Լրահոս

ԵՒ ՈՒՂԻՂ ՇՓՈՒՄ

Նալպանտեան եւ Մամէտեարով Համպուրկի մէջ տեսակցեցան՝ միջնորդներուն մասնակցութեամբ:
Ըստ Լաւրովի, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան գօտիէն ներս դիտորդներու տեղակայման վայրին համար տակաւին ընդհանուր համաձայնութիւն մը չէ գոյացած, սակայն փոխըմբռնում ապահովուած է անոնց թիւի բարձրացման շուրջ:

ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆԸ ԿԱՅԱՑԱԾ

Հա­յաս­տա­նի Պե­տա­կան ե­րի­տա­սար­դա­կան նուա­գա­խում­բի գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վար ու գլխա­ւոր խմբա­վար Սէր­կէյ Սմբա­տեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը սար­քե­լով ամ­փո­փեց՝ վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պուած Ա­րամ Խա­չա­տու­րեա­նի չոր­րորդ մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նը։ Այս տա­րի չոր­րորդ ան­գամ կազ­մա­կերպուած այս փա­ռա­տօ­նի ար­դիւնք­նե­րուն շուրջ Սէր­կէյ Սմբա­տեան խօ­սե­ցաւ դրա­կան։ Ան հա­մո­զուած է, որ Ա­րամ Խա­չա­տու­րեա­նի մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նը այ­լեւս կա­յա­ցած է եւ ու­նի իր ու­րոյն տե­ղը ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու շրջա­նա­կէն ներս։

Թրամփի Յաղթանակը Հիասթափեցուցած Է Օպաման

Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա խօ­սե­լով իր երկ­րին մէջ 8 Նո­յեմ­բե­րին տե­ղի ու­նե­ցած նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թեան ար­դիւնք­նե­րուն եւ հան­րա­պե­տա­կան թեկ­նա­ծու Տա­նըլտ Թրամ­փի ա­նակն­կալ յաղ­թա­նա­կին մա­սին ը­սած է, որ ա­տի­կա «հիաս­թա­փեց­նող» էր:

ՏԱՆԸԼՏ ԹրամփԻ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու նո­րըն­տիր նա­խա­գահ Տա­նըլտ Թրամփ յայ­տա­րա­րած է, որ ա­մե­րի­կեան նոր վար­չա­կազ­մը լա­ւա­գոյ­նը պի­տի ըլ­լայ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու ամ­բողջ պատ­մու­թեան մէջ:

Մնայուն Ցուցասրահ՝ Ֆրեզնոյի Մէջ

Ֆրեզ­նո­յի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նը քա­ղա­քի Շօ պո­ղո­տա­յին վրայ, թիւ 41 ա­զա­տու­ղիէն քիչ մը ա­րե­ւելք, ու­նի իր վար­չա­կան բա­ժան­մուն­քի շէն­քը, ո­րուն նրբանցք­նե­րը, սրահն ու քա­նի մը գրա­սե­նեակ­ներ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն վե­րա­ծուած են գե­ղան­կա­րիչ­նե­րու ու ո­րոշ չա­փով հայ­կա­կան ի­րա­ւունք­նե­րու ա­րուես­տի ճամ­բով ցու­ցադր­ման ժա­մադ­րա­վայ­րի, իբ­րեւ ար­դիւնք մտայ­ղաց­քին ազ­նիւ հա­յոր­դիի մը, որ կը կո­չուի Վա­րու­ժան Տէր-Սի­մո­նեան եւ գոր­ծակ­ցու­թեամբ ու քա­ջա­լե­րան­քով հա­մալ­սա­րա­նի յի­շեալ կեդ­րո­նի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն։

ՀԱՒԱՅԵԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ 90 ՍՄ. ԲԱՐՁՐՈՒԹԵԱՄԲ ՁԻՒՆ ԿՈՒՏԱԿՈՒԱԾ Է

Վեր­ջին քա­նի մը օ­րուան ըն­թաց­քին Հա­ւա­յեան կղզի­նե­րուն մէջ մրցան­շա­յին քա­նա­կու­թեամբ ձիւն տե­ղա­ցած է: «Պի.Պի.Սի.»ի հա­ղոր­դու­մով՝ նա­հան­գի ո­րոշ շրջան­նե­րուն մէջ ձիւ­նի ծած­կոյ­թի բարձ­րու­թիւ­նը կը հաս­նի 90 սանթիմեթրի:

ՀԱՄՊՈՒՐԿԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ

ԵԱՀԿ-ի անդամ երկիրներու արտաքին գործոց նախարարներու ժողովին տեղի ունեցած օրը Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան այցելեց Ստեփանակերտ, ուր խորհրդակցութիւն մը ունեցաւ բարձրաստիճան զինուորականներու հետ:
Նալպանտեան. «Ատրպէյճան որքան որ կը խորացնէ իր ռազմատենչ, ծայրայեղ յայտարարութիւններն ու անզիջող դիրքորոշումը, ապա այնքան կը դառնայ սեփական հռետորաբանութեան գերին»:

ՔԵՐԻԻ, ԼԱՒՐՈՎԻ ԵՒ ԷՅՐՈՅԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րը ե­րէկ Համ­պուր­կի մէջ հա­մա­տեղ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նով մը հան­դէս ե­կան Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան շուրջ։ Այս­պէս, Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի, Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գործոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րով եւ Ֆրան­սա­յի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ժան-Մարք Էյ­րօ կոչ ուղ­ղե­ցին, որ­պէս­զի Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ վե­րա­դառ­նան բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու սե­ղա­նին շուրջ։

Էջեր