Արխիւ

Շաբաթ, Յունիս 13, 2015

Փա­րի­զի Հայ մշա­կոյ­թի տան «Տէ­մի­րեան» սրա­հին մէջ Հա­մազ­գա­յի­նը կազ­մա­կեր­պած էր ձեռ­նարկ մը, ո­րու ըն­թաց­քին բա­նա­խօ­սեց պատ­մա­բան Ա­նա­հիտ Տէր-Մի­նա­սեան։ Ձեռ­նար­կին ա­ռիթ տուած էր Կա­րօ Սա­սու­նիի «Լեռ­նե­րու խոր­հուր­դը» հա­տո­րին ֆրան­սե­րէ­նով կա­տա­րուած հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը «Փա­րան­թէզ» հրա­տա­րակ­չա­տան կող­մէ, «Որ­սոր­դը» խո­րագ­րով։ Հա­տո­րը թարգ­մա­նած է Բաբ­գէն Սա­սու­նի, իսկ վեր­ջա­բա­նի հե­ղի­նակն է Ա­նա­հիտ Տէր-Մի­նա­սեան։

Շաբաթ, Յունիս 13, 2015

Քո­փեն­հա­կի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ ու­սում­նա­սի­րո­ւած են 101 հնա­գոյն ծննդա­կան նմոյշ­ներ Եւ­րոա­սիա­յի տար­բեր շրջան­նե­րէն:

Շաբաթ, Յունիս 13, 2015

Ե­րե­ւա­նի մօտ Գեր­մա­նիոյ դես­պան Ռայ­նէլ Մո­րէլ Ե­րե­ւա­նի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ «ՆԱ­ԹՕ-Հա­յաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը՝ նոր մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու լոյ­սի ներ­քոյ» խո­րագ­րով խորհր­դա­ժո­ղո­վին։ Ան իր ե­լոյ­թին մէջ յայ­տա­րա­րեց, թէ վստահ է, որ օր մը Գեր­մա­նիա պի­տի ճանչ­նայ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը։

Շաբաթ, Յունիս 13, 2015

Ա­րեւմ­տա­հա­յոց ազ­գա­յին գոնկ­րէ­սը, որ Փա­րի­զի մէջ գտնուող սփիւռ­քա­հայ կազ­մա­կեր­պու­թիւն մըն է, յայ­տա­րա­րեց, թէ գո­հու­նա­կու­թեամբ կը դի­մա­ւո­րէ ե­րեք հայ ե­րես­փո­խան­նե­րու մուտ­քը Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նէն ներս։

Շաբաթ, Յունիս 13, 2015

Վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէն­նե­րու ու­թե­րորդ փա­ռա­տօ­նը՝ «Տէօ­քիւ­մեն­թարիստ» կը սկսի այ­սօր։ Փա­ռա­տօ­նի յա­տուկ բա­ժին­նե­րէն մէ­կը խո­րագ­րուած է «100-ա­մեայ լռու­թիւն» եւ նուի­րուած Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան։ Այս շրջագծով այ­սօր, ժա­մը 13.00-ին «Սալթ Պէ­յօղ­լու»ի մէջ կը ցու­ցադ­րուի Սիւ­զան Խար­տա­լեան եւ Փէ­յա Հոն­քիւս­տի «Կ՚ատեմ շնե­րը» եւ ժա­մը 15.00-ին ալ՝ Եու­սուֆ Քե­նան Պէյ­սիւ­լէ­նի կող­մէ նկա­րա­հա­նուած «Կեա­վուր մա­հալ­լէ­սի» վա­ւե­րագ­րա­կա­նը՝ Մկրտիչ Մար­կո­սեանի եւ Տիար­պա­քը­րի հա­յու­թեան վե­րա­բե­րեալ։

Շաբաթ, Յունիս 13, 2015

​Հանրապետութեան նախագահը աշխատանքային այցելութեամբ կը գտնուի Ատրպէյճանի մայրաքաղաքը՝ Պաքուի մէջ:
Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան մէկտեղուեցաւ Իլհամ Ալիեւի, ինչպէս նաեւ Եւրոպայի առաջին խաղերու մասնակից այլ երկիրներէ նախագահներու հետ:

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Ե­րեք օր շա­րու­նակ Մար­սէյ­լի մէջ պի­տի ցու­ցադ­րուին հայ դա­սա­կան եւ ար­դի նկա­րիչ­նե­րու քա­նի մը տաս­նեակ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք ֆրան­սա­ցի այ­ցե­լուին պի­տի պատ­մեն Հա­յաս­տա­նի եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի մա­սին:

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին յայ­տա­րա­րեց, թէ «Մե­տաք­սի ճա­նա­պար­հի» եւ Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան (ԵՏՄ) նա­խա­գի­ծե­րու կա­պակց­ման աշ­խա­տան­քը կը հա­մա­պա­տաս­խա­նէ տա­րած­քաշր­ջա­նի եր­կիր­նե­րու շա­հե­րուն։

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Ե­թով­պիոյ հայ հա­մայն­քի ղե­կա­վար Վարդ­գէս Նալ­պան­տեան եւ իր դուստ­րը՝ ի­րա­ւա­բան Գա­յիա­նէ Է­լիզ Նալ­պան­տեան այ­ցե­լե­ցին Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւն, ուր հան­դի­պում մը ու­նե­ցան փոխ-նա­խա­րար Վա­հագն Մե­լի­քեա­նի հետ։ Վեր­ջինս կա­րե­ւո­րեց Ե­թով­պիոյ հայ հա­մայն­քին հետ սերտ կա­պե­րու ամ­րապնդ­ման, հա­մայն­քի պատ­մու­թեան ու ներ­կայ խնդիր­նե­րուն ի­րա­զեկ ըլ­լա­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Ա­մե­րի­կաբ­նակ ար­ձա­կա­գիր Ա­լին Յով­հան­նէ­սեա­նի «Օր­հա­նի ժա­ռան­գու­թիւ­նը» վէ­պը կ՚ար­ժա­նա­նայ բարձր գնա­հա­տան­քի։ Այս­պէս, «Ա­մա­զոն» առ­ցանց գրա­խա­նու­թը վէ­պը ճանչ­ցաւ Ապ­րիլ ամ­սուան լա­ւա­գոյն գիր­քը։

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Նոր­վե­կիոյ Հել­սին­քեան կո­մի­տէի հա­ւատ­քի ա­զա­տու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը դա­տա­պար­տեց Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն յու­նաց ե­կե­ղեց­ւոյ վրայ կա­տա­րուած յան­ձա­կու­մը եւ կոչ ուղ­ղեց պատ­կան մար­մին­նե­րուն, որ­պէս­զի մի­ջոց­նե­րու ձեռ­նար­կեն պաշ­տա­մուն­քի վայ­րերն ու հա­ւատ­քի վե­րա­բե­րեալ այլ վայ­րե­րը պահ­պա­նե­լու հա­մար։

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Թուր­քիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը այս շրջա­նին դես­պան­ներ չու­նի Վա­տի­կա­նի, Լիւք­սեմ­պուր­կի, Աւստ­րիոյ եւ Պրա­զի­լիոյ մէջ. այս եր­կիր­նե­րու օ­րէնս­դիր մար­մին­ներ­րը վեր­ջին շրջա­նին պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցած են Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան փաս­տը եւ հե­տե­ւա­բար ար­ժա­նա­ցած՝ կա­ռա­վա­րու­թեան բո­ղո­քին։

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Երեսփոխանական ընտրութեանց արդիւնքին խորհրդարան մուտք գործած Տողանէն ու Փայլանէն յայտարարութիւններ:
ՃՀՓ-ի եւ ՀՏՓ-ի հայ պատգամաւորները իրենց գործունէութեան առանցքին կը նկատեն Թուրքիա-Հայաստան կապերն ու թրքահայ համայնքի խնդիրները:

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

​Թուրքիա-Հայաստան մամլոյ մրցանակի տուչութիւն Ամերիկեան հիւպատոսարանին մէջ:
«Միլլիյէթ» օրաթերթի սիւնակագիր Այշէ Մեհվէշ Էվին Ապրիլ 22-ի իր գրութեամբ արժանացաւ գնահատանքի:

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Գալ­ֆաեան Տան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ման­կա­պար­տէ­զի եւ ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տից հան­դէս­ներն ու ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի ըն­թերց­ման տօ­նը։ Կրթօ­ճա­խի ու­սուց­չու­հի­նե­րուն կող­մէ պատ­րաս­տուած յայ­տա­գի­րը խան­դա­վա­ռեց ներ­կա­նե­րը։

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նը տուն դար­ձաւ ման­կա­պար­տէ­զի դա­սա­րան­նե­րու տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սին, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ յետ­մի­ջօ­րէին վար­ժա­րա­նի հան­դի­սաս­րա­հին մէջ, ներ­կա­յու­թեամբ Մխի­թա­րեան հայ­րե­րու՝ Մագ. Հ. Սար­գիս Ծ. Վրդ. Էր­մէ­նի եւ Հ. Յա­կով­բոս Ծ. Վրդ. Չօ­փու­րեա­նի, հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պերճ Մեն­զիլ­ճիօղ­լուի, Մա­տա­կա­րար մարմ­նի ա­տե­նա­պետ եւ ան­դամ­նե­րուն, վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան, ու­սուց­չաց կազ­մին եւ ծ­նող­նե­րու:

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

​Մշոյ Ս. Կա­րա­պետ վան­քի վե­րա­կա­ռուց­ման, գէթ իր գտնուած պատ­մա­կան վայ­րը յի­շո­ղու­թեան վայ­րի մը վե­րա­ծե­լու ուղ­ղու­թեամբ Սա­սուն-Պիթ­լիս-Մու­շի եւ այլ վայ­րե­րու հայ փոք­րա­մաս­նու­թեանց միու­թեան կող­մէ նա­խա­ձեռ­նուած ջան­քե­րը հետզ­հե­տէ կը սկսին տալ ի­րենց ար­դիւն­քը։

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Զուարթ­նո­ցի տա­ճա­րին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հռչա­կա­ւոր դաշ­նա­կա­հար Տիգ­րան Հա­մա­սեա­նի եւ Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան սե­նե­կա­յին երգ­չա­խում­բի հա­մա­տեղ «Լոյս ի լու­սոյ» խո­րա­գի­րը կրող շրջա­գա­յու­թեան հա­մեր­գը։

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Հայ դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թեան ար­դի ժա­մա­նակ­նե­րու մե­ծա­գոյն յօ­րի­նող­նե­րէն մէկն է Տիգ­րան Ման­սու­րեան, ո­րու գոր­ծե­րէն մին նա­խըն­թաց օր ա­ռա­ջին ան­գամ ունկնդ­րի դա­տին յանձ­նուե­ցաւ Պոլ­սոյ ե­րաժշտա­կան փա­ռա­տօ­նի շրջագ­ծով։ Մեծ ե­ղեռ­նի բիւ­րա­ւոր զո­հե­րը ո­գե­կո­չե­լու նպա­տա­կով փա­ռա­տօ­նի կազ­մա­կեր­պիչ İKSV ող­ջու­նե­լի քայլ մը ա­ռած էր՝ ե­րաժշ­տու­թիւն պա­տուի­րե­լով Տիգ­րան Ման­սու­րեա­նին։

Ուրբաթ, Յունիս 12, 2015

Իգ­դի­րի Թուզ­լու­ճա գա­ւա­ռա­կին մէջ յայտ­նա­բե­րուե­ցաւ հայ­կա­կան պատ­մա­կան խաչ­քար մը։ Պատ­մա­կան Կողբ շրջա­նին հա­մա­պա­տաս­խա­նող այս վայ­րին մէջ յայտ­նա­բե­րուած խաչ­քա­րը կը պատ­կա­նի 13-14-րդ դա­րե­րուն։

Էջեր