Արխիւ

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 29, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Կը շա­րու­նա­կենք ներ­կա­յաց­նել՝ Գա­րե­գին Պատ­րիարք Խա­չա­տու­րեա­նի «Կոն­դա­կ­»ը՝ ուղ­ղուած Դպրաց Դա­սե­րուն եւ Երգ­չա­խում­բե­րուն, 27 Մա­յիս 1953 թուա­կա­նին։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ստո­րեւ կը շա­րու­նա­կենք ներ­կա­յաց­նել Գա­րե­գին Պատ­րիարք Խա­չա­տու­րեա­նի Կոն­դա­կը՝ ուղ­ղուած Դպրաց Դա­սե­րուն եւ Երգ­չա­խում­բե­րուն։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

Հայ մշա­կոյ­թի եւ զօ­րակ­ցու­թեան միու­թեան վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ե­րէկ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ Ա­մա­նո­րի հա­ւա­քոյթ մը։ Յի­շեալ միու­թեան Պէ­յօղ­լուի հա­ւա­քա­տե­ղիին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Նոր զար­թօնք»ի Կա­ղան­դի այս ձեռ­նար­կը, ո­րու մաս­նա­կից­նե­րուն բաժ­նուե­ցաւ ա­ւան­դա­կան ա­նու­շա­պու­րը։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

Է­սաեան սա­նուց միու­թեան եր­դի­քին տակ «Մա­րալ» հա­մոյ­թի փոք­րիկ­նե­րուն հա­մար շա­բա­թա­վեր­ջին կազ­մա­կեր­պուած Կա­ղան­դի խրախ­ճան­քը ան­ցաւ ան­նա­խըն­թա­ցօ­րէն խան­դա­վառ մթնո­լոր­տի մը մէջ։ Ծնող­նե­րուն պատ­րաս­տու­թեամբ փոք­րիկ­նե­րուն հա­մար կազ­մա­կեր­պուած այս ձեռ­նար­կին ըն­թաց­քին գոր­ծադրուե­ցաւ ե­րաժշ­տա­կան յայ­տա­գիր։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

Գա­րա­կէօ­զեա­նի ըն­տա­նի­քը շա­բա­թա­վեր­ջին մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն ապ­րե­ցաւ՝ Ա­մա­նո­րի առ­թիւ կազ­մա­կերպուած խրախ­ճան­քին բե­րու­մով։ Վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զէն սկսեալ մին­չեւ դպրո­ցի շէն­քի մուտքն ու ա­պա­կե­պատ սրա­հը եր­կա­րած ըն­դար­ձակ տա­րած­քի մը մէջ ի­րա­կա­նա­ցաւ այս խրախ­ճան­քը, ո­րու մաս­նա­կից­նե­րու տրա­մադ­րու­թեան տակ դրուած էին նաեւ Ա­մա­նո­րի բնո­րոշ զա­նա­զան ի­րե­ղէն­ներ կամ նուէր­ներ։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

Կա­թո­ղի­կէ աշ­խար­հի Ս. Ծննդեան առ­թիւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լեց Ֆէ­նէ­րի Յու­նաց Պատ­րիար­քա­րա­նը՝ շնոր­հա­ւո­րե­լու հա­մար Ուղ­ղա­փա­ռաց Տ.Տ. Պար­թո­լո­մէոս Ա. Տիե­զե­րա­կան Պատ­րիար­քը։ Ի­րեն կ՚ըն­կե­րա­նա­յին Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան եւ Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան։ 

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան սա­նուց միու­թեան մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ կա­ղան­դուան խրախ­ճանք մը։ Միու­թեան եր­դի­քին տակ կազ­մա­կեր­պուած գծագ­րու­թեան, դաշ­նա­կի եւ պա­րի դա­սըն­թաց­քնե­րուն մաս­նա­կից աշ­ա­կերտ­նե­րուն հա­մար նա­խա­տե­սուած էր այս հա­ւա­քոյ­թը, ո­րու ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց Սուրբ Յովհաննէս եկեղեցւոյ արարողութիւններուն:
Կէտիկփաշայի մէջ երէկ խանդավառ օր մը ապրուեցաւ՝ Ամանորի ընդառաջ բարեմաղթանքներու փոխանակումով: Թաղային խորհուրդի ատենապատ Յարութիւն Շանլը եւ իր ընկերները հետեւողական աշխատանք կը տանին կալուածներու արդիւնաւէտ արժեւորման ուղղութեամբ:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

Թուրքիոյ մէջ ապաստան գտած հայ գաղթականներուն առկայ հարցերն ու կարիքները հրատապ նշանակութիւն ստացած են մեր համայնքի օրակարգին վրայ:
Պատրիարքական Աթոռի բարձր հովանաւորութեան ներքեւ պաշտօնապէս կազմուեցաւ մասնաւոր յանձնախումբ մը, որ պիտի համակարգէ աշխատանքները:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

Աշ­խար­հահռ­չակ ե­րա­ժիշտ ու շար­ժան­կա­րի վար­պետ Է­միր Քուս­թու­րի­ցա­յի Ե­րե­ւա­նի մէջ ու­նե­ցած ե­լոյ­թը դար­ձած է ան­մո­ռա­նա­լի։ «The No Smoking Orchestra» ժո­ղովր­դա­կան ռաք խում­բին հետ միա­սին հան­դէս ե­կաւ Է­միր Քուս­թու­րի­ցա, որ ան­մո­ռա­նա­լի ե­րե­կոյթ մը պար­գե­ւեց հայ ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րուն։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու մէջ նշուե­ցաւ Ս. Ստե­փա­նոս նա­խավ­կա­յի տօ­նը։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի բարձր նա­խա­գա­հու­թեամբ, Սուրբ Էջ­միած­նի Մայր Տա­ճա­րին մէջ մա­տու­ցուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր Ս. Պա­տա­րագ եւ տե­ղի ու­նե­ցաւ նոր սար­կա­ւագ­նե­րու ձեռ­նադ­րու­թիւն։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

Թուր­քիա կը շա­րու­նա­կէ բուռն պայ­քար մը մղել ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ։ Այս մթնո­լոր­տին մէջ ե­րէկ նա­հա­տակ­նե­րու վե­րա­բե­րեալ նոր լու­րեր հա­սան Շըր­նա­քի Ճիզ­րէ գա­ւա­ռա­կէն։ Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գա­հու­թեան աղ­բիւր­նե­րը հա­ղոր­դե­ցին, թէ տեղ­ւոյն Նուր թա­ղա­մա­սէն ներս գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան դէմ։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թրքա­հայ հա­մայն­քի մա­նա­ւա՛նդ Հան­րա­պե­տա­կան շրջա­նի տա­րեգ­րու­թիւն­նե­րը կրնան հա­մա­րուիլ, կարճ խօս­քով, զօ­րակ­ցու­թեան պատ­մու­թիւն մը։ Ազ­նիւ մղու­մի մը դրսե­ւո­րում­նե­րը պայ­մա­նա­ւո­րած են մեր հա­ւա­քա­կա­նու­թեան յա­րա­տե­ւու­թիւ­նը։ Վիթ­խա­րի ժա­ռան­գու­թիւն մը կեն­սու­նակ պա­հե­լու ձգտու­մը գործ­նա­կան գետ­նի վրայ միշտ բիւ­րե­ղա­ցած է օ­րի­նա­կե­լի զօ­րակ­ցու­թիւ­նով, հա­ւա­քա­կան ճի­գով մը։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 28, 2015

​Հիւսիսային Իրաքի քրդական ինքնավարութեան վարչապետը շփումներ ունեցաւ Թուրքիոյ մէջ:
Էրտողան եւ Տավուտօղլու տարածքաշրջանի իրադրութիւնը քննարկեցին Նեչիրվան Պարզանիի հետ:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 26, 2015

​ՀԵՀԵՄ-ի Եւրոպայի տարածքաշրջանի ընդլայնուած կազմով առաջին ներկայացուցչական ժողովը:
Աշխատանքային ծրագրի աւարտին ուխտի այցելութիւններ տրուեցան դէպի Վենետիկ եւ Միլանօ:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 26, 2015

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին այ­սօր կը վեր­յի­շէ Ս. Ստե­փա­նոս նա­խա­սար­կա­ւա­գը։ Քրիս­տո­նէու­թեան ա­ռա­ջին նա­խավ­կա­յին ձօ­նուած ա­ւան­դա­կան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­ներ տե­ղի կ՚ու­նե­նան մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 26, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ինչ­պէս յա­ճախ կ՚անդ­րա­դառ­նանք՝  դպրաց դա­սե­րը, ե­կե­ղե­ցա­կան կեան­քին գոր­ծօ­նու­թեան, կեն­սու­նա­կու­թեան, աշ­խոյժ կեր­պով ըն­թացք գտնե­լու գոր­ծին՝ ժո­ղո­վուր­դին նկատ­մամբ օգ­տա­կար հան­դի­սա­նա­լու պա­տաս­խա­նա­տուու­թեան մէջ կա­րե­ւոր եւ անհ­րա­ժեշտ դեր մը կը խա­ղան։ Դպրաց դա­սե­րը, այս ի­մաս­տով ան­բա­ժան տա՛րրն են ե­կե­ղե­ցա­կան կեան­քին, ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րու, ծէ­սե­րու կա­տար­ման եւ ի­րա­կա­նաց­ման։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 26, 2015

Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի «Պի­լէք» հանգս­տա­րա­նի սրա­հին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ZİBEÇ-ի ըն­տա­նի­քին ա­մա­նո­րեան խրախ­ճան­քը։ Տօ­նա­կա­տա­րու­թեան մաս­նակ­ցե­ցան ZİBEÇ-ի ա­շա­կերտ­նե­րը, ծնող­նե­րը, մաս­նա­գէտ­ներն ու վար­չա­յին պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 26, 2015

Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը 2015 թուա­կա­նին սկսած է հայ­կա­կան շար­ժան­կար­նե­րու թուայ­նաց­ման: Այս մա­սին մամ­լոյ ա­սու­լի­սի ժա­մա­նակ յայտ­նած է Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի փոխ-նա­խա­րար Ար­թուր Պօ­ղո­սեան:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 26, 2015

Աշ­խար­հահռ­չակ սերպ ե­րա­ժիշտ Է­միր Քուս­թու­րի­ցա ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հա­մեր­գով մը հան­դէս ե­կաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Է­միր Քուս­թու­րի­ցա եւ «The No Smoking Orchestra» ժո­ղովր­դա­կան-ռաք խում­բը հայ ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րուն ներ­կա­յա­ցան «Կա­րէն Տէ­միր­ճեան» մար­զա­հա­մեր­գա­յին հա­մա­լի­րի եր­դի­քին տակ։

Էջեր