Լրահոս

ՏԱՎՈՒՏՕՂԼՈՒ ՅԱՐԱՏԵՒ ՋԱՆՔԵՐՈՒ ՄԷՋ

ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար եւ վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու տօնա­կան ար­ձա­կուր­դի օ­րե­րէն վերջ վերս­տին կը ձեռ­նար­կէ հա­մա­խո­հա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւն մը ստեղ­ծե­լու ջան­քե­րուն։

ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ՆՈՐ ԴԵՍՊԱՆԸ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Գեր­մա­նիոյ նո­րան­շա­նակ դես­պան Մա­թիաս Քես­լէ­րը, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մագ­րե­րուն պատ­ճէ­նը։

ԼՈՒՍԱՒՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐ՝ ԴԻՄԱՑԿՈՒՆ ՀԱԼԷՊԷՆ

ԶԱՐՄԻԿ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Անց­նող օ­րե­րուն, սուր­ի­ա­հա­յու­թիւ­նը իր դառն ա­ռօր­եա­յին մէջ յոյ­սի եւ ու­րախու­թեան ե­զա­կի պա­հեր ապ­րե­ցաւ, երբ հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րու բե­մահար­թակ­նե­րուն վրայ միջ­նա­կար­գի եւ երկ­րոր­դա­կա­նի շր­­ջա­նա­ւարտ հունձ­քե­րու պայ­ծառ ներ­կա­յու­թիւ­նը վա­յե­լեց:

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ Ի ՆՊԱՍՏ ՀԱՄԵՐԳ

Սու­րիա­հա­յու­թեան օ­ժան­դա­կու­թեան միա­ցեալ մար­մի­նը (SARF) կը տե­ղե­կաց­նէ, որ Հա­մազ­գա­յի­նի «Սա­յաթ Նո­վա» երգ­չա­խում­բը եւ «Ա­նի» պա­րա­խում­բը ո­րո­շած են յա­տուկ ե­լոյ­թով մը ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րել սու­րիա­հա­յու­թեան հա­մար կա­տա­րո­ւող նպաս­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն:

Էջեր