Արխիւ

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 22, 2015

​Թէ ի՞նչ կը պա­տա­հի ներ­կայ դա­րուս մէջ, ա­ւե­լի ճշգրիտ եւ ար­դար ըլ­լա­լու հա­մար, պահ մը անդ­րա­դառ­նանք մեր մօ­տիկ ժա­մա­նա­կա­կից տա­րի­նե­րուն մէջ կա­տա­րուած ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն, մարդ­կա­յին զո­հե­րուն եւ ա­նոնց պատ­ճա­ռած վնաս­նե­րուն ակ­նար­կու­թեամբ։ Ա­րար աշ­խարհ ա­կա­նա­տես ե­ղած եւ ի­մա­ցած է, թէ որ­քա՜ն զար­հուր­ել­ի պատ­կերն­եր են ա­նոնք, որ­ոնք կը ներ­կա­յա­նան այս ա­նաս­նաբ­նակ եւ մար­դաբ­նակ, բայց ան­մարդ­կայ­ին աշ­խարհ­ին աչ­քեր­ուն ա­ռաջ։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 22, 2015

Հա­յաս­տա­նի Լրագ­րող­նե­րու միու­թեան նա­խա­գահ Աստ­ղիկ Գէոր­գեան եւ «Ազգ» օ­րա­թեր­թի գլխա­ւոր խմբա­գիր Յա­կոբ Ա­ւե­տի­քեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ սար­քե­ցին հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը։ Այս առ­թիւ ա­նոնք զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու նկա­տառ­ման յանձ­նե­ցին ի­րենց դի­տար­կում­նե­րը յատ­կա­պէս երկ­րի տպա­գիր մա­մու­լի բնա­գա­ւա­ռին շուրջ։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 22, 2015

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան դէմ անվ­տան­գու­թեան ու­ժե­րու գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին ա­նընդ­հատ։ Այս շրջագ­ծով, ե­րէկ, Տիար­պա­քը­րէն եւ Պիթ­լի­սէն հա­սան եր­կու նա­հա­տակ­նե­րու վե­րա­բե­րեալ լու­րեր, ինչ որ խոր յու­զում յա­ռա­ջա­ցուց բո­վան­դակ երկ­րէն ներս։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 22, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Պուր­սա­յի մէջ։ Թուր­քիա-Սու­րիա սահ­մա­նին վրայ վար առ­նուած Ռու­սաս­տա­նի ռազ­մաօ­դա­նա­ւի խնդրին շուրջ հեր­թա­կան ան­գամ ար­տա­յայ­տուե­ցաւ նա­խա­գա­հը, որ շա­րու­նա­կեց վճռա­կան պատ­գամ­ներ փո­խան­ցել հան­րա­յին կար­ծի­քին։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 22, 2015

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը երէկ Մոսկուայի մէջ մասնակցեցաւ ՀԱՊԿ-ի Հաւաքական անվտանգութեան խորհուրդի գագաթաժողովին:
Սերժ Սարգսեան. «Ատրպէյճանի քաղաքականութիւնը ուղղուած է հակամարտութեան սրման։ Դեկտեմբերի 8-ին իր զինեալ ուժերը 1994 թուականէն ի վեր առաջին անգամ անցան հրասայլային ռմբակոծման, ինչ որ լարուածութիւնը կը բարձրացնէ նոր եւ շատ վտանգաւոր մակարդակի։ Հաշուի առնելով տարածքաշրջանէն ներս վերջին շրջանին ձեւաւորուած լարուած մթնոլորտը՝ պէտք չէ բացառել, որ Ատրպէյճան այդ քայլը առած է դուրսի կողմի յուշումով կամ աջակցութեամբ»

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 22, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ու­նե­ցաւ ու­շագ­րաւ ու շատ կա­րե­ւոր ե­լոյթ մը։ Հա­զիւ եր­կու օր ա­ռաջ Պեռ­նի մէջ Իլ­համ Ա­լիե­ւի հետ տե­սակ­ցե­լէ վերջ ան ան­ցած էր Մոս­կուա՝ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար Հա­ւա­քա­կան անվ­տան­գու­թեան պայ­մա­նագ­րի կազ­մա­կեր­պու­թեան (ՀԱՊԿ) գա­գա­թա­ժո­ղո­վին։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 22, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յա­ճախ կը խօ­սինք «բա­րի»ին եւ «չար»ին մա­սին, ի՛նչ որ բնա­կան պէտք է հա­մա­րուի, քա­նի որ «բա­րի»ն ու «չար»ը ան­բա­ժան են մարդ­կա­յին կեան­քի ա­մէն ապ­րու­մի մէջ՝ ա­մէն պահ կը զգա­ցուի ա­նոնց ազ­դե­ցու­թիւ­նը կեան­քի ըն­թաց­քին։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 21, 2015

Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցւոյ եւ յարակից վարժարանին ի նպաստ կազմակերպուած տարեկան զօրակցութեան հաւաքոյթը փայլուն անցաւ։
Թաղային խորհուրդը յամառ աշխատանքով կը հետապնդէ համայնքապատկան բացօթեայ շուկայի տարածքի արժեւորման ծրագիրը, որու շրջագծով ցարդ կնքուած պայմանագրերու պարագային խնդրոյ առարկայ չեն դարձած ժամկէտի խախտումներ։
Կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն նախագահեց Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան։

 

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 21, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Նա­խա­պէս խորհր­դա­ծե­ցինք Ե­կե­ղեց­ւոյ «պաշ­տօ­նա­կան լե­զու»ին մա­սին եւ ը­սինք, որ Ե­կե­ղե­ցին, ինչ­պէս ա­մէն հաս­տա­տու­թիւն եւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն, իր պաշ­տօ­նը կամ ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը կա­րե­նալ գոր­ծադ­րե­լու հա­մար «լե­զու»ի պէտք ու­նի եւ որ­պէս­զի ա­մէն ինչ կար­գին ըն­թա­նայ, հար­կա­ւոր է որ «հա­սա­րա­կաց» կամ «պաշ­տօ­նա­կան» լե­զու մը գոր­ծա­ծէ՝ ներ­դաշ­նա­կու­թիւ­նը ա­պա­հո­վե­լու որ­պէս մի­ջոց։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 21, 2015

Պէշիկթաշի քաղաքապետարանը մեծարեց փոքրամասնութիւններու շրջանակները:
Պատրիարքական Աթոռը ներկայացուց Տ­. Սահակ Եպսկ. Մաշալեան: Ներկայ էր նաեւ Սելինա Տողան:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 21, 2015

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու վա­ղը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Թիֆ­լիզ, ուր բարձր մա­կար­դա­կի շփում­ներ պի­տի ու­նե­նայ Վրաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան հետ։ Օր մը վերջ ալ՝ Դեկ­տեմ­բե­րի 23-ին, Թիֆ­լի­զի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Թուր­քիոյ, Վրաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ե­ռա­կող­մա­նի հան­դի­պու­մը՝ հին­գե­րոր­դը իր տե­սա­կին մէջ։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 21, 2015

ԱՐԱՄ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

​1997 թուա­կա­նին կը կար­ծէի, որ Ատրպէյ­ճա­նի հետ հնա­րա­ւոր է խա­ղա­ղու­թեան հաս­նիլ՝ եր­կուս­տեք փոխ­զի­ջում­նե­րու մի­ջո­ցաւ։ Գու­ցէ այն ժա­մա­նակ սա իս­կա­պէս չէր բա­ցա­ռուեր։ Բայց այս տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին կար­ծիքս փո­խուած է՝ ո­րե­ւէ բա­նի շուրջ, յա­մե­նայն­դէպս՝ Ատր­պէյ­ճա­նի այս ղե­կա­վա­րու­թեան օ­րով հա­րե­ւան պե­տու­թեան հետ հնա­րա­ւոր չէ պայ­մա­նա­ւո­րուիլ։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 21, 2015

Պեռնի մէջ շարունակուեցան Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգաւորման բանակցութիւնները՝ Զուիցերիոյ կառավարութեան «Լանտկութ Լոհն» համալիրէն ներս:
Սերժ  Սարգսեան եւ Իլհամ Ալիեւ տեսակցեցան աւելի քան տարի մը վերջ:
Եդուարդ Նալպանտեան. «Եթէ մենք իսկապէս կը փափաքինք յառաջ շարժիլ, ապա պէտք է ստեղծուի համապատասխան մթնոլորտ»:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 21, 2015

Շա­բա­թա­վեր­ջին Բան­կալ­թիի մէջ, Galeri Birzamanlar-ի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ մրցա­նա­կա­բաշխ­ման ե­զա­կի հա­ւա­քոյթ մը։ Ար­դա­րեւ, Օս­ման Քէօ­քէ­րի կող­մէ ղե­կա­վա­րուած Galeri Birzamanlar-ը վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պած էր միջ­հա­մալ­սա­րա­նա­կան ու­սա­նո­ղա­կան լու­սան­կար­չա­կան հե­տաքրք­րա­կան մրցոյթ մը։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 21, 2015

«Ա­րաս» եւ «Իս­թոս» հրա­տա­րակ­չու­թիւն­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին գրքի եր­կօ­րեայ հա­մա­տեղ տօ­նա­վա­ճառ մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցին Պէ­յօղ­լուի մէջ, ինչ որ ար­ժա­նա­ցաւ գրա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Ա­մա­նո­րի նա­խօ­րեա­կին զու­գա­դի­պած այս ձեռ­նար­կը ի­րա­կա­նա­ցուե­ցաւ Իս­թիք­լալ պո­ղո­տա­յի Փա­նաիա Ի­սո­տիոն յու­նաց ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կէն ներս։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Ռուս Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ Տ.Տ. Քի­րիլ Պատ­րիար­քը շքան­շան մը շնոր­հեց ռու­սա­հայ յայտ­նի գոր­ծա­րար ու բա­րե­րար Սա­մուէլ Կա­րա­պե­տեա­նին, որ «Տա­շիր» ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու խում­բի հիմ­նա­դիր-նա­խա­գահն է։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը Սա­մուէլ Կա­րա­պե­տեա­նին շնոր­հեց «Սուրբ մեծ իշ­խան Դա­նիէլ Մոս­կուա­ցի» եր­րորդ աս­տի­ճա­նի շքան­շան՝ Տոպ­րովս­քա­յի Սուրբ Քի­րի­լի եւ Մե­թո­տիո­սի տա­ճա­րի շի­նա­րա­րու­թեան հար­ցին մէջ ու­նե­ցած ա­ւան­դին հա­մար։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Հայ ե­րաժշ­տա­կան աշ­խար­հի եր­կու ե­րի­տա­սարդ աստ­ղե­րը՝ Նա­րեկ Հախ­նա­զա­րեան եւ Սէր­կէյ Խա­չատ­րեան այ­սօր հա­մեր­գով մը հան­դէս կու գան Փա­րի­զի մէջ։ Թաւ­ջու­թա­կա­հար Նա­րեկ Հախ­նա­զա­րեա­նի եւ ջու­թա­կա­հար Սէր­կէյ Խա­չատ­րեա­նի ե­լոյ­թը կը կա­յա­նայ Փա­րի­զի նուա­գա­խում­բին հետ։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Սու­րիա­կան տագ­նա­պի շուրջ ըն­թա­ցող խմո­րում­նե­րու ծի­րին մէջ երէկ կա­րե­ւոր հա­մա­րուած ժո­ղով մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Նիւ Եոր­քի մէջ: Բա­ցի ժո­ղո­վին ու­նե­ցած ար­դիւնք­նե­րէն, պէտք է շեշ­տադ­րել եր­կու հիմ­նա­կան կէ­տեր:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի նախագահները այսօր կը տեսակցին Պեռնի մէջ:
Զուիցերիա ուղեւորուելէ առաջ Սերժ Սարգսեան երէկ խորհրդակցութիւն մը իրականացուց Պաշտպանութեան նախարարութենէն ներս: Արցախի ճակատին վրայ սաստիկ լարուածութիւնը միշտ կը մնայ առկայ:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 19, 2015

Վա­քըֆ­լը­գիւղ­ցի­նե­րու հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թեան մէջ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ ա­մա­նո­րեան քէր­մէ­սի ե­ռու­զեռ։ Տիկ­նանց կազ­մին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած քէր­մէ­սին ըն­թաց­քին այ­ցե­լու­նե­րուն հրամ­ցուե­ցան գիւ­ղին բնո­րոշ ար­տադ­րանք, ձե­ռա­յին աշ­խա­տանք­ներ եւ Կա­ղան­դի ի­րե­ղէն­ներ, ո­րոնք ա­ռար­կայ դար­ձան հիւ­րե­րու հե­տաքրք­րու­թեան։

Էջեր