Հարթակ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԵԼԷ ԱՆԴԻՆ…

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ինչե՜ր կը փոխէ պատերազմը։ Քաղաքներ ու գիւղեր, շէնքեր ու փողոցներ, պողոտաներ ու թաղեր։ Պատերազմը ունի դիմափոխող յատկութիւն մը, որ սովորական յատկութիւն մ՚ըլլալէ անդին իր մէջ կը ներառնէ ընդհանուր կազմաքանդումի հրէշային ամբողջ համակարգ մը։

Հրայր Ճէպէճեանի «Սփիւռքահայ Կեանքեր Ինչպէս Որ Տեսայ» ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԸ ՍԻՏՆԻԻ ՄԷՋ

Սիտնիի Առաջնորդարանին կազմակերպութեամբ, շաբաթ, օգոստոսի 4-ին, Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ «Էտկարեան» սրահին մէջ, նախագահութեամբ առաջնորդ Տ. Հայկազուն Եպսկ. Նաճարեանի, տեղի ունեցաւ Արաբական Ծոցի Ս. Գրքի ընկերութեան տնօրէն Տքթ. Հրայր Ճէպէճեանի «Սփիւռքահայ կեանքեր ինչպէս որ տեսայ» գրքին շնորհահանդէսը: Հանդիսավարն էր Սեդա Յովակիմեան, որ ներկայացուց Տքթ. Ճէպէճեանը, ապա հրաւիրեց Առաջնորդարանի դիւանապետ Նշան Պասմաճեանը՝ ներկայացնելու համար նորատիպ գիրքը:

ԹԱՒՇԵԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԵԱՆ. ՈՉ-ԹԱՒՇԵԱՅ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐԸ

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Երէկ ուշադրութիւնս գրաւեց ամերիկեան պահպանողական թերթ՝ «Ուաշինկթըն Թայմզ»ի տեսակէտ բաժնի տակ հրապարակուած մէկ վերլուծական յօդուածը, որուն հեղինակն է լրագրող Լ. Թոտ Ուուտը:

ՃԱՄԲՈՐԴԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Ծխա­խո­տը կը վա­ռէ, կը ներշն­չէ կծու ծուխն ա­նոր ու լուռ խորհր­դա­ծու­թեան մը դու­ռը կը բա­ցուի:
Ծու­խին քու­լա­նե­րուն ընդ­մէ­ջէն կը դի­տէ դէ­մի­նին աչ­քե­րը, կը պատ­մէ ա­նոր կար­ծես, կը թա­փէ ներ­սը կրծող խո­հե­րը՝ լո՜ւռ, ան­խօ՜ս:

ԱՂՕԹՔ

ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Մեր Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսը, սորվեցնելէ ետք մեզի, թէ մեր Արարիչը, Որուն մէկ Աստուած անունը կու տանք, միաժամանակ Ան մեր բոլորիս Հայրն է, որ երկինքին մէջ կը բնակի1: Հայր, որ անքակտելի կարպով կապուած է Իր զաւակներուն հետ եւ կը նախախնամէ անոնց իւրաքանչիւր քայլը:

ՎԵՐԱՊԱՏՈՒԵԼԻ ՌԸՆԷ ԼԵՒՈՆԵԱՆ. «ԵՐԲԵՔ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆ ՉԵՄ ԴՐԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆՑԻ ԵՒ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ՄՕՏԵՑՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ. ԸՍԱԾ ԵՄ. ՄԵՆՔ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑՆԵՐՍ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Եթէ ուզենք մէկ բառով ներկայացնել վերապատուելի Ռընէ Լեւոնեանը, ապա պիտի գրենք՝ «պարզութեան մարմնացում»: Այո, այդ պարզ ու մեկին. պարզ մարդ մը, քարոզիչ մը, կրօնաւոր մը եւ ի վերջոյ հայ մարդ մը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆ՝ ԱՄԵՐԻԿԱ-ԻՐԱՆ ԲԱԽՄԱՆ ԿԻԶԱԿԷՏԻՆ

Նախագահ Թրամփի արտաքին քաղաքականութեան ամենէն բնորոշ գիծը աննախատեսելիութիւնն է: Ներքին քաղաքականութեան պարագային դժուար չէ կանխատեսումներ ընել, որովհետեւ ան քաղաքական ասպարէզ մտաւ քանդելու համար այն իրագործումները, որոնք առաջադրուած էին իր նախորդին՝ նախագահ Պարաք Օպամայի կողմէ կենսոլորտի մաքրութեան պաշտպանութիւն, բժշկական եւ առողջապահական խնամքի մատչելիութիւն, եւ այլն: Այսօր որդեգրուած օրէնքներու ջնջումով կը շահի ճարտարարուեստը, կը սահմանափակուին ճարտարարուեստական թափօններու վրայ դրուած օրէնքները, քարիւղային հետազօտութիւններ կը կատարուին անաղարտ պահպանուելու սահմանուած տարածութեանց մէջ, եւ այլն:

«ՈՒՍՈՒՄՆ ՊԱՐՏՈՒՑ»

Աշխատասիրեց՝ ՊԵՏՐՈՍ Ս. ՇԱՆՇԵԱՆՑ,
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝ ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

«Հանգս­տու­թեան օ­րը միտքդ բեր՝ զա­նի­կա սուրբ պա­հե­լու հա­մար:
Վեց օր պի­տի աշ­խա­տիս ու բո­լոր գործդ ը­նես: Բայց եօթ­նե­րորդ օ­րը
Տի­րոջ, քու Աս­տու­ծոյդ, հանգս­տու­թեան օրն է. այն օ­րը գործ մը չգոր­ծես,

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ՝ ՈՐՊԷՍ ԻՐԱԿԱՆ ՅԵՆԱՐԱՆ…

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ա­րեգ Գալս­տեա­նի «Ա­ռանց սխա­լե­լու ի­րա­ւուն­քի. քա­ղա­քա­կան հա­յու խիղ­ճը» յօ­դուա­ծի լոյ­սին տակ։
Հա­յաս­տա­նի «Մե­տիա­մաքս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը վեր­ջերս հան­րու­թեան ներ­կա­յա­ցուց եր­կար ժա­մա­նակ Ռու­սաս­տան հաս­տա­տուած ու վեր­ջին եր­կու տա­րի­նե­րուն Հա­յաս­տան տե­ղա­փո­խ-ւած քա­ղա­քա­գէտ Ա­րեգ Գալս­տեա­նի յօ­դուա­ծը, ո­րուն մէջ հե­ղի­նա­կը կա­րե­ւոր նշում­ներ կը կա­տա­րէ ոչ միայն այ­սօր երկ­րէն ներս ստեղ­ծուած ընդ­հա­նուր ի­րա­վի­ճա­կին կա­պակ­ցու­թեամբ, այլ նաեւ կա­րե­ւոր ու­ղե­նիշ­ներ ցոյց կու տայ մեր ժո­ղո­վուր­դին ա­ռջեւ ցցուած բազ­մա­շերտ մեծ ու փոքր խնդիր­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ։

Էջեր