Լրահոս

Հայաստանի Մէջ ԿԸ ՍՏԵՂԾՈՒԻ Ելեկտրոնային Բժշկական Գրադարան

Ա­պա­գայ բժիշկ­նե­րը շու­տով հնա­րա­ւո­րու­թիւն պի­տի ու­նե­նան օգ­տուե­լու ե­լեկտ­րո­նա­յին բժշկա­կան գրա­դա­րա­նէն: Հա­յաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան հիմ­նադ­րա­մին եւ Մխի­թար Հե­րա­ցիի ա­նուան Պե­տա­կան բժշկա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ու­սա­նո­ղա­կան խոր­հուր­դին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ կը ստեղ­ծուի ե­լեկտ­րո­նա­յին բժշկա­կան գրա­դա­րան:

Ան­ցեալ Տա­րին Ա­մԵ­նէն Տաքն Էր Ամ­բողջ Պատ­մու­թեան Մէջ­

ԹԱՍՍ լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը կը հա­ղոր­դէ, որ ան­ցեալ տա­րուան ա­ռա­ջին տասնմէկ ա­միս­նե­րը ե­ղա­նա­կի եւ կլի­մա­յա­կան դի­տար­կում­նե­րու ամ­բողջ պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին ա­մե­նէն տաքն էին: Ըստ օդերե­ւու­թաբաններու դի­տար­կում­նե­րուն, մէկ կողմ դնե­լով դեկ­տեմ­բեր ա­մի­սը, մաս­նա­գէտ­նե­րը յան­գած են այն եզ­րա­կա­ցու­թեան, որ ամ­բողջ 2016 թուա­կա­նը պի­տի դառ­նայ ար­տա­սո­վոր բարձր ջեր­մաս­տի­ճա­նի մրցա­նա­կա­կի­րը:

ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Կա­րէն Կա­րա­պե­տեան յայ­տա­րա­րեց. «Մե­նք ինչ որ ը­նենք, պէտք է ը­նենք խե­լա­ցու­թեամբ։ Տա­րած­քաշր­ջա­նը, հա­րե­ւա­նու­թիւ­նը, փո­խադ­րու­թեան լո­ժիս­թի­քը եւ ա­մէն ին­չը կը պար­տադ­րեն, որ մենք ըլ­լանք խե­լա­ցի եւ կիրթ։ Այս իսկ պատ­ճա­ռով մեր հիմ­նա­կան դրա­մագ­լու­խը մարդն է եւ ան պէտք է ըլ­լայ գրա­գէտ, խե­լա­ցի, հա­շուար­կե­լու ըն­դու­նա­կու­թեամբ»։

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ՊԻՏԻ ՓՈԽՈՒԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ԿՈՂՄԷ

Ե­րե­ւա­նի Մա­տե­նա­դա­րա­նի նոր տնօ­րէ­նի նշա­նակ­ման սպա­սում­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Տնօ­րէ­նի պաշ­տօ­նա­կա­տար Վա­հան Տէր-Ղե­ւոն­դեան վեր­ջերս անդ­րա­դար­ձաւ այս գոր­ծըն­թա­ցին։

ԹԻՖԼԻԶ ՄԻՇՏ ՀԱՄԲԵՐԱՏԱՐ

Վրաս­տա­նի Նա­խա­գահ Կէոր­կի Մարկ­վե­լաշ­վի­լի յայ­տա­րա­րեց, որ իր երկ­րի եւ Ռու­սաս­տա­նի մի­ջեւ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կը գտնուին «ռազ­մա­վա­րա­կան համ­բե­րու­թեան» դրու­թեան մը մէջ։ Իր խօս­քե­րով, սա ու­նի իր բարդ կող­մե­րը եւ Թիֆ­լի­զի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը մի­ջազ­գա­յին բո­լոր հար­թակ­նե­րու վրայ կը խօ­սի այս մա­սին։

ՇԷԿՈՅԵԱՆԻՆ ՄՐՑԱՆԱԿ

Հա­յաս­տա­նի Գրող­նե­րու միու­թիւ­նը վեր­ջերս յանձ­նեց այս տա­րուան «Հրանդ Մատ­թէո­սեան» մրցա­նա­կը։ Գրող­նե­րու միու­թեան նախ­կին նա­խա­գահ, մե­ծա­նուն ար­ձա­կա­գիր Հրանդ Մատ­թէո­սեա­նի յի­շա­տա­կին ձօ­նուած այս մրցա­նա­կը հաս­տա­տուած է 2005 թուա­կա­նին։

ՇԱՐԼ ԱԶՆԱՒՈՒՐ. «ԵՍ ԵՐԿՈՒ ԵՐԿԻՐ ՈՒՆԻՄ. ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՒ ՖՐԱՆՍԱ»

RFI մի­ջազ­գա­յին ֆրան­սա­կան ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նը հա­ղոր­դում պատ­րաս­տած է այն մա­սին, թէ Ֆրան­սա­յի մէջ բնա­կող հա­յե­րը ո՞վ կ՚ու­զեն տես­նել իբ­րեւ երկ­րի յա­ջորդ ղե­կա­վար:

Էջեր