Լրահոս

ԶԻՋՈՒՄՆԵՐՈՒ ԿԱՄՔ

Ղարաբաղեան հարցի կարգաւորման հիմնարար սկզբունքներուն շուրջ, ըստ էութեան, կայ համաձայնութիւն:
Լաւրով. «Հայաստան եւ Ատրպէյճան տարբեր կերպ կը տեսնեն որոշումներու գործադրութեան յաջորդականութիւնը»:

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՅԼ

Եւրոպական Միութեան յայտարարութիւն. «Ընտրութիւններու արդիւնքը կը ցոլացնէ Հայաստանի ժողովուրդին կամքը»:
Նախագահ Սարգսեանի համոզմամբ, կիսանախագահական կառավարման համակարգէն դէպի խորհրդարանական ուղղուելու Սահմանադրական բարեփոխման զուգահեռ՝ ամուր գետին մը ստեղծուած է եւ երկիրը կ՚ընթանայ ճիշդ ճանապարհով, վերահսկելիութեան գլխաւոր նախադրեալներով:

ՇԸՐՆԱՔԻ ՄԷՋ 3 ՆԱՀԱՏԱԿ

Շըր­նա­քի մէջ այս ա­ռա­ւօտ նա­հա­տա­կուե­ցան ե­րեք զի­նուոր­ներ։ NTV-ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Կա­պար լե­րան մեր­ձա­կայ­քին անվ­տան­գու­թեան ու­ժե­րը գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ կ՚ի­րա­կա­նաց­նէին ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան դէմ։

ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ՄԱՍԻՆ ՕՓԵՐԱՅ

Գա­նա­տա­ցի ե­րաժշ­տա­հան Ռոն Հան­նահ օ­փե­րայ գրած է Սուրբ Գրի­գոր Լու­սա­ւոր­չի մա­սին։
Բե­մադ­րու­թիւ­նը ի­րա­կա­նաց­նե­լու նպա­տա­կով, Մշա­կու­թա­յին կրթու­թեան ա­ջակ­ցու­թեան հիմ­նադ­րա­մի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, հե­ղի­նակ­նե­րը եւ խմբա­վար Յա­րու­թիւն Ար­զու­մա­նեան լսում­ներ ի­րա­կա­նա­ցու­ցած են Հա­յաս­տա­նի մար­զե­րու եւ Ե­րե­ւա­նի ե­րաժշ­տա­կան, ա­րուես­տի դպրոց­նե­րու եւ այլ ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու մէջ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ԳՈՐԳԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Հա­յաս­տա­նի մէջ 2017 թուա­կա­նի Յու­նուար-Փետ­րուար ա­միս­նե­րուն նա­խորդ տա­րուան նոյն ժա­մա­նա­կա­հա­տուա­ծի հա­մե­մատ գոր­գե­րու եւ գոր­գե­ղէ­նի ար­տադ­րու­թեան ծա­ւա­լը ա­ճած է 60 տո­կո­սով:

Ստեփանակերտի Մէջ Լրագրութեան Մասին Դասախօսութիւն

Ստե­փա­նա­կեր­տի ԹՈՒ­ՄՕ ստեղ­ծա­րար ճար­տա­րա­գի­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նին մէջ «Esquire» թեր­թի Ռու­սաս­տա­նի նախ­կին պա­տաս­խա­նա­տու-խմբա­գիր, ԹՈՒ­ՄՕ-ի դա­սըն­թա­ցա­վար Գրի­գոր Ա­թա­նէ­սեան՝ լրագ­րու­թեան մա­սին հան­դէս ե­կած է հան­րա­յին դա­սա­խօ­սու­թեամբ:

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓԻՒՌՔԻ ԱՐՈՒԵՍՏԸ»

Վար­շա­ւիոյ Կար­տի­նալ Սթե­ֆան Վի­շինս­քիի ա­նուան հա­մալ­սա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Հա­յ-­կա­կան սփիւռ­քի ա­րուես­տը» խո­րագ­րով մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղով մը, որ ի­րա­կա­նա­ցաւ Հա­յաս­տա­նի եւ Լե­հաս­տա­նի մի­ջեւ դի­ւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հաս­տատ­ման 25-ա­մեա­կի եւ Լե­հաս­տա­նի հայ հա­մայն­քի կազ­մա­ւոր­ման 650-ա­մեա­կի ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս:

Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՐՔ. ՊԵՔՃԵԱՆ ԿԸ ՍՊԱՍԷ ԱՅՍՕՐՈՒԱՆ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընտ­րեալ-տե­ղա­պահ Տ. Գա­րե­գին Արք. Պեք­ճեան ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին Գեր­մա­նիա­յէն ժա­մա­նեց քա­ղաքս։ Ան դի­մա­ւո­րուե­ցաւ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեա­նի եւ ի­րեն հա­մա­խոհ խումբ մը ազ­գա­յին­նե­րու կող­մէ։

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹԵԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿ

Հայաստանի 6-րդ գումարման Ազգային ժողովի կազմը ձեւաւորուեցաւ երէկուան քուէարկութեամբ:
Սերժ Սարգսեանի կողմէ գլխաւորուած ՀՀԿ-ն ստացաւ ձայներու աւելի քան 49 տոկոսը: Խորհրդարանական ընտրութիւններու արդիւնքով նուազագոյն պատնէշը յաղթահարեց եւս երեք կուսակցութիւն:

Էջեր