Արխիւ

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 24, 2015

«Սուրիահայ մշակոյթի շունչը Երեւանի մէջ բարեգործական ցուցահանդէս-տօնավաճառ:
Նախարար Հրանոյշ Յակոբեան կանգ առաւ աւանդական դարձած այս նախաձեռնութիւններուն կարեւորութեան վրայ:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 24, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Արմէնփրէս» լրատու գործակալութեան տնօրէն Արամ Անանեան բացառիկ հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
«Մեր ուշադրութեան կեդրոնին կը գտնուի ամբողջ հայ ժողովուրդը՝ իր ամբողջութեան մէջ։ Մենք ունինք մասնաւոր բաժին»:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 24, 2015

Վրաս­տա­նի Վար­չա­պետ Ի­րակ­լի Ղա­րի­պաշ­վի­լի հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ «Ես այ­սօր կը հե­ռա­նամ իմ պաշ­տօ­նէն, սա­կայն կը մնամ իմ երկ­րի հա­ւա­տա­ւոր զի­նուո­րը», ը­սաւ ան այս առ­թիւ։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 24, 2015

Իս­թան­պու­լէն դէ­պի Ե­րե­ւան ճամ­բոր­դող օ­թօ­պիւս մը ե­րէկ ա­ռա­ւօ­տեան կա­նուխ ժա­մե­րուն ար­կած ան­ցուց Պո­լուի մօ­տա­կայ­քին։ «Ռիչ թուր» ըն­կե­րու­թեան օ­թօ­պիւ­սը ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը շուրջ 03.20-ին ար­կա­ծը ան­ցուց ի­րենց զու­գա­հեռ ըն­թա­ցող ու­րիշ ինք­նա­շար­ժի մը վա­րոր­դին անզ­գու­շու­թեան հե­տե­ւան­քով։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 24, 2015

ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Պան Քի Մուն Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին վե­րա­բե­րեալ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նով մը հան­դէս ե­կաւ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի մի­ջեւ Պեռ­նի մէջ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցած հան­դիպ­ման լոյ­սին տակ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րը յոյս յայտ­նեց, թէ նա­խա­գահ­նե­րուն հան­դի­պու­մը պի­տի մօ­տեց­նէ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման խա­ղաղ գոր­ծըն­թա­ցը։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 24, 2015

Հայաստան եւ Ռուսաստան պաշտօնապէս միաւորեցին իրենց հակաօդային պաշտպանութեան համակարգերը Կովկասի տարածքաշրջանէն ներս:
Մոսկուայի մէջ ԱՊՀ-ի պաշտպանութեան նախարարներու ժողով:
Սէյրան Օհանեան եւ Սէրկէյ Շոյկու ունեցան երկկողմանի հանդիպում մը՝ ստորագրելով յառաջիկայ տարուան  համագործակցութեան ծրագիրը:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 24, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան Ա­մա­նո­րին ըն­դա­ռաջ շնոր­հա­ւո­րա­կան մը ու­ղար­կած է Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեա­նին։ Պատ­րիար­քա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը պաշ­տօ­նա­պէս հրա­պա­րա­կե­ցին այս շնոր­հա­ւո­րա­կա­նին բո­վան­դա­կու­թիւ­նը, զոր կը ներ­կա­յաց­նենք ստո­րեւ.-

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 24, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ա­մէն ծնունդ հրա՜շք մըն է՝ ընդ­հա­նուր ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան ման­րա­տի­պա­րը կամ ման­րան­կա­րը կար­ծես…։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 23, 2015

​ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթը 2015-ի վերջին օրերուն հերթական անգամ ընթերցասէր հասարակութեան տրամադրութեան տակ կը դնէ իր նահատակ աշխատակիցներէն մէկուն:
Սեւան Տէյիրմենճեանի աշխատասիրութեամբ, նոյն մատենաշարին շրջագծով, գրքի մը ձեւաչափով լոյս տեսան Ռուբէն Զարդարեանի կողմէ թերթիս մէջ ստորագրուած գործերը:

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 23, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Աղ­բիւր մըն է սէ­րը՝ ան­վերջ ու ան­դա­դար հո­սող աղ­բիւր մը մար­դուն սրտէն։ Ո­մանք չեն անդ­րա­դառ­նար ա­նոր, կը վատ­նեն, ո­մանք կը զգան ա­նոր գե­ղեց­կու­թիւ­նը, բա­րու­թիւ­նը եւ կ՚օգ­տուին ան­կէ՝ կ՚եր­ջան­կա­նան ու կ՚եր­ջան­կաց­նեն ի­րենց շուր­ջին­նե­րը։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 23, 2015

ԱՆԻ ՓԱՆՈՍԵԱՆ-ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ

Բա­ցի…­մեր ապ­րած շրջա­նէն։

Ա­մու­սի­նիս գոր­ծին բե­րու­մով, վեց ու կէս տա­րի ա­ռաջ բնա­կու­թիւն հաս­տա­տե­ցինք Նիւ Ճըր­զիի ա­րուար­ձան­նե­րէն մէ­կուն մէջ, ո­րուն ա­նու­նը նոյ­նիսկ ան­ծա­նօթ է գա­ղու­թին մէջ ապ­րող հա­յե­րու մե­ծա­մաս­նու­թեան։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 23, 2015

«Ներդաշնակութեան մեղեդի»ները Երեւանէն վերջ երէկ երեկոյեան ալ հնչեցին Իսթանպուլի մէջ՝ խորապէս տպաւորելով ունկնդիրները:
Թուրքիայէն եւ Հայաստանէն երաժիշտներ Շիշլիի «Քենթ» մշակոյթի կեդրոնի բեմին վրայ արձանագրեցին փայլուն յաջողութիւն մը:

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 23, 2015

Ե­րէկ, Մոս­կուա­յի մէջ, Ռու­սաս­տա­նի Մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու պե­տա­կան կա­ճա­ռէն ներս Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ յո­բե­լե­նա­կան յատ­կան­շա­կան ձեռ­նար­կի մը։ Այս­պէս, հան­դի­սա­ւոր ձե­ւով նշուե­ցաւ Մոս­կուա­յի Լա­զա­րեան ճե­մա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թեան 200-ա­մեա­կը ու բա­ցուե­ցաւ այս յո­բե­լեա­նին ձօ­նուած ցու­ցա­հան­դէս մը։ Ներ­կայ էր նաեւ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Ռու­սաս­տա­նի Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Եզ­րաս Արք. Ներ­սի­սեան։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 23, 2015

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու կը ծրագ­րէ մին­չեւ տա­րե­վերջ տե­սակ­ցիլ ընդ­դի­մու­թեան ղե­կա­վար­նե­րուն հետ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, վար­չա­պե­տը ժա­մադ­րու­թիւն պա­հան­ջած է, որ­պէս­զի Դեկ­տեմ­բե­րի 30-ին մէկ­տե­ղուի Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վէն ներս ներ­կա­յա­ցուած բո­լոր քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 23, 2015

Հայաստանի Պաշտպանութեան նախարարութեան բանբեր Արծրուն Յովհաննիսեան. «Պատերազմի մէջ ենք»:
Լեռնային Ղարաբաղի ճակատին վրայ առկայ լարուածութիւնը տակաւ կը դառնայ ահազանգային:

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 23, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Անգ­լիոյ նո­րան­շա­նակ դես­պան Ճու­տիթ Ֆար­նուըր­տը։ Ներ­կայ էր նաեւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ ա­րա­րո­ղա­կար­գի բաժ­նի տնօ­րէն Տ. Նա­թան Արք. Յով­հան­նի­սեան։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 23, 2015

Օր­թա­գիւ­ղի Թարգ­ման­չաց վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջերս մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին նկար­չու­թեան մրցոյ­թի մը, ո­րու ար­դիւն­քին ա­պա­հո­վե­ցին նուա­ճում­ներ։ «Ը­շըք» հա­մալ­սա­րա­նին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կերպուած ու նոր տա­րուան ձօ­նուած այս գծագ­րու­թեան մրցոյ­թը հա­մախմ­բեց Իս­թան­պու­լի Եւ­րո­պա­կան ա­փի դպրոց­նե­րէն ման­կա­պար­տէ­զի եւ ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 22, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​2016 թուա­կա­նին պաս­տառ­նե­րուն կը յայտնուի հայ­կա­կան գե­ղա­րուես­տա­կան շար­ժան­կար մը՝ «Վեր­ջին բնա­կի­չը» խո­րագ­րով: Շար­ժան­կա­րի բո­լոր նկա­րա­հա­նում­նե­րը ար­դէն ա­ւար­տած են եւ այժմ կ՚ըն­թա­նայ յե­տար­տադ­րա­կան գոր­ծըն­թա­ցը:

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 22, 2015

​Թէ ի՞նչ կը պա­տա­հի ներ­կայ դա­րուս մէջ, ա­ւե­լի ճշգրիտ եւ ար­դար ըլ­լա­լու հա­մար, պահ մը անդ­րա­դառ­նանք մեր մօ­տիկ ժա­մա­նա­կա­կից տա­րի­նե­րուն մէջ կա­տա­րուած ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն, մարդ­կա­յին զո­հե­րուն եւ ա­նոնց պատ­ճա­ռած վնաս­նե­րուն ակ­նար­կու­թեամբ։ Ա­րար աշ­խարհ ա­կա­նա­տես ե­ղած եւ ի­մա­ցած է, թէ որ­քա՜ն զար­հուր­ել­ի պատ­կերն­եր են ա­նոնք, որ­ոնք կը ներ­կա­յա­նան այս ա­նաս­նաբ­նակ եւ մար­դաբ­նակ, բայց ան­մարդ­կայ­ին աշ­խարհ­ին աչ­քեր­ուն ա­ռաջ։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 22, 2015

Հա­յաս­տա­նի Լրագ­րող­նե­րու միու­թեան նա­խա­գահ Աստ­ղիկ Գէոր­գեան եւ «Ազգ» օ­րա­թեր­թի գլխա­ւոր խմբա­գիր Յա­կոբ Ա­ւե­տի­քեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ սար­քե­ցին հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը։ Այս առ­թիւ ա­նոնք զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու նկա­տառ­ման յանձ­նե­ցին ի­րենց դի­տար­կում­նե­րը յատ­կա­պէս երկ­րի տպա­գիր մա­մու­լի բնա­գա­ւա­ռին շուրջ։

Էջեր