Ընկերա-մշակութային

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԸՆՏՐԵԱԼ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ՝ ԻՍՐԱՅԷԼԻ ԿԱՐՄԻՐ ԾՈՎԷՆ ԱՆՑՔԸ (Բ.)

Աշխատասիրեց՝
ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Այս բոլոր պատահարներէն ետք, փարաւոնը կ՚արտօնէ իսրայէլացիներուն դուրս ելլել Եգիպտոսէն՝ երթալ պաշտելու համար իրենց Աստուածը։ Ահաւասիկ, այսպէս կը սկսի Ելքի պատմութիւնը։
Երբ փարաւոնը ժողովուրդը կ՚արձակէ, հակառակ անոր որ փղշտացիներու երկրին ճամբան աւելի կարճ էր, սակայն Աստուած զիրենք այդ ճամբով չ՚առաջնորդեր, որպէսզի այնտեղի պատերազմը տեսնելով՝ չզղջան ու չդառնան (Հմմտ. Ել 13.17), որովհետեւ անոնք տակաւին անկարող էին դիմադրելու փղշտացիներուն։

ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ՝ ԵՐԵՒԱՆԵԱՆ ԱՌՕՐԵԱՅԷՆ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Հանդիսատեսները կը դիտեն «Արշակ Բ.»ի օփերան: Գրեթէ սփիւռքահայ են ներկաները: Օփերայի վարագոյրին բացումէն առաջ, երեք լեզուով կը յայտարարուի լուսանկարչական գործիքներու գործածութեան անթոյլատրելի ըլլալը:

ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՃԻ ԵՒ ԿԵԱՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՍՊԱՐԷԶ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Կեանքը վարելու, զարգացնելու մասնագիտութիւնը (լայֆ քաուչինկը) Հայաստանի մէջ նոր զարգացող ոլորտ մըն է, որ վերջին տարիներուն մուտք գործեց մեր իրականութենէն ներս, եւ այսօր Հայաստանի մէջ կարելի է տեսնել այդ ասպարէզի կայացած ուսուցիչներ, որոնք ունին իրենց հազարաւոր աշակերտները:

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԸՆՏՐԵԱԼ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ՝ ԻՍՐԱՅԷԼԻ ԿԱՐՄԻՐ ԾՈՎԷՆ ԱՆՑՔԸ (Ա.)

Աշխատասիրեց՝
ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Իսրայէլի ժողովուրդը երկար տարիներ Եգիպտոսի մէջ գերի մնալէ ետք, Աստուած զիրենք առաջնորդեց դէպի խոստացուած երկիր՝ Քանաան։ Սոյն աշխատասիրութիւնը կը կեդրոնանայ 13 պատմական դէպքերու վրայ, որոնցմէ ոմանք ներկայացուած են մանրամասնեալ բացատրութիւններով։

ՄԷԿ ԴԱՐՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի մէջ սկսած են Հայ մարմնամարզական ընդհանուր միութեան (ՀՄԸՄ) 100-ամեակի տօնակատարութիւնները, որոնք Բիւրականէն սկսան 110 մասնաճիւղերուն նուիրուած յուշաքանդակին բացումով եւ համաՀՄԸՄական 11-րդ ընդհանուր բանակումով: Տօնակատարութիւնները շարունակուեցան Երեւանի մէջ բազում ձեռնարկներով, 26 երկիրներէ աւելի քան 1200 սկաուտներ՝ 200 նախկին խմբապետներ, հարիւրաւոր ծնողներ, համակիրներ, հրաւիրեալներ եւ հիւրեր կ՚ոգեկոչեն պատմական այդ կառոյցին 100-ամեակը:

Ի՞ՆՉ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԷ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ ԿԵՆԱԼԸ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Մարդոց մեծամասնութիւնը կ՚ընէ այն, որ իշխանութեան գործիչները կ՚ըսեն իրենց, նոյնիսկ եթէ իրենք համաձայն չեն: Կը պարզուի, որ պատճառը ուղեղին մէջ պահուըտած է: Լաւ լո՞ւրը: Կրնայ ատիկա փոխուիլ: Այս մասին «Պի.Պի.Սի.» վերջերս հրապարակած է հետաքրքրական յօդուած մը:

ԵՍԱՅԻ ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆ (Բ.)

Աշխատասիրեց՝
Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

42. Գլուխ
Այս գլու­խը մար­գա­րէու­թիւնն է խոս­տա­ցուած Մե­սիա­յին, որ պի­տի գայ։ Ե­սա­յի զայն կ՚ա­նուա­նէ Տի­րոջ Ծա­ռան։ Այս­տեղ եւս պատ­գամ է, որ Աս­տուծ­մէ ժո­ղո­վուր­դին կը փո­խան­ցուի, մխի­թա­րա­կան խօս­քեր, խոս­տում­ներ, ինչ­պէս նաեւ ար­տա­յայ­տու­թիւն­ներ։

ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Հարուած մը քարին՝ անշունչին, բայց այնպիսին, որ կարծես շնչաւորի մը ուղղուած ըլլայ: Աչքերէն կրակ կը հոսի, ներսի հուրը այրած է կարծես դէմքին մաշկն իսկ, որ կարմրած, ճառագայթներուն հուրէն այրածի մը կը նմանի. խանձում մըն է ինքնին, ներքին այրում մըն է, որ կը թափի դուրս հարուածներով հաւասար, անհաւասար ու մոլորուն:

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ԲԺԻՇԿԻՆ ԲԱՐԵՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ՄԱՀԸ՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՄԷՋ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Միացեալ Նահանգներու մէջ բժիշկները արգիլած էին Տքթ. Ճոն (Յովհաննէս) Օյունճեանին՝ օդանաւ բարձրանալ: Տարիքը այլեւս յառաջացած էր, ծերունական հիւանդութիւնները՝ սրած:

Էջեր