Հարթակ

ՆԵՐՊԱՂԵՍՏԻՆԵԱՆ ԿԱՐԵՒՈՐ ԽՄՈՐՈՒՄՆԵՐ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հոկ­տեմ­բե­րին Կա­զզէի մէջ ցոյ­ցեր տե­ղի ու­նե­ցան: Ցու­ցա­րար­նե­րը հան­դէս կու գա­յին Պա­ղես­տի­նի Նա­խա­գահ Մահ­մուտ Ապ­պա­սի դէմ եւ կարգ մը մաս­նա­կից­ներ կ՚այ­րէին ա­նոր պատ­կեր­նե­րը:

«Ա­տիս Եր­գի Ճամ­բով». Հե­ղի­նակ Ա­տիս Հար­ման­տեան

ԽԱ­ՉԻԿ ՃԱ­ՆՈ­ՅԵԱՆ

Հինգ­շաբ­թի, նո­յեմ­բեր 17-ին, ե­րե­կո­յեան, Ֆե­րա­հեան վար­ժա­րա­նի «Ա­ւե­տի­սեան» սրա­հին մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ մե­ծա­նուն եր­գիչ, ա­ւե­լի քան քա­ռա­սուն տա­րի­նե­րէ ի վեր սփիւռ­քի էսդ­րա­տա­յին եր­գե­րու ռահ­վի­րայ Ա­տիս Հար­ման­տեա­նի կեան­քը ցո­լաց­նող «Ա­տիս եր­գի ճամ­բով» հա­տո­րին գի­նե­ձօ­նը: Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պուած է Սան Ֆեռ­նան­տօ Հո­վի­տի Հա­մազ­գա­յի­նի մաս­նա­ճիւ­ղին կող­մէ: Այս առ­թիւ, բա­ցի յա­ւուր պատ­շա­ճի խօս­քե­րէ, պի­տի գոր­ծադ­րուի գե­ղա­րուես­տա­կան պատ­շաճ յայ­տա­գիր մը, ա­պա՝ հիւ­րա­սի­րու­թիւն: Վստահ ենք, որ Ա­տիսն ու իր եր­գե­րը գնա­հա­տող­նե­րու, սի­րող­նե­րու բազ­մու­թիւն մը ներ­կայ պի­տի գտնուի իր տե­սա­կին մէջ բա­ցա­ռիկ այս գի­նե­ձօ­նին:

ՏԱՆԸԼՏ ԹՐԱՄՓ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ԱՐԻՒՆՈՏ ԱՒԱԶԱՆԻՆ ԱՌՋԵՒ

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Անկասկած, որ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու նորընտիր նախագահ Տանըլտ Թրամփի Սպիտակ տուն մուտք գործելէն ետք, Միջին Արեւելքի համար նորութիւններ երեւան պիտի գան:

Երեւոյթներ, Որոնք Կը Զարմացնեն Երեւան Այցելող Զբօսաշրջիկները

ՇՈՒՇԻԿ ՄԱՒԻՍԱԳԱԼԵԱՆ

Այս տա­րի Հայաստանի մայրաքաղաքը՝ Ե­րե­ւա­նը դար­ձաւ 2798 տա­րե­կան:

«Վար­դա­գոյն քա­ղաք»ը բո­լորս կը դիւ­թէ իր ճար­տա­րա­պե­տա­կան կո­թող­նե­րով, սառ­նո­րակ ջու­րով, հիւ­րըն­կալ բնա­կիչ­նե­րով եւ մա­նա­ւանդ՝ դէ­պի Ա­րա­րատ իր զար­մա­նա­լի դիր­քով:

ԱՄԵՆԱՍԻՐԵԼԻ ԲԱՌԸ

ՍԱՐ­ԳԻՍ ՓՈ­ՇՕՂ­ԼԵԱՆ

Բա­ռե­րու սէ­րը... բա­ռեր կան, ո­րոնք սի­րե­լի են ե­ղած. բայց պէտք է ը­սել, որ գրե­թէ ա­մէն բառ սի­րե­լի է, նա­յած ե՞րբ, ո՞ւր, ինչ­պէ՞ս, ին­չո՞ւ, ո­րո՞ւն եւ ո՞ւր կը գոր­ծա­ծենք զայն:

ԱՇԽԱՐՀԻ ՎՐԱՅ ՄՕՏ 385 ՄԻԼԻՈՆ ՄԱՆՈՒԿ Կ՚ԱՊՐԻ ԱՂՔԱՏՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

Պատ­րաս­տեց՝ ՄԱ­ՐԻԱ Ա­ՐԱ­ՊԱԹ­ԼԵԱՆ

Աշ­խար­հի վրայ մօտ 385 մի­լիոն մա­նուկ­ներ ստի­պուած են ապ­րե­լու ծայ­րա­յեղ աղ­քա­տու­թեան պայ­ման­նե­րու մէջ: Ինչ­պէս կը տե­ղե­կաց­նէ «Ար­մէնփ­րէս», այդ մա­սին նշուած է ՄԱԿ-ի Ման­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի (ԻՒ­ՆԻ­ՍԷՖ) եւ Հա­մաշ­խար­հա­յին դրա­մա­տան կող­մէ պատ­րաս­տուած զե­կու­ցու­մին մէջ:

ՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Այսօր տե­ղի պի­տի ու­նե­նան Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րը: Ա­մե­րի­կա­ցիք պի­տի ընտ­րեն երկ­րի 45-րդ նա­խա­գա­հը:

Նա­հա­տակ-բա­նաս­տեղծ Ռու­բէն Սե­ւա­կի աղջ­կան՝ Շա­մի­րամ Սե­ւա­կի յի­շա­տա­կին

ԽԱ­ՉԻԿ ԵԸԼ­ՄԱ­ԶԵԱՆ

Հայ գրա­կա­նու­թեան հսկա­նե­րու՝ Դա­նիէլ Վա­րու­ժան­նե­րու, Սիա­ման­թօ­նե­րու, Ռու­բէն Զար­դա­րեան­նե­րու կող­քին՝ իր ա­ռանձ­նաշնոր­հեալ տե­ղը գրա­ւած մտքի մշա­կի, խի­զախ եւ ան­վե­հեր կե­ցուած­քով, պող­պա­տեայ նկա­րա­գի­րով կազ­մուած, հա­մա­մարդ­կա­յին տա­րած­քի վրայ ու­նե­ցած ազ­գա­յին ե­զա­կի ջի­ղով շա­ղա­խուած եւ գա­ղա­փա­րա­պաշ­տու­թեան վեհ հա­մո­զում­նե­րով տո­գո­րուած, ա­մե­նա­սեւ օ­րե­րուն իր ժո­ղո­վուր­դի ցա­ւե­րու եւ յոյ­սե­րու ար­տա­յայ­տի­չը դար­ձած, ինք­նա­կամ եւ գի­տակ­ցուած նա­հա­տա­կու­թիւ­նը ընտ­րած հե­րո­սի, լիա­կա­տար ար­ժա­նիք­նե­րով օժ­տուած բա­նաս­տեղծ-գրա­գէտ, բժիշկ Ռու­բէն Սե­ւա­կի աղջ­կան՝ Շա­մի­րամ Սե­ւա­կի մա­հը խոր ցաւ յա­ռա­ջա­ցուց մեր բո­լո­րին սրտե­րուն մէջ։

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԲԱՐՔԵՐ

Գ­ԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Ա­ճուրդ­նե­րը ընդ­հան­րա­պէս տե­ղի կ՚ու­նե­նան վա­ճա­ռե­լու հա­մար թան­կար­ժէք նկար­ներ, հռչակ ա­ռած ֆիլ­մե­րու մէջ գոր­ծա­ծուած պի­տոյք­ներ եւ կամ ա­նոնց դե­րա­սան­նե­րուն հա­գած հա­գուստ­նե­րը ու վեր­ջա­պէս հնա­դա­րեան հա­զուա­գիւտ ի­րեր, ո­րոնք կը զե­տե­ղուին թան­գա­րան­նե­րու մէջ։

Էջեր