Լրահոս

ԵՐԿԱՐ ՍՊԱՍՈՒԱԾ ԴԱՏԸ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը երէկուան դրութեամբ դիմում ներկայացուց Թուրքիոյ Հանրապետութեան Սահմանադրական ատեանին մօտ:
Վաղը այս նիւթին վերաբերեալ մամլոյ ասուլիս մը նախատեսուած է Ուաշինկթընի մէջ, տեղւոյն Ազգային մամլոյ ակումբի «Լիսակոր» սրահի երդիքին տակ:

ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր Փա­րի­զի մէջ հան­դի­պում մը կ՚ու­նե­նայ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն հետ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րուն կող­մէ հաս­տա­տուած է այս տե­սակ­ցու­թիւ­նը, ո­րու յստակ օ­րա­կար­գին մա­սին ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ չեն հա­ղոր­դուած։

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ «Ար­տադ­րուած է Հա­յաս­տա­նի մէջ» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէ­սին։ «Մե­րի­տեան» ցու­ցա­հան­դէ­սի կեդ­րո­նէն ներս կազ­մա­կեր­պուած այս ձեռ­նար­կին նպա­տակն է ներ­կա­յաց­նել երկ­րի ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան նե­րու­ժը, զար­գաց­ման հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ ա­ջակ­ցու­թիւն ցու­ցա­բե­րել Հա­յաս­տա­նի ըն­կե­րու­թիւն­նե­րուն՝ հե­տա­գայ զար­գաց­ման եւ ար­տած­ման խթան­ման ճա­նա­պար­հին։

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ ԿԸ ԶԵՂՉԷ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱԶԻՆ ՍԱԿԱԳԻՆԸ

Ռու­սաս­տան զեղչ կը կա­տա­րէ Հա­յաս­տան մա­տա­կա­րա­րուած բնա­կան կա­զի սա­կա­գի­նին մէջ։ «Կազփ­րոմ» ռու­սա­կան ըն­կե­րու­թեան վար­չու­թեան նա­խա­գահ Ա­լեք­սէյ Միլ­լէր, որ վեր­ջերս այ­ցե­լած էր Ե­րե­ւան, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի հետ տե­սակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին պայ­մա­նա­ւո­րուա­ծու­թիւն ձեռք բե­րած էր այս ուղ­ղու­թեամբ։ 

«SALT GALATA»Ի ՄԷՋ ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

SALT Galata-ի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ շա­հե­կան ձեռ­նար­կի մը բաց­ման հա­ւա­քոյ­թը։ «Ա­նոնք» խո­րագ­րեալ այս ձեռ­նար­կը լու­սար­ձա­կի տակ կ՚առ­նէ Թուր­քիոյ մէջ «միւս»նե­րու դա­սուած խմբա­ւո­րում­ներն ու ա­նոնց վա­նու­մին վե­րա­բե­րեալ ե­րե­ւոյթ­նե­րը։

ՍԱՐԳԻՍ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՒՈՐ ԱՒԱԳ ՄԱՐԶԻՉ

Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի ա­ւագ մար­զի­չի պաշ­տօ­նը ժա­մա­նա­կա­ւո­րա­պէս յանձնուե­ցաւ Սար­գիս Յով­սէ­փեա­նին։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, վեր­ջերս այդ պաշ­տօ­նէն հրա­ժա­րած էր զուի­ցե­րա­ցի Պեռ­նար Շա­լանտ, ո­րու մա­կա­նին ներ­քեւ հայ­կա­կան հա­ւա­քա­կա­նը ապ­րե­ցաւ լուրջ ձա­խո­ղում­ներ։

ՏՕՆԱԿԱՆ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հայ­կա­կան ե­րաժշ­տա­կան աշ­խար­հին տե­սա­կէ­տէ յատ­կան­շա­կան ձեռ­նարկ մը, ո­րու ըն­թաց­քին ապ­րուե­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ «Գո­հար» հա­մոյ­թի եւ հայ աստ­ղե­րու հա­մա­տեղ հա­մեր­գին վեր­յի­շու­մը հա­մախմ­բած էր ե­րաժշ­տա­սէր շրջա­նակ­նե­րը։

Ի՞ՆՉ ՅԵՆԱՐԱՆ ՈՒՆԻՆ

Հանրապետութեան նախագահը կը շարունակէ քննդատել Ռուսաստանի եւ Ֆրանսայի ղեկավարները՝ հայկական հարցին բերումով:
Էրտողան. «Մենք խնդիր մը չունինք Հայաստանի ժողովուրդին հետ, հարցը հայկական իշխանութիւններն են, հայոց սփիւռքն է»:

Էջեր