Լրահոս

ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ ԱԽՈՅԵԱՆ

Իս­րա­յէ­լի Էյ­լաթ քա­ղա­քին մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Եւ­րո­պա­յի մին­չեւ քսան տա­րե­կան­նե­րու ծան­րա­բար­ձու­թեան ա­ռաջ­նու­թիւ­նը։ Հա­յաս­տա­նի նե­րկա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն Դա­ւիթ Յով­հան­նի­սեան այս մրցա­շար­քին ըն­թաց­քին դար­ձաւ ոս­կէ մե­տա­յլա­կիր։

ԹԵՀՐԱՆԻ ՄԷՋ ՇՓՈՒՄՆԵՐ

Թեհ­րա­նի մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ Ի­րան-Հա­յաս­տան միջ­կա­ռա­վա­րա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի 14-րդ նիս­տը։ Բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ըն­թացքին հայ­կա­կան պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը գլխա­ւո­րեց Հա­յաս­տա­նի Ու­ժա­նիւ­թի նա­խա­րար Ա­շոտ Մա­նու­կեան։

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՊԻՏԻ ԱՐՏԱՅԱՆՁՆԷ ԱՆՑԵԱԼ ՅՈՒԼԻՍԻՆ ԽՈՅՍ ՏՈՒԱԾ ԶԻՆՈՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐԸ

Յու­նաս­տա­նի դա­տա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը ո­րո­շե­ցին Թուր­քիա ար­տա­յանձ­նել ե­րեք զի­նուո­րա­կան­ներ, ո­րոնք 15 Յու­լի­սի զի­նեալ յե­ղաշրջ­ման ձա­խող փոր­ձէն վերջ խոյս տուած էին այդ եր­կի­րը։ Հարկ է նշել, որ այս զինուոր­նե­րու պա­րա­գա­յին նախ տրուած էր չվե­րա­դարձ­նե­լու ո­րո­շում, սա­կայն Վճռա­բեկ դա­տա­ւոր­նե­րու խոր­հուր­դը բե­կա­նեց այդ ո­րո­շու­մը եւ այս­պէ­սով ո­րո­շուե­ցաւ զի­նուո­րա­կան­նե­րուն ար­տա­յանձ­նու­մը։

ՀԱԼԷՊԻ ՇՈՒՐՋ ՎԱՐԿԱԾՆԵՐ

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ Հա­լէ­պի ճա­կա­տագ­րա­կան դե­րը կը վե­րա­հաս­տա­տուի վեր­ջին օ­րե­րու ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րով։ Այն­տեղ է այն բախ­տո­րոշ ճա­կա­տը, ուր ձե­ւա­ւո­րուե­լիք հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թիւն­նե­րը կը պայ­մա­նա­ւո­րեն ընդ­հա­նուր եր­թը։ Վեր­ջին օ­րե­րուն Սու­րիոյ բա­նա­կը այս ճա­կա­տին վրայ ար­ձա­նագ­րեց լուրջ յա­ռաջ­խա­ղա­ցում մը։

Հայաստանի Մէջ Սուրիահայ ԿանաՆՑ աշխատանք

Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու հա­մաշ­խար­հա­յին խոր­հուր­դի հա­յաս­տա­նեան մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան Կլոր սե­ղան հիմ­նադ­րա­մի ծրա­գիր­նե­րէն ան­մասն չեն մնա­ցած նաեւ սու­րիա­հա­յե­րը: Ինչ­պէս «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին ը­սած է հիմ­նադ­րա­մի ծրա­գիր­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու Կա­րի­նէ Պաղ­տա­սա­րեան, ի­րա­կա­նա­ցուած է «Հա­յաս­տա­նի մէջ փախս­տա­կան սու­րիա­հա­յե­րու կեն­սա­պայ­ման­նե­րու բա­րե­լա­ւում» ծրա­գի­րը, ո­րուն նպա­տակն է նպաս­տել Սու­րիա­յէն փախս­տա­կան ա­մե­նա­կա­րի­քա­ւոր ըն­տա­նիք­նե­րու տնտե­սա­կան ու ըն­կե­րա­յին պայ­ման­նե­րու բա­րե­լա­ւու­մին եւ հա­մար­կու­մին Հա­յաս­տա­նի մէջ:

ԵՄԻԱ-Ի ՄՕՏ ԴԻՄՈՒՄ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը ի վերջոյ Սթրազպուրկ կը տեղափոխէ Թուրքիոյ դէմ անցեալ տարի բացած իր դատը:
Անթիլիասի ներկայացուցիչները վաղը Պրիւքսելի Մամլոյ ակումբի երդիքին տակ հանդէս պիտի գան մասնաւոր ասուլիսով մը՝ միջազգային մետիային եւ հասարակական կազմակերպութիւններուն համար: Այս նախաձեռնութիւնը կը ներկայացուի որպէս պատմական քայլ՝ Սահմանադրական ատեանի մերժումէն ետք:

ՆՈՒԷՐ՝ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅԵՐՈՒՆ

Ա­նուշ Թրուանց կը տե­ղե­կաց­նէ Ե­րե­ւա­նէն.- 
ՀԲԸՄ-ի Երեւանի «Վահէ Կարապետեան» համալիրէն ներս բացման հանդիսաւոր արարողութիւն:
«Քլաուտիա Նազարեան» բժշկական կեդրոնը կ՚ընդգրկէ մասնագիտական բազմաթիւ բաժանմունքներ:

ԻՆՃԻՐԼԻՔԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ զօ­րա­վար Հու­լու­սի Ա­քար Ին­ճիր­լի­քի ռազ­մա­խա­րիս­խէն ներս հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ զօ­րա­վար Ճո­զըֆ Տան­ֆոր­տի հետ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, ե­րէկ Հու­լու­սի Ա­քար Ա­տա­նա­յի մէջ ու­նե­ցաւ շարք մը շփում­ներ, տեղ­ւոյն վրայ քննե­լով բա­նա­կի ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րուն կա­ցու­թիւ­նը։

ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ ԱՅՍՕՐ ՇՓՈՒՄՆԵՐ Կ՚ՈՒՆԵՆԱՅ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ

Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րըմ այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Մոս­կուա­յի մէջ, ուր կը հիւ­րըն­կա­լուի ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան ան կ՚ըն­դու­նուի Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի եւ Վար­չա­պետ Տի­միթ­րի Մետ­վե­տե­ւի կող­մէ։

Էջեր