Լրահոս

ՀԱՆՐԱՔՈՒԷՆ՝ ԱՊՐԻԼԻ ՄԷՋ

Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րըմ յայ­տա­րա­րեց, որ Սահ­մա­նադ­րու­թեան փո­փո­խու­թեան ուղ­ղեալ հան­րա­քուէն հա­ւա­նա­բար տե­ղի ու­նե­նայ Ապ­րիլ ամ­սուան մէջ։ Ըստ ի­րեն, Սահ­մա­նադ­րու­թեան փո­փո­խու­թեան ուղ­ղեալ ա­ռա­ջար­կը ներ­կա­յա­ցուած է Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի հա­ւա­նու­թեան։

ԽՍՏԱՇՈՒՆՉ ՁՄԵՌԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ

Հա­յաս­տա­նի մէջ կը շա­րու­նա­կուի խստա­շունչ ձմե­ռը։ Ինչ­պէս աշ­խար­հի բազ­մա­թիւ եր­կիր­նե­րուն մէջ, այն­պէս ալ Հա­յաս­տա­նի պա­րա­գա­յին այս տա­րուան ձմե­ռը յա­րա­բե­րա­բար ա­ւե­լի խիստ է ու մա­նա­ւանդ՝ ձիւնն ալ ա­ռատ։

ՍՊԱՌՄԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Ժը­նե­ւաբ­նակ գոր­ծա­րար եւ Մար­սէյ­լի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Վար­դան Սրմա­քէ­շի, սփիւռ­քա­հայ գոր­ծա­րար Քրիս­տիան Կե­րի­ճիի եւ ար­թիկ­ցի Վա­րա­գեան եղ­բայր­նե­րուն նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Շի­րա­կի մար­զի Վար­դա­գոյն քա­ղա­քին մէջ մօտ ա­պա­գա­յին պի­տի բա­ցուի ե­րեք հա­րիւր աշ­խա­տա­տե­ղի, բայց մինչ այդ գոր­ծա­րա­նը հա­մա­պա­տաս­խան աշ­խա­տու­ժով ա­պա­հո­վե­լու հա­մար նախ կա­րի ու­սուց­ման կեդ­րոն բա­ցուե­ցաւ Ար­թի­կի մէջ. կը մնայ գտնել գոր­ծա­րա­նին շէնքն ու վե­րա­նո­րո­գել զայն:

ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ «ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐ» ՄՐՑՈՅԹԸ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Մշա­կոյ­թի եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան ոչ-նիւ­թա­կան մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան պահ­պան­ման ծրագ­րին ծի­րէն ներս՝ ըն­թա­ցիկ տա­րուան Ապ­րի­լին, Ար­ցա­խի դպրոց­նե­րու մի­ջեւ պի­տի կազ­մա­կեր­պուի «Ազ­գա­յին պար» մրցոյթ-ո­ղիմ­պիա­կա­նը

ՏԱԿԱՒԻՆ ՎԱՂ Է…

Նախագահ Տանըլտ Թրամփ եւ իր վարչակազմը յառաջիկային ինչպէ՞ս կրնան անդրադառնալ հայկական հարցին:
Երեւանի մօտ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու դեսպան Ռիչըրտ Միլս. «Մենք միշտ յստակ նշած ենք, թէ հաշտութեան համար անհրաժեշտ է, որ ըլլայ լիարժէք, արդար եւ անկեղծ ճանաչում այն դէպքերուն համար, որոնք տեղի ունեցած են հարիւր տարի առաջ՝ 1915-ին»:

ԱՆԳԱՐԱ ԿԸ ՍՊԱՍԷ ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՀԻՒՐԵՐՈՒ

Եւ­րո­պա­յի յա­ռա­ջա­տար եր­կիր­նե­րէն ղե­կա­վար­ներ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն ի­րե­րա­յա­ջորդ պի­տի այ­ցե­լեն Թուր­քիա։ Ան­գա­րա­յի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը այս շա­բա­թա­վեր­ջին պի­տի հիւ­րըն­կա­լէ Անգ­լիոյ Վար­չա­պետ Թե­րե­զա Մէ­յը։

ԼԱՒՐՈՎ ԵՒ ՄԱՄԷՏԵԱՐՈՎ ԽՕՍԵՑԱՆ ՂԱՐԱԲԱՂԵԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻՆ ՇՈՒՐՋ

Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րով ե­րէկ Մոս­կուա­յի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ատր­պէյ­ճա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էլ­մար Մա­մէ­տեա­րո­վը։ Նա­խա­րար­նե­րը կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­ցին երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին եւ այդ ամ­բող­ջէն բխած ար­դի հար­ցե­րուն շուրջ։ Ա­նոնք աչ­քէ ան­ցու­ցին նաեւ երկ­կող­մա­նի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու ծրա­գի­րը։

Էջեր