Լրահոս

ԱՆԳԼԻԱ ՈՐՈՇԵՑ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼ ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԷՆ

Անգ­լիոյ մէջ ե­րէկ ժո­ղո­վուր­դը քուէա­տու­փի մօտ փու­թաց՝ ո­րո­շե­լու հա­մար, թէ եր­կի­րը պէտք է շա­րու­նա­կէ մնալ Ե­ւրո­միու­թեան կազ­մէն ներս, թէ ոչ։ Brexit կո­չուած այս հան­րա­քուէն օ­րե­րէ ի վեր ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կը զբա­ղեց­ներ ինչ­պէս այդ երկ­րին, այն­պէս ալ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան օ­րա­կար­գը։

ՎԱԼԱՆՍԻ ՄԷՋ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ԴՊՐՈՑ ՄԸ ՊԻՏԻ ԲԱՑՈՒԻ

Փարիզի «Նոր Յառաջ»ին մէջ կը կարդանք.
Եր­կար տա­րի­նե­րու լճա­ցու­մէ ետք, այն­պէս կը թուի, թէ ֆրան­սա­հա­յու­թիւ­նը, գո­նէ ա­նոր մէկ հա­տուա­ծը սթա­փած է, թմբի­րէն արթն­ցած եւ անդ­րա­դար­ձած է նոր սե­րուն­դի հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թեան անհ­րա­ժեշ­տու­թեան: 

«ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱՅ ՀԱԼԷՊԱՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԸ ԽՈՐ ԱՐՄԱՏՆԵՐ ՈՒՆԻ»

«Ա­րե­ւել­ք» կայ­քէ­ջէն կ՚ար­տատ­պենք հար­ցազ­րոյ­ց մը, որ կա­տա­րուած է հա­լէ­պա­հայ եր­կար տա­րի­նե­րու կրթա­կան մշակ եւ հրա­պա­րա­կա­գիր՝ Լա­լա Միս­կա­րեան-Մի­նա­սեա­նին հետ: Հար­ցազ­րոյ­ցի հե­ղի­նակն է Սա­գօ Ա­րեան։

ԱՆԳԱՐԱ-ՊԱՔՈՒ-ԹԻՖԼԻԶ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԸ ՊԻՏԻ ՀԱՆԴԻՊԻՆ ՊԱԹՈՒՄԻ ՄԷՋ

Թուր­քիոյ, Վրաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րուն հեր­թա­կան հան­դի­պու­մը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ յա­ռա­ջի­կայ շա­բաթ­նե­րուն։ Թիֆ­լի­զի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ պի­տի հիւ­րըն­կա­լուի ե­ռա­կող­մա­նի այս հեր­թա­կան հան­դի­պու­մը։

ՃՈԼԻ-ՓԻԹ ԱՆՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ

Հո­լի­վու­տի աշ­խար­հահռ­չակ ատղ Ան­ճե­լի­նա Ճո­լի ու­շադ­րու­թիւն չի դարձ­ներ հա­սա­րա­կու­թեան կար­ծի­քի վրայ։ Այն պա­հուն, երբ ողջ աշ­խար­հը կը քննար­կէ ա­նոր եւ Պրետ Փի­թի հա­ւա­նա­կան ա­մուս­նա­լու­ծու­թիւ­նը, դե­րա­սա­նու­հին կրա­կի վրայ իւղ լե­ցու­ցած է։
­

Էջեր