Լրահոս

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆԻ՝ ԴՍԵՂԻ ՏՈՒՆ-ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ ԿԸ ՎԵՐԿԱՌՈՒՑՈՒԻ

Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան մէջ, Յու­նուա­րի 25-ին, Յով­հան­նէս Թու­մա­նեա­նի՝ Դսե­ղի տուն-թան­գա­րա­նի են­թա­կա­ռու­ցուածք­նե­րու շի­նա­րա­րու­թեան հա­մար հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գիր ստո­րագ­րուած է: Փաս­տա­թուղ­թը ստո­րագ­րած են ա­մե­րի­կա­հայ ե­րա­ժիշտ, բա­րե­րար Ա­շոտ Տիգ­րա­նեան եւ Եղիշէ Չա­րեն­ցի ա­նուան գրա­կա­նու­թեան, ա­րուես­տի թան­գա­րա­նի տնօ­րէն Կա­րա­պետ Վար­դա­նեան։

ԱՌՆՕ ԲԱԲԱՋԱՆԵԱՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 95-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ

Առ­նօ Բա­բա­ջա­նեա­նի ծննդեան 95-ա­մեա­կին նուի­րուած հա­մեր­գը վերջերս կա­յա­ցաւ Ե­րե­ւա­նի «Ա­րամ Խա­չատ­րեան» հա­մեր­գասրա­հին մէջ: Հա­մեր­գը կը կրէր «Սի­րուած եր­գեր» խո­րա­գի­րը։
Առ­նօ Բա­բա­ջա­նեա­նի յի­շա­տա­կին նուի­րուած մի­ջազ­գա­յին հիմ­նադ­րա­մի գոր­ծա­դիր տնօ­րէն Ար­մէն Սարգ­սեանց «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան թղթակ­ցին հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին ը­սաւ, որ ան­ձամբ չէ ճանչ­ցած Առ­նօ Բա­բա­ջա­նեա­նը։

21-ՐԴ ԴԱՐՈՒ ԿՐԹՈՒԹԻՒՆԸ՝ ԶԻՆՈՒՈՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏՈՎ

Ե­րե­ւա­նի ԹՈՒ­ՄՕ ստեղ­ծա­րար ար­հես­տա­գի­տու­թեան կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ԹՈՒ­ՄՕ-ի եւ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան միա­ցեալ ծրագ­րի ա­ռա­ջին գործ­նա­կան հան­դի­պու­մը:

ՓՐԱԿԻ ՄԷՋ ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

Չե­խիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Փրա­կի մէջ Փետ­րո­ւա­րին կ ­բա­ցո­ւի Body The Exhibition ցու­ցադ­րու­թիւ­նը, որ նուի­րուած է մարդ­կա­յին մարմ­նին: Ցու­ցա­հան­դէ­սը կը նե­րառ­նէ քսան մար­մին եւ մարդ­կա­յին մարմ­նի մա­սե­րէն ստեղ­ծուած ե­րեք հա­րիւր ցու­ցան­մոյշ:

ՏՈՒՊԱՅԻԻ ՄԷՋ ԿԸ ԿԱՌՈՒՑՈՒԻ ԱՄԵՆԱԳԵՂԵՑԻԿ ՓԱՐՈՍԸ

Շուայտ ապ­րե­լա­կեր­պի խորհր­դա­նիշ հա­մա­րուող Տու­պա­յիի մէջ կ՚ի­րա­կա­նա­ցուի հեր­թա­կան յա­ւակ­նոտ նա­խա­գիծ մը, ո­րու շրջա­նակ­նե­րէն ներս կը կա­ռու­ցուի տա­րած­քաշր­ջա­նի խո­շո­րա­գոյն զբօ­սա­նա­ւե­րու նա­ւա­հան­գիս­տը, ինչ­պէս նաեւ ա­մե­նա­գե­ղե­ցիկ փա­րոս­նե­րէն մէ­կը:

ԻՐԱԿԱՆ ՉԱՓԵՐՈՎ LEGO-Ի ԽՈՐԱՆԱՐԴԻԿՆԵՐ

Դա­նիա­կան ար­տադ­րու­թեան Lego-ի խո­րա­նար­դիկ­նե­րը ծա­նօթ են բո­լո­րին՝ թէ՛ մե­ծա­հա­սակ­նե­րուն, թէ՛ փոք­րե­րուն: Այժմ ա­մե­րի­կեան EverBlock System ըն­կե­րու­թիւ­նը ստեղ­ծած է ա­նոնց մեծ, ի­րա­կան չա­փե­րու տար­բե­րակ­նե­րը՝ նա­խա­տե­սուած ոչ թէ խա­ղա­լու, այլ ո­րե­ւէ փակ տա­րածք ա­ռանց շի­նա­նիւ­թի ձե­ւա­փո­խե­լու հա­մար:

ԸԼԼԱԼ ՊԱՏՐԱՍՏ…

«Անկարելի է որոշել Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը՝ առանց իր իսկ մասնակցութեան»:
Ըստ Քազիմիրովի, նախագահներու հանդիպումները արժանի են աջակցութեան՝ եթէ նոյնիսկ շատ քիչ բան տան գործնականօրէն:

Էջեր