Լրահոս

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԲԱՑՈՒԵՑԱՒ «ՕՓԵՐԱ ՍՈՒԻԹ» ՆՈՐ ՊԱՆԴՈԿԸ

Ե­րե­ւա­նի կեդ­րո­նին մէջ զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու ծա­ռա­յու­թեան կը կո­չուին նոր ու բարձ­րո­րակ պան­դոկ­ներ։ Այս շրջագ­ծով վեր­ջերս պաշ­տօ­նա­պէս բա­ցուե­ցաւ «Օ­փե­րա Սուիթ» պան­դո­կը, որ կը գտնուի Բաղ­րա­մեան պո­ղո­տա­յի ան­մի­ջա­պէս մուտ­քին, Գրող­նե­րու միու­թեան հա­րե­ւա­նու­թեամբ ստեղ­ծուած «Լե­ւոն Ա­նա­նեան» պու­րա­կի յա­րած տա­րած­քին։

ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՄԻՇՏ ՀԵՏԱՄՈՒՏ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՑ ԽՆԴԻՐՆԵՐՈՒՆ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Սու­րիա­հա­յոց հիմ­նախն­դիր­նե­րը հա­մա­կար­գող միջ­գե­րա­տես­չա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վին հեր­թա­կան նիս­տը։

ՎԱՉԷ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ 60 ՄԻԼԻՈՆ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՏՈԼԱՐ ՊԻՏԻ ՆԵՐԴՆԷ՝ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՆՈՐ ՊԱՆԴՈԿԻ ՄԸ ՀԱՄԱՐ

Սփիւռ­քա­հայ յայտ­նի գոր­ծա­րար ու բա­րե­րար Վա­չէ Մա­նու­կեան վեր­ջին օ­րե­րուն այ­ցե­լեց Հա­յաս­տան։ Ան մաս­նակ­ցե­ցաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած Միւ­ռո­նօրհ­նու­թեան ա­րա­րո­ղու­թեան եւ նոյն օ­րե­րու միւս ձեռ­նարկ­նե­րուն։

ՅԱԿՈԲԵԱՆ ՊՈՒՔՐԷՇ ԱՅՑԵԼԵՑ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան եր­կօ­րեայ աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Պուք­րէշ։ Պուք­րէ­շի մէջ ան մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ Ռու­մա­նիոյ հա­յոց միու­թեան վե­րա­բաց­ման 25-ա­մեա­կի յո­բե­լեա­նին ձօ­նուած հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան։

ԱՔԱՐ ԿԸ ՄԵԿՆԻ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆ

Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ զօ­րա­վար Հու­լու­սի Ա­քար կը պատ­րաս­տուի պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տալ Ատր­պէյ­ճան։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Ատրպէյ­ճա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցած են, թէ իր շփում­նե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան 5-7 Հոկ­տեմ­բեր թուա­կան­նե­րուն։

ԵՈՒՐԻ ՃՈՐՔԱԵՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ֆրան­սա­հայ յայտ­նի ֆութ­պո­լի աստղ Եու­րի Ճոր­քա­եւ այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան։ Ե­րե­ւա­նի «Զուարթ­նոց» օ­դա­կա­յա­նին մէջ ան ջերմ մթնո­լոր­տով դի­մա­ւո­րուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Մարմ­նա­մար­զի դաշ­նակ­ցու­թեան նա­խա­գահ Ռո­պէրթ Էմ­միեա­նի կող­մէ։

Էջեր