Լրահոս

ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ ԲՌՆԱԳՐԱՒՈՒՄ

«Ատրպէյճան սեփական պատմութեան փերաշարադրումը կը շարւնակէ այլոց մշակութային ժառանգութեան բռնի իւրացմամբ»:
Նախարար Եդուարդ Նալպանտեան ԻՒՆԷՍՔՕ-ի Փարիզի ժողովին ընթացքին ահազանգ հնչեցուց Պաքուի քաղաքականութեան դէմ:

ՈՍՏԻԿԱՆ ԶՕՐԱՑ ՄԱՍԻՆ ՊՆԴՈՒՄՆԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆԸ ՊՂՏՈՐ ԿԸ ՀԱՄԱՐՈՒԻ

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի դէմ գոր­ծուած մա­հա­փոր­ձի հար­ցաքն­նու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ մշտա­պէս զբա­ղեց­նել օ­րա­կար­գը։ Ծա­նօթ է, որ վեր­ջերս նոր հար­ցաքն­նու­թիւն մը ի­րա­կա­նա­ցուած է՝ պար­զե­լու հա­մար այս մա­հա­փոր­ձին շրջագ­ծով հան­րա­յին պաշ­տօ­նեա­նե­րու դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը։

ԱՆԳԼԻԱ ԲԱՐՁՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ ԿԸ ՀԱՄԱՐԷ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԸ

Մի­ջազ­գա­յին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու լոյ­սին տակ Ռու­սաս­տա­նի եւ ա­րեւմ­տեան եր­կիր­նե­րու յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մէջ լա­րուա­ծու­թեան խո­րաց­ման մի­տու­մը կը շա­րու­նա­կուի։ Լոն­տո­նի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը սկսած է բարձր մա­կար­դա­կի սպառ­նա­լիք դա­սել Մոս­կուան։

ԱՆՍԱԿԱՐԿ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

«Եթէ սուրիահայերը ապահովուին կեանքի նուազագոյն պայմաններով՝ բնակարանով ու աշխատանքով, ապա չեն հեռանար Հայաստանէն»:
Նախարար Հրանոյշ Յակոբեանի տուեալներով, Հայաստան աշխարհի չորրորդ երկիրներէն է փախստականներ ընդունելու առումով ու բաւական առաջ՝ բոլոր համեմատականներով:

ՍԷՐԿԷՅ ԼԱՒՐՈՎԻ ԵՐԵՒԱՆ ԱՅՑԸ

Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րով այս Եր­կու­շաբ­թի աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Ե­րե­ւան՝ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։

ԹՈՒՐՔԻԱՆ ՔՆՆՈՒԹԵԱՆ ԱՌՋԵՒ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ա­րա­բա­կան աշ­խար­հին հա­մար Թուր­քիոյ մէջ ըն­թա­ցող քա­ղա­քա­կան խմո­րում­նե­րը դար­ձած են շեշ­տա­կիօ­րէն կա­րե­ւոր, մա­նա­ւանդ Թուր­քիոյ այ­սօ­րուան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն ա­րաբ-իս­լա­մա­կան աշ­խար­հին բա­ցուե­լու քա­ղա­քա­կա­նու­թեան պատ­ճա­ռով:

ՖԵՏԵՐԻՔԱ ՄՈԿԵՐԻՆԻԻ ՇՐՋԱՅՑԸ

Եւ­րո­միու­թեան ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ անվ­տան­գու­թեան գծով գե­րա­գոյն յանձ­նա­կա­տար Ֆե­տե­րի­քա Մո­կե­րի­նի յա­ռա­ջի­կայ շաբթուան սկիզ­բին ու­ղե­ւո­րու­թեան մը պի­տի ձեռ­նար­կէ դէ­պի Ուք­րայ­նա եւ Վրաս­տան։

Էջեր