Լրահոս

ԿԱՐԷՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ ՏԵՍԱԿՑԵՑԱՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԱԾ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՑ ՀԵՏ

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Կա­րէն Կա­րա­պե­տեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ երկ­րէն ներս բնա­կու­թիւն հաս­տա­տած սու­րիա­հա­յոց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ Կա­ռա­վա­րու­թեան նիս­տե­րու դահ­լի­ճի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս հան­դի­պու­մը, ո­րու ըն­թաց­քին Կա­րէն Կա­րա­պե­տեան ը­սաւ. «Վեր­ջին շրջա­նին սփիւռ­քա­հա­յե­րու վե­րա­դար­ձով, Ե­րե­ւա­նի եւ ընդ­հան­րա­պէս Հա­յաս­տա­նի մէջ ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու գոր­ծու­նէու­թեան ո­րա­կը էա­պէս փոխուած է։

ԱՄՆ-ԷՆ ԶԻՆՈՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Եւ­րո­պա­յի զօր­քե­րու հրա­մա­նա­տա­րու­թեան կող­մէ պա­տուի­րա­կու­թիւն մը վեր­ջին օ­րե­րուն շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Ա­մե­րի­կեան պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը գլխա­ւո­րեց այդ հրա­մա­նա­տա­րու­թեան ծրագ­րա­ւոր­ման եւ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան տնօ­րէ­նու­թեան փոխ-տնօ­րէն զօ­րա­վար Տաուն Տես­քինզ։

Տե­սո­ղա­կան Աշ­խար­հա­ճա­նա­չո­ղու­թեան Գե­ղա­գի­տա­կան Նշա­նա­կու­թիւ­նը

Անց­նող Յու­նուա­րին «Նոազ Արք» ցու­ցաս­րա­հը ան­գամ մը եւս մաս­նակ­ցե­ցաւ «Արթ սթէյճ Սին­կա­փուր» մի­ջազ­գա­յին ցու­ցա­հան­դէ­սին, ուր ներ­կա­յա­ցուց հոյլ մը գե­ղան­կա­րիչ­նե­րու (Եու­րո­զի, Վահ­րամ Դաւ­թեա­նի, Ռու­բէն Ա­բո­վեա­նի ու Սու­րէն Ոս­կա­նեա­նի) վաթ­սու­նէ ա­ւե­լի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք ինչ­պէս միշտ եւ ա­մէ­նու­րեք ար­ժա­նա­ցան ջերմ ու­շադ­րու­թեան եւ բարձր գնա­հա­տանք­նե­րու:

Հայաստանի մէջ Մրցոյթ-համերգներ

«Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մը Կո­մի­տա­սի ու­սում­նա­րան-թան­գա­րա­նին մէջ ի­րա­կա­նա­ցուց Դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թեան բնա­գա­ւա­ռի «Եր­գե­ցո­ղու­թիւն» եւ «Գոր­ծի­քա­յին կա­տա­րում» ա­նուա­նա­կար­գե­րու մէջ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի 2016 թուա­կա­նի ե­րի­տա­սար­դա­կան մրցա­նակ­նե­րու ընտ­րա­կան եւ եզ­րա­փա­կիչ փու­լե­րու մրցոյթ-հա­մերգ­նե­րը:

ՉԱՎՈՒՇՕՂԼՈՒ ՎԱՂԸ ՊԻՏԻ ԱՅՑԵԼԷ ՄՈՍԿՈՒԱ

Վա­ղը Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Մոս­կուա, ուր պի­տի տե­սակ­ցի Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի հետ։ Եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լի ճգնա­ժա­մա­յին կա­ցու­թիւ­նը թէեւ յաղ­թա­հա­րուած է, սա­կայն ա­նոնց օ­րա­կար­գը միշտ կը մնայ ծան­րա­բեռ­նուած։

ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է ԲԱՆԱԿՑԵԼՈՒ

ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները երէկ այցելեցին Երեւան, իսկ այսօր շփումներ կ՚ունենան Արցախի ղեկավարութեան հետ:
Ըստ Ռիչըրտ Հակլընտի, սեղանի վրայ կը գտնուին խելամիտ առաջարկներ եւ երեք մասէ բաղկացեալ ծրագիր մը մշակուած է հակամարտութեան լուծման համար:

Էջեր