Լրահոս

ԷՐՏՈՂԱՆ ՇՓՈՒՄՆԵՐ Կ՚ՈՒՆԵՆԱՅ ԱՄՆ-Ի ՄԷՋ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան այ­սօր շփում­նե­րու կը ձեռ­նար­կէ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ, ուր կու տայ աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը։ 31 Մարտ-1 Ապ­րիլ թուա­կան­նե­րուն ան Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ կը մաս­նակ­ցի Մի­ջու­կա­յին անվ­տան­գու­թեան Դ. գա­գա­թա­ժո­ղո­վին։ Հարկ է նշել, որ այս գա­գա­թա­ժո­ղով­նե­րը 2010 թուա­կա­նէն ի վեր տե­ղի կ՚ու­նե­նան Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ եւ Թուր­քիա սկիզ­բէն ի վեր գոր­ծօն մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ ա­նոնց։

ԱՐՑԱԽԻ ՃԱԿԱՏԻՆ ՎՐԱՅ ԼԱՐՈՒԱԾ ՎԻՃԱԿ

Հա­յաս­տան-Ատր­պէյ­ճան սահ­մա­նի եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ-Ատր­պէյ­ճան շփման գծի եր­կայն­քին վեր­ջին օ­րե­րուն շա­րու­նա­կուե­ցան լա­րուա­ծու­թիւն­նե­րը։ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան բան­բեր Արծ­րուն Յով­հան­նի­սեան տե­ղե­կա­ցուց, թէ ար­ձա­կուր­դա­յին օ­րե­րուն ի­րա­վի­ճա­կը ե­ղած է ան­հան­գիստ։

Այնճար Հայկական ԳիւղԻ ՄԱՍԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

Բրի­տա­նա­կան «Ին­տի­փեն­տընթ» օ­րա­թեր­թը կը հա­ղոր­դէ, որ 8-րդ դա­րուն ա­րա­բա­կան Օ­մա­յատ­նե­րու կայս­րու­թիւ­նը (661-750) աշ­խար­հի մե­ծա­գոյն կայս­րու­թիւնն էր եւ ստեղ­ծած էր ա­րուես­տի, գրա­կա­նու­թեան, ճար­տա­րա­պե­տու­թեան եւ գի­տու­թեան հա­րուստ ժա­ռան­գու­թիւն մը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԷՆ ԱՐՏԱԳԱՂԹԵԼՈՎ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼ ՀԱՍՏԱՏՈՒԱԾ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒ ԵՐԱԽԱՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ԴՐՍԻ ԵՐԲԵՄՆԻ ՊՕՂՈՍԵԱՆ-ՎԱՌՎԱՌԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՇԷՆՔԸ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէ­կուան Ս. Զատ­կի ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին տե­ղե­կա­ցուց, թէ յա­ռա­ջի­կայ կրթա­կան շրջա­նէն սկսեալ Գում­գա­բուի Դրսի եր­բեմ­նի Պօ­ղո­սեան-Վառ­վա­ռեան վար­ժա­րա­նի շէն­քը պի­տի տրա­մադ­րուի Հա­յաս­տա­նէն ար­տա­գաղ­թե­լով Իս­թան­պուլ հաս­տա­տուած ըն­տա­նիք­նե­րու զա­ւակ­նե­րու կրթու­թեան։

ԿՈՒՍԱԿԱԼԻՆ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին Գում­գա­բուի մէջ կազ­մա­կեր­պուած Ս. Զատ­կի ա­ւան­դա­կան ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին մաս­նա­ւոր շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Իս­թան­պու­լի կու­սա­կալ Վա­սիփ Շա­հի­նի։ Հարկ է նշել, որ տա­ղա­ւա­րի նա­խոր­դող օ­րե­րուն լրա­տուա­մի­ջոց­նե­րուն եւ հան­րա­յին կար­ծի­քին մօտ շրջա­նա­ռու­թեան մէջ մտած էին լսում­ներ եւ պնդում­ներ, ըստ ո­րոնց տօ­նա­կան օ­րե­րուն ա­հա­բեկ­չու­թիւն­նե­րու թի­րախ պի­տի դառ­նա­յին փոք­րա­մաս­նու­թեանց սրբա­վայ­րե­րը։

ԻՆՉՈ՞Ւ ՀԱՄԱՐ ՊՐԻՒՔՍԷԼԻ ՀԱՐՈՒԱԾԸ ՍՊԱՍԵԼԻ ԷՐ

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ե­րեք­շաբ­թի, 22 Մարտ 2016-ին, «Եւ­րո­պա­յի սիր­տը»ը հա­մա­րուող Պրիւք­սէ­լը հա­րուա­ծած ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը սպա­սե­լի էր: Տասն օր ա­ռաջ Սա­լահ Ապ­տըլ Սա­լա­մը ձեր­բա­կա­լած Պել­ժի­ո­յ ա­պա­հո­վա­կան ու­ժեր ձա­խո­ղե­ցան եր­կի­րը անվ­տանգ պա­հե­լու ի­րենց վստա­հուած գոր­ծին մէջ:

ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՄԵԾ ԲԱՐԵՐԱՐ ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 147-ԱՄԵԱԿԸ

Ազ­գա­յին մե­ծա­նուն ու ան­մո­ռա­նա­լի բա­րե­րար Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեա­նի ծննդեան 147-րդ տա­րե­դար­ձը Մար­տի 23-ին նշուե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ո­գե­կոչ­ման ձեռ­նարկ մը, որ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեա­նի նկատ­մամբ ե­րախ­տա­գի­տա­կան զգա­ցում­նե­րու թար­մաց­ման։

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ…

Տա­ղա­ւա­րի օր մը դար­ձեալ... Սուրբ Զա­տի­կը կը թա­կէ մեր դռնե­րը։ Հա­յաս­տե­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ զան­գե­րը կը ղօ­ղան­ջեն տօ­նա­կան ա­ւե­տի­սով։ Քրիս­տո­սի Հրա­շա­փառ Սուրբ Յա­րու­թեան հո­գե­ւոր հրճուան­քով հա­մա­կուած է՝ հայ-քրիս­տո­նեայ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը։ Հա­մայն քրիո­տո­նեայ աշ­խար­հը տօ­նա­կան ցնծու­թեան մէջ է, իսկ այդ ու­րա­խու­թեան մէջ ան­պա­կաս՝ խա­ղա­ղու­թեան մաղ­թան­քը հա­մայն աշ­խար­հին հա­մար։

ԱՄՐԱՆ ԺԱՄՈՒ ԴՐՈՒԹԻՒՆ

Այ­սօր կէս գի­շե­րին պի­տի սկսի ամ­րան ժա­մու դրու­թեան գոր­ծադ­րու­թիւ­նը։ Ժա­մը՝ 03.00-ին ժա­մա­ցոյց­նե­րը պի­տի առնուին ժամ մը ա­ռաջ։ Ու­ժա­նիւ­թի խնա­յո­ղու­թեան հա­մար կը կա­տա­րուի այս կար­գադ­րու­թիւ­նը, Նախարարաց խորհուրդի որոշման հիման վրայ։

ԵԱՀԿ-Ի ՄԻՆՍՔԵԱՆ ԽՄԲԱԿԸ ՄԻՇՏ ՀԵՏԱՄՈՒՏ ՀՐԱԴԱԴԱՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ դես­պան Ճէյմս Ո­ւոր­լիք յայ­տա­րա­րեց, որ Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն վերջ­նա­կան նպա­տա­կը եւ գլխա­ւոր ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւնն է Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան եր­կա­րա­տեւ լու­ծու­մը։

Էջեր