Արխիւ

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը վեր­ջին եր­կու օ­րե­րուն ար­տա­սո­վոր ո­գե­ւո­րու­թիւն ապ­րե­ցաւ թա­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նին ի նպաստ կազ­մա­կեր­պուած քէր­մէ­սին առ­թիւ։ Ա­մա­նո­րին ըն­դա­ռաջ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ այս ա­ւան­դա­կան ձեռ­նար­կը՝ Ծնունդ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից Տա­տեան վար­ժա­րա­նի նախ­կին շէն­քի սրա­հին մէջ։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

Ե­շիլ­գիւ­ղի Ս. Ստե­փա­նոս ե­կե­ղեց­ւոյ եւ թա­ղի վար­ժա­րա­նին ի նպաստ տա­րե­կան ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ այս շա­բա­թա­վեր­ջին։ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը հեր­թա­կան ան­գամ պի­տի հա­մախմ­բուին զօ­րակ­ցե­լու հա­մար Ե­շիլ­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քին, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կ՚ար­ձա­նագ­րէ յա­րա­տեւ վե­րելք։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

​Երեւանի դրական մօտեցումը. «Կրթութիւնը այն ոլորտն է, ուր երախաները պէտք չէ տուժեն»:
Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան տեսակցեցաւ Հայաստանի Կրթութեան ու գիտութեան նախարարութեան պատասխանատուներուն հետ:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

«Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րու­մը ե­րէկ յար­ձա­կում մը գոր­ծեց Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րու Պա­շի­քա­յի ճամ­բա­րին վրայ, որ կը գտնուի Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի մէջ, Մու­սու­լի մօ­տա­կայ­քին։ Սա այն ճամ­բարն է, որ կ՚օգ­տա­գոր­ծուի մար­զե­լու հա­մար Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի քրդա­կան ինք­նա­վա­րու­թեան փեշ­մեր­կէ­նե­րը, ո­րոնք եւս կը պայ­քա­րին Ի­ՇԻՊ-ի դէմ։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

Յունաստանի պաշտպանութեան նախարարը պաշտօնական այցելութիւն մը տուաւ Հայաստան:
Երեւանի եւ Աթէնքի միջեւ քննարկումներ՝ տարածքաշրջանի անվտանգութեան նիւթերուն շուրջ:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

Իս­թան­պու­լի մէջ այ­սօր տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Թուր­քիոյ, Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Վրաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րուն ե­ռա­կող­մա­նի հան­դի­պու­մը։ Այս առ­թիւ, Ազ­գա­յին պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Իս­մէթ Եըլ­մազ կը հիւ­րըն­կա­լէ իր եր­կու պաշ­տօ­նա­կից­նե­րը՝ Ատր­պէյ­ճա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Զա­քիր Հա­սա­նո­վը եւ Վրաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Թի­նա­թին Խի­տա­շե­լին։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու մշտա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ար­տակ Զա­քա­րեա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը վեր­ջերս այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Իս­րա­յէլ։ Քնե­սէ­թի պաշ­տօ­նա­կան հրա­ւէ­րին հի­ման վրայ պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րու­սա­ղէ­մի եւ Թէլ Ա­ւի­ւի մէջ։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

​Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգաւորման գործընթացէն ներս կը շարունակուի բարձր մակարդակի երկխօսութիւնը:
Հայաստանի Նախագահ Սերժ Սարգսեան եւ Ատրպէյճանի Նախագահ Իլհամ Ալիեւ պիտի տեսակցին Շաբաթ՝ 19 Դեկտեմբերին:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Յա­ճախ կը խօ­սուի Հա­յաս­տան-Թուր­քիա մշա­կու­թա­յին երկ­խօ­սու­թեան անհ­րաժշ­տու­թեան մա­սին, որ պի­տի ըլ­լայ նաեւ մշա­կոյ­թի մի­ջո­ցաւ եր­կու եր­կիր­նե­րու ժո­ղո­վուրդ­նե­րը հա­մախմ­բե­լու եւ ա­րուես­տի խա­ղա­ղա­րար ու­ժի շնոր­հիւ նոր պատ­գամ­ներ յղե­լու նոր սե­րունդ­նե­րուն: Այդ ա­ռու­մով ո­րոշ յա­ջո­ղուած ծրագ­րեր ար­դէն կեան­քի կո­չուած են, իսկ վեր­ջի­նը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս շաբ­թուան սկիզ­բը՝ 14 Դեկ­տեմ­բե­րին, Ե­րե­ւա­նի մէջ, թէ՛ շա­րու­նա­կու­թիւնն է ո­րոշ մա­կար­դակ­նե­րու վրայ սկսած երկ­խօ­սու­թեան եւ թէ իր ձե­ւի մէջ նո­րու­թիւն է:

 

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Գրիչ բռնել» կամ «գրիչ շար­ժել», այ­սինքն՝ գրի­չը գոր­ծա­ծել, օգ­տա­գոր­ծել եւ գրի­չին կեա՛նք տալ, մէկ բա­ռով ե­թէ ար­տա­յայ­տել ու­զենք՝ գրե՛լ։ Լաւ է այս։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Ան­թի­լիա­սի կող­մէ Իս­թան­պու­լի մէջ կազ­մա­կեր­պուած մամ­լոյ ա­սու­լի­սին վե­րա­բե­րեալ մեր խորհր­դա­ծու­թիւն­նե­րուն շար­քը այ­սօր կը հաս­նի իր ա­ւար­տին։ Սի­սի եր­բեմ­նի Մայր տա­ճա­րի եւ յա­րա­կից կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը վե­րա­ձեռք­բե­րե­լու նպա­տա­կին ուղ­ղեալ այս դա­տա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեան շրջագծով, դժբախ­տա­բար, ա­ռա­ջին իսկ օ­րէն կա­րե­լի չէ ե­ղած հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եւ զօ­րակ­ցու­թեան մթնո­լորտ մը ձե­ւա­ւո­րել Ան­թի­լիա­սի եւ Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին մի­ջեւ։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յա­ճախ կրկնուած եւ շեշ­տուած է, թէ՝ երկ­րի մը մէջ հան­րա­պե­տա­կան դրու­թիւ­նը ա­պա­հով եւ տե­ւա­կան մնա­լու հա­մար, անհ­րա­ժե՛շտ է, որ ժո­ղո­վուր­դին ան­հատ­նե­րուն մէջ մտքի զար­գա­ցում մշա­կուի, որ­պէս­զի ա­նոնք կա­րող ըլ­լան ի­րենց ա­զա­տու­թիւ­նը ուղ­ղամ­տու­թեամբ եւ խո­հա­կա­նու­թեամբ գոր­ծա­ծե­լու։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի դէմ գործուած մա­հա­փոր­ձին դա­տա­վա­րու­թեան շրջագ­ծով պատ­րաս­տուած եր­կու թղթած­րար­նե­րը միա­ցուե­ցան։ Իս­թան­պու­լի 14-րդ Ծանր պատ­ժա­կան ա­տեա­նը ո­րո­շեց Իս­թան­պու­լի 5-րդ ծանր պատ­ժա­կան ա­տեա­նին կող­մէ յա­ռաջ տա­րուած դա­տը միաց­նել բուն դա­տա­վա­րու­թեան։ Դա­տա­կազ­մը ո­րո­շեց ըն­կա­լել այդ ամ­բաս

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

ՃՀՓ­-ի Իս­թան­պու­լի ե­րես­փո­խան Սե­լի­նա Տո­ղան Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վէն ներս հար­ցում մը հաս­ցէագ­րեց Ազ­գա­յին կրթու­թեան նա­խա­րար Նա­պի Աւ­ճըի։ Ան այս առ­թիւ հարց տուաւ, թէ հա­կա­ռակ Եւ­րո­պա­յի մար­դու ի­րա­ւանց ա­տեա­նի (Ե­ՄԻԱ) վճիռ­նե­րուն, ին­չո՞ւ տա­կա­ւին կրօ­նի մշա­կոյթն ու բա­րո­յա­գի­տու­թիւ­նը դպրոց­նե­րէ ներս կը դա­սա­ւան­դուին որ­պէս պար­տա­դիր ա­ռար­կայ։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

Տիար­պա­քը­րի մէջ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձա­կում մը, ո­րու հե­տե­ւան­քով նա­հա­տա­կուե­ցաւ ե­րեք անվ­տան­գու­թեան պաշ­տօ­նեայ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Տիար­պա­քըր-Սիլ­վան ճա­նա­պար­հին վրայ զրա­հա­պատ ոս­տի­կա­նա­կան մե­քե­նայ մը թի­րա­խը դար­ձաւ ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ­նե­րուն կող­մէ զե­տե­ղուած ռում­բին։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

Սու­րիա­հայ Թէ­քէեան ըն­տա­նի­քի ող­բեր­գա­կան ճա­կա­տա­գի­րը ներ­կա­յիս խոր յու­զում կը պատ­ճա­ռէ հա­մայն հա­յու­թեան։ Ծա­նօթ է, որ Թէ­քէեան­նե­րը փոր­ձած էին հաս­նիլ Յու­նաս­տան եւ Ե­գէա­կա­նի մէջ ընկղ­մած էր ի­րենց լաս­տա­նա­ւը։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

Մոս­կուա­յի մէջ ե­րէկ բարձր մա­կար­դա­կի բա­նակ­ցու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցան Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու եւ Ռու­սաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեանց մի­ջեւ։ Օ­րուան սկիզ­բին եր­կու եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րը՝  Ճոն Քե­րի եւ Սէր­կէյ Լաւ­րով ծա­ւա­լե­ցին եր­կա­րա­տեւ քննար­կում­ներ։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի՝ այս տա­րի եւս Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի ման­կապա­տա­նե­կան երգ­չա­խում­բը իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ Աւստ­րիա­կան Մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի կող­մէ սար­քուած Ս.  Ծննդեան հա­մեր­գին: 

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

Ա­մա­նո­րի ըն­դա­ռաջ Է­սաեան վար­ժա­րա­նի ի նպաստ կազ­մա­կեր­պուած ա­ւան­դա­կան քէր­մէ­սը վեր­ջին եր­կու օ­րե­րուն ար­ժա­նա­ցաւ ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Զա­նա­զան թա­ղե­րէ Է­սաեա­նի հա­մա­կիր­ներ եւ վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ­ներ հա­մախմ­բուե­ցան վար­ժա­րա­նի սրա­հին մէջ, ուր զե­տե­ղուած էին քէր­մէ­սի տա­ղա­ւար­նե­րը։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

«Ներդաշնակութեան մեղեդի» ծրագրին շրջագծով Սիպիլ արձանագրեց իր հերթական նուաճումը
Պոլսահայ մեներգչուհին Երեւանի մէջ անգամ մը եւս յաջողեցաւ գրաւել երաժշտասէրներուն սիրտը

Էջեր