Լրահոս

ԴԷՊՔԵՐ ԵՒ ՀԱՐՑԱԿԱՆՆԵՐ

Պատրիարքական ընտրութեան առկախեալ գործընթացէն ներս իրարու կը յաջորդեն իրադարձութիւններ, որոնք կրնան ստեղծել անցումային շրջանի նոր պայմաններ:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան երէկ ներկայացաւ Իսթանպուլի կուսակալութիւն, ընկերակցութեամբ Կրօնական ժողովի ատենապետ Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեանի եւ Եկեղեցական համագումարի դիւանի ատենադպիր Տ. Տրդատ Քհնյ. Ուզունեանի: Վեհափառ Հայրապետը օրհնութեան գիր մը ուղարկեց Տ. Գարեգին Արք. Պեքճեանի տեղապահ ընտրուելուն առթիւ:

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՓՈՐՁԱՔԱՐ

Վաղը Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ տեղի պիտի ունենան խորհրդարանական ընտրութիւններ, որոնք նոր փուլ մը կը բնորոշեն պետականաշինութեան ճանապարհին:
Իշխանութիւններն ու ընդդիմութիւնը ժողովուրդին փոխանցեցին իրենց պատգամը՝ երկրի ապագային մասին տեսլականներով հանդերձ, կառավարման նոր համակարգի մը հաստատման ընդառաջ:

ՀԱՅԵՐԷՆ-ՉԻՆԱՐԷՆ ԱՌԱՋԻՆ ԲԱՌԱՐԱՆԸ

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջերս լոյս տե­սաւ հա­յե­րէն-չի­նա­րէն ա­ռա­ջին բա­ռա­րա­նը, ո­րու հե­ղի­նակն է Լի­լիթ Յա­կո­բեան։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, նա­խըն­թաց օր «Պու­քի­նիստ» գրա­խա­նու­թին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս բա­ռա­րա­նին շնոր­հան­դէ­սը։

ՊԱՂԱՐԻՒՆ ԱՐԺԵՒՈՐՈՒՄ

Ընտրեալ-տեղապահը երէկ երեկոյեան հեռաձայնով կապուեցաւ «Լոյս» համացանցային հեռուստաժամէն սփռուած յատուկ ծրագրին՝ Կիրակի նախատեսուած Իսթանպուլ ժամանման ընդառաջ:
Տ. Գարեգին Արք. Պեքճեան յոյս յայտնեց, որ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի հետ տեսակցելով, եղբայրական ոգիով քննարկումներով կրնան լուծել հարցերը: Նորին Սրբազնութիւնը Ծաղկազարդի տօնին պիտի գտնուի Մարսէյլի մէջ:

ՌԵՔՍ ԹԻԼԸՐՍԸՆ ԵՐԷԿ ԱՄԵՆԱԲԱՐՁՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՐԱՅ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼՈՒԵՑԱՒ ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ռեքս Թի­լըր­սըն ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Ո­ւա­շինկ­թը­նի նոր ղե­կա­վա­րու­թեան ձե­ւա­ւո­րուե­լէն վերջ ա­ռա­ջին ան­գամ Թուր­քիոյ ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը հիւ­րըն­կա­լեց ա­մե­րի­կեան վար­չա­խում­բէն բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար մը։

Արցախը ԶանազանութիւնՆԵՐԸ Զբօսաշրջութեան Ոլորտին Մէջ

Ար­ցա­խը զա­նա­զա­նու­թիւն կը մտցնէ զբօ­սաշր­ջու­թեան ո­լորտ­նի մէջ. բա­ցի կրօ­նա­կան ուղ­ղու­թիւ­նը զար­գաց­նել, զարկ կը տրուի զբօ­սաշր­ջու­թեան ո­լոր­տին մէջ պատ­մամ­շա­կու­թա­յին վայ­րե­րը իբ­րեւ զբօ­սաշր­ջա­յին ար­դիւնք ներ­կա­յաց­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցին:

ՌԵՔՍ ԹԻԼԸՐՍԸՆ. «ԱՄՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԱԾ Է ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ՇՈՒՏԱՓՈՅԹ ԿԱՐԳԱՒՈՐՄԱՄԲ»

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ռեքս Թի­լըր­սըն յայ­տա­րա­րեց, որ իր եր­կի­րը հե­տաքրք­րուած է Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան շու­տա­փոյթ կար­գա­ւոր­մամբ։ Ան այս մա­սին յայտ­նեց ԱՄՆ-ի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի մի­ջեւ դի­ւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հաս­տատ­ման 25-ա­մեա­կին առ­թիւ Պա­քու ու­ղար­կած նա­մա­կին մէջ։

«ԿԱԽԵԱԼ ՅՍՏԱԿ ԴԷՊՔԷ»

Դէ­պի Մոս­կուա պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան ծի­րին մէջ Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նի ե­րէկ Ռու­սաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան ան ըն­դու­նուե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլատի­միր Փու­թի­նի եւ Վար­չա­պետ Տի­միթ­րի Մետ­վե­տե­ւի կող­մէ։ Հա­սան Ռու­հա­նի դա­սա­խօ­սու­թիւ­նով մը հան­դէս ե­կաւ Մոս­կուա­յի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նէն ներս։

Էջեր