Լրահոս

ՍՊԱՌՄԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Ժը­նե­ւաբ­նակ գոր­ծա­րար եւ Մար­սէյ­լի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Վար­դան Սրմա­քէ­շի, սփիւռ­քա­հայ գոր­ծա­րար Քրիս­տիան Կե­րի­ճիի եւ ար­թիկ­ցի Վա­րա­գեան եղ­բայր­նե­րուն նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Շի­րա­կի մար­զի Վար­դա­գոյն քա­ղա­քին մէջ մօտ ա­պա­գա­յին պի­տի բա­ցուի ե­րեք հա­րիւր աշ­խա­տա­տե­ղի, բայց մինչ այդ գոր­ծա­րա­նը հա­մա­պա­տաս­խան աշ­խա­տու­ժով ա­պա­հո­վե­լու հա­մար նախ կա­րի ու­սուց­ման կեդ­րոն բա­ցուե­ցաւ Ար­թի­կի մէջ. կը մնայ գտնել գոր­ծա­րա­նին շէնքն ու վե­րա­նո­րո­գել զայն:

ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ «ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐ» ՄՐՑՈՅԹԸ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Մշա­կոյ­թի եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան ոչ-նիւ­թա­կան մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան պահ­պան­ման ծրագ­րին ծի­րէն ներս՝ ըն­թա­ցիկ տա­րուան Ապ­րի­լին, Ար­ցա­խի դպրոց­նե­րու մի­ջեւ պի­տի կազ­մա­կեր­պուի «Ազ­գա­յին պար» մրցոյթ-ո­ղիմ­պիա­կա­նը

ՏԱԿԱՒԻՆ ՎԱՂ Է…

Նախագահ Տանըլտ Թրամփ եւ իր վարչակազմը յառաջիկային ինչպէ՞ս կրնան անդրադառնալ հայկական հարցին:
Երեւանի մօտ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու դեսպան Ռիչըրտ Միլս. «Մենք միշտ յստակ նշած ենք, թէ հաշտութեան համար անհրաժեշտ է, որ ըլլայ լիարժէք, արդար եւ անկեղծ ճանաչում այն դէպքերուն համար, որոնք տեղի ունեցած են հարիւր տարի առաջ՝ 1915-ին»:

ԱՆԳԱՐԱ ԿԸ ՍՊԱՍԷ ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՀԻՒՐԵՐՈՒ

Եւ­րո­պա­յի յա­ռա­ջա­տար եր­կիր­նե­րէն ղե­կա­վար­ներ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն ի­րե­րա­յա­ջորդ պի­տի այ­ցե­լեն Թուր­քիա։ Ան­գա­րա­յի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը այս շա­բա­թա­վեր­ջին պի­տի հիւ­րըն­կա­լէ Անգ­լիոյ Վար­չա­պետ Թե­րե­զա Մէ­յը։

ԼԱՒՐՈՎ ԵՒ ՄԱՄԷՏԵԱՐՈՎ ԽՕՍԵՑԱՆ ՂԱՐԱԲԱՂԵԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻՆ ՇՈՒՐՋ

Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րով ե­րէկ Մոս­կուա­յի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ատր­պէյ­ճա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էլ­մար Մա­մէ­տեա­րո­վը։ Նա­խա­րար­նե­րը կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­ցին երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին եւ այդ ամ­բող­ջէն բխած ար­դի հար­ցե­րուն շուրջ։ Ա­նոնք աչ­քէ ան­ցու­ցին նաեւ երկ­կող­մա­նի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու ծրա­գի­րը։

ԱՍՏԱՆԱՅԷՆ ՎԵՐՋ ՀԻՄԱ ԴԷՊԻ ԺԸՆԵՒ

Թուր­քիոյ, Ռու­սաս­տա­նի եւ Ի­րա­նի միջ­նոր­դու­թեամբ՝ Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մին քա­ղա­քա­կան լու­ծում մը գտնե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ Աս­տա­նա­յի մէջ կազ­մա­կեր­պուած բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը հա­սան ի­րենց ա­ւար­տին։ Սու­րիոյ ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը եւ ընդ­դի­մա­դիր ու­ժե­րը ա­ռա­ջին ան­գամ նման ձե­ւա­չա­փի մը մէջ նստան նոյն սե­ղա­նին շուրջ։

ՍԱՐ­ԿԱ­ՒԱ­ԳԱ­ԿԱՆ ՁԵՌ­ՆԱԴ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ՝ ԱՏՐ­ՊԱ­ՏԱ­ԿԱ­ՆԻ ՀԱ­ՅՈՑ ԹԵ­ՄԻՆ ՄԷՋ

Թաւ­րի­զի Ս. Սար­գիս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, շաբաթավերջին տեղի ունեցաւ սարկաւագի ձեռնադրութիւն, ձե­ռամբ Ատր­պա­տա­կա­նի Հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Գրի­գոր  Եպսկ. Չիֆթճ­եա­նի։ Այս մասին Ատր­պա­տա­կանի Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րանէն ստացանք հետեւեալ հաղորդագ­րութիւնը։

Էջեր