Լրահոս

ՄԵՏԱՅԼՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻՆ ՆՈՒԻՐՈՂ ՄԵՐ ԱԽՈՅԵԱՆՆԵՐԸ

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷ­ՃԵԱՆ

Ար­ցա­խի սահ­ման­նե­րուն վրայ հայ զի­նուորն ու կա­մա­ւո­րը Ապ­րի­լի ա­ռա­ջին օ­րե­րուն սխրանք­ներ ար­ձա­նագ­րե­ցին, ա­զէ­րի յե­լու­զակ­նե­րը ետ մղե­ցին գրա­ւեալ տա­րածք­նե­րէ եւ հայ­կա­կան դրօ­շը վե­րա­հաս­տա­տե­ցին Թա­լի­շի, Մա­տա­ղի­սի ու շրջա­կայ դիր­քե­րու վե­րեւ:

Ի՞ՆՉ ԸՍԱՒ ՍԷՐԿԷՅ ԼԱՒՐՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Նախ­քան Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի Ե­րե­ւան ժա­մա­նե­լը, Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Շա­ւարշ Քո­չա­րեան Հինգ­շաբ­թի օր տե­ղի ու­նե­ցած կա­ռա­վա­րու­թեան նիս­տի ա­ւար­տին մամ­լոյ ա­սու­լիս մը տա­լով՝ ընդ­հա­նուր շեշ­տադ­րում­ներ կը կա­տա­րէր ղա­րա­բա­ղեան հիմ­նախնդ­րի զար­գա­ցում­նե­րու վեր­ջին փու­լին մա­սին: Բա­ցո­րոշ է, որ ղա­րա­բա­ղեան հիմ­նախնդ­րի ներ­կայ փու­լը մտած է քննար­կում­նե­րու կա­րե­ւոր ան­ցումա­յին շրջան մը:

ՄԱՆԿԱՆՑ ՄԵԾ ՕՐԸ

23 Ապրիլը խանդավառութեամբ կը տօնուի բովանդակ Թուրքիոյ մէջ՝ միասնականութեան գիտակցութեամբ:
Ազգային գերիշխանութեան տօնին զուգահեռ կը նշուի խորհրդարանի հիմնադրութեան 96-րդ տարեդարձը:

1915-Ի ԳԼԽԱՒՈՐ ԴԱՍԸ

«Tert.am» կայ­քէ­ջին վրայ կը կար­դանք.- 
1915։ Ան­ցեալ տա­րի 100-րդ տա­րե­լիցն էր։ Մէկ դա­րը քիչ չէ՝ ե­ղա­ծը յաղ­թա­հա­րե­լու հա­մար։ Ու այդ ի­մաս­տով, այս տա­րին ա­ւե­լի կա­րե­ւոր է, քան ան­ցեալ տա­րին, այս տա­րուան Ապ­րի­լի 24-ին պի­տի ե­րե­ւայ՝ մենք Ե­ղեռ­նը յաղ­թա­հա­րած ենք, թէ չէ։ 

ՌԱՄԿԱՎԱՐՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ

Ռամ­կա­վար ա­զա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան (ՌԱԿ) Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պուած վե­րա­կանգ­նու­մի ու վե­րա­միա­ւոր­ման շարժ­ման ե­ռօ­րեայ հա­մա­ժո­ղո­վը հա­սաւ իր ա­ւար­տին։ Այս առ­թիւ կու­սակ­ցու­թեան յա­ռա­ջա­տար ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը սար­քե­ցին մամ­լոյ ա­սու­լիս մը, ո­րով ամ­փո­փե­ցին հա­մա­ժո­ղո­վին շրջագ­ծով կա­տա­րուած աշ­խա­տան­քը։

ԼԱՒՐՈՎ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Պաշ­տօ­նա­կան այ­ցով ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Ե­րե­ւան ժա­մա­նած Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րով այ­սօր կը հիւ­րըն­կա­լուի Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նին հետ Սէր­կէյ Լաւ­րով այս ա­ռա­ւօտ այ­ցե­լեց Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շա­հա­մա­լի­րը։

ՆԱԹՕ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՀԱՄԱՐ ԿԸ ԽՈՍՏԱՆԱՅ ՅԱՒԵԼԵԱԼ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

ՆԱ­ԹՕ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Եէնս Սթոլ­թեն­պերկ ա­ւար­տեց Ան­գա­րա­յի իր շփում­նե­րը, ո­րոնց շրջագ­ծով տե­սակ­ցե­ցաւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի, Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուի եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լուի հետ։ Այս կա­պակ­ցու­թեամբ ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րը հար­ցազ­րոյց մը տուաւ «Հիւր­րի­յէթ» օ­րա­թեր­թին, մինչ այ­սօր ալ կ՚այ­ցե­լէ Չեշ­մէ՝ Եգէա­կա­նի մէջ գաղ­թա­կա­նաց անց­քին դէմ սկսած ՆԱԹՕ-ի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն ա­կա­նա­տես ըլ­լա­լու հա­մար։

Էջեր