

Ռու­սա­կան «Կազփ­րոմ»ը ժա­մա­նա­կա­ւո­րա­պէս կը յե­տաձ­գէ իր մե­ծա­ծա­ւալ ծրա­գի­րը Թուր­քիոյ հետ։ Վեր­ջին օ­րե­րուն եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ լա­րուա­ծու­թիւն յա­ռա­ջա­ցած է Սու­րիոյ պա­տե­րազ­մին պատ­ճա­ռով։

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ ԱՒԱՐՏԵՑԱՒ

Ճար­տա­րա­պետ­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան եր­րորդ հա­մա­ժո­ղո­վը ե­րէկ ամ­փո­փեց իր աշ­խա­տանք­նե­րը։ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած հա­մա­ժո­ղո­վին կը մաս­նակ­ցէին հայ եւ օ­տա­րազ­գի ա­ւե­լի քան 120 ճար­տա­րա­պետ­ներ, շուրջ 16 եր­կիր­նե­րէ։

ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՆՈՐ ԱՌԻԹՆԵՐՈՒ ՀՆԱՐԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

«Թումօ» գիտական կեդրոնի Ստեփանակերտի մասնաճիւղը ձեռնարկեց արդիւնաւէտ ու օգտաշատ աշխատանքի:
ՀԲԸՄ-ի համագործակցութեամբ բացուած վայրը վստահաբար շուտով պիտի դառնայ երկսեռ պատանիներու նորագոյն ժամադրատեղին:

ՉԵԹԻՆ ԴԱՐՁԱՒ ԴԱՓՆԵԿԻՐ

Ա­րե­ւե­լեան Ա­մե­րի­կա­յի Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի «Ա­զա­տու­թիւն» մրցա­նա­կին ար­ժա­նա­ցող­նե­րու կար­գին կը գտնուի նաեւ Մարդ­կա­յին ի­րա­ւանց պաշտ­պան, ի­րա­ւա­գէտ Ֆեթ­հի­յէ Չե­թին։ Ան հե­ղի­նա­կած է «Մեծ­մայրս» գիր­քը, ո­րու հրա­տա­րա­կու­թե­նէն ետք թուրք հա­սա­րա­կու­թեան մօտ զգա­լի աճ մը ար­ձա­նագ­րուած է 1915-ի Հա­յոց մեծ ե­ղեռ­նին նկատ­մամբ։

ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱՊԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ

Ա­րե­ւե­լեան ե­կե­ղե­ցի­նե­րու գծով Պա­պա­կան նուի­րակ Կար­տի­նալ Լէո­նար­տօ Սանտ­րի, որ քա­նի մը օր ա­ռաջ Հա­յաս­տան կը գտնուէր՝ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար Կիւմ­րիի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց հայ կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ օծ­ման, յայ­տա­րա­րեց, թէ հա­ւա­նա­կան է, որ Հռո­մի Ֆրան­սիս­քոս Պա­պը Հա­յաս­տան այ­ցե­լէ յա­ջորդ տա­րի։

ՓԱԿ ՍԱՀՄԱՆԻ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Երեւանի մէջ երէկ երեկոյեան առաջին անգամ ցուցադրուեցաւ Թուրքիա-Հայաստան առկայ յարաբերութիւններուն վերաբերեալ ժապաւէն մը:
«Վերսուս սթուտիա»ի կողմէ Պատմութեան հիմնարկին համագործակցութեամբ պատրաստուած փաստավաւերագրական գործը արժանացաւ հետաքրքիրներու ուշադրութեան:

Էջեր