Լրահոս

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԵՑԱՒ ՓԱՐԱՓԼԱՆԱՅԻՆ ԹՌԻՉՔՆԵՐՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔ ՄԸ

Հա­յաս­տա­նի մէջ վեր­ջերս ա­ռա­ջին ան­գամ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ փա­րափ­լա­նա­յին թռիչք­նե­րու մի­ջազ­գա­յին մրցա­շարք մը։ Տե­ղա­ցի մաս­նա­կից­նե­րուն ա­ռըն­թեր ար­տա­սահ­մա­նէն բազ­մա­թիւ մար­զիկ­ներ ալ մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին այս մրցա­շար­քին։

ԲՈՂՈՔԻ ՄԵԾ ՑՈՅՑԵՐ ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԷՋ. ՄԻՇԷԼ ԱՈՒՆ ԿԸ ՓՈՐՁԷ ՆՈՐ ՕՐԱԿԱՐԳ ԹԵԼԱԴՐԵԼ

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լի­բա­նա­նեան բա­նա­կի նախ­կին հրա­մա­նա­տար (1984-1988) զօ­րա­վար Մի­շէլ Աուն (80 տա­րե­կան) կը փոր­ձէ քա­ղա­քա­կան նոր օ­րա­կարգ թե­լադ­րել: Աու­նի հիմ­նադ­րած «Ազ­գա­յին ա­զատ հո­սանք» շար­ժու­մին ան­դամ­նե­րը նա­խըն­թաց Չո­րեք­շաբ­թի օ­րուը­նէ սկսեալ բո­ղո­քի հա­ւաք­ներ կը կա­տա­րեն Պէյ­րու­թի տար­բեր շրջան­նե­րուն մէջ:

ԼՈՆՏՈՆԻ «ԿՈԼՏՇՄԻՏ ՀՈԼԼ» ՊԱՆԴՈԿԻՆ ՄԷՋ ԱՆԳԼԻԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԿՈՂՄԷ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ՝ Ի ՊԱՏԻՒ ԲԱԿՕ ՍԱՀԱԿԵԱՆԻՆ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեան ա­ւար­տեց դէ­պի Անգ­լիա կա­տա­րած իր այ­ցե­լու­թիւնը։ Անգ­լիա­հայ հա­մայն­քը ու­ղե­ւո­րու­թեան վեր­ջին հանգրուա­նին ի­րեն ի պա­տիւ ճաշ­կե­րոյթ մը կազմա­կեր­պեց Լոն­տո­նի «Կոլտշ­միտ Հոլլ» դահ­լի­ճին մէջ։

ԲԵԳԼԱՐԵԱՆ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ ՄԱՏՆԱՆԻՇ ԸՐԱՒ ԿԱՐՍ-ԿԻՒՄՐԻ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻՆ

Հա­յաս­տա­նի Փո­խադ­րու­թեան ու կա­պի նա­խա­րար Գա­գիկ Բեգ­լա­րեան Նիւ Եոր­քի մէջ մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ ՄԱԿ-ի Տնտե­սա­կան եւ ըն­կե­րա­յին խոր­հուր­դի հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ կազ­մա­կեր­պուած քա­ղա­քա­կան բարձ­րաս­տի­ճան ֆո­րու­մի նա­խա­րա­րա­կան հան­դիպ­ման։

ԱՊՀ-Ի ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ 30-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԸ՝ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ԱՊՀ-ի մշա­կու­թա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան խոր­հուր­դին նիս­տը։ Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Յաս­միկ Պօ­ղո­սեա­նի տան­տի­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս ժո­ղո­վը։

ՀԱՄԱԽՈՀՈՒԹԵԱՆ ՈՐՈՆՈՒՄ

​Յունիս 7-ի ընտրութիւններէն երեսուներկու օր անց նոր կառավարութեան ձեւաւորման գործընթացը պաշտօնապէս սկսաւ:
Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան պաշտօն յանձնեց Տավուտօղլուին, որ յառաջիկայ շաբաթ շփումներու պիտի ձեռնարկէ կուսակցութիւններուն հետ:

Էջեր