Թրքահայ կեանք

ԶԷՔԻԵԱՆ ԳԵՐԱՊԱՅԾԱՌ ԵՐԷԿ ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ԱՍՈՒԼԻՍ ՄԸ ՍԱՐՔԵՑ ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ

 Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ա­սու­լի­սով մը հան­դէս ե­կաւ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ։ Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի սա­նուց միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կերպուած էր այս ե­րե­կոյ­թը՝ որ­պէս ներ­կայ ե­ղա­նա­կի եզ­րա­փա­կիչ ձեռ­նարկ։

ՍԱՀԱԿԵԱՆ-ՆՈՒՆԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶՆԵՐՈՒ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ տօ­նա­կան օր մը ապորւե­ցաւ ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րու տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սին առ­թիւ։ Կրթա­կան շրջա­նի փակ­ման ներ­կայ հանգ­րուա­նին դպրո­ցին մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նան զա­նա­զան հան­դէս­ներ, ո­րոնց շար­քին ե­րէ­կուա­նը ու­նէր ա­ռանձ­նա­յա­տուկ նշա­նա­կու­թիւն, քա­նի որ կը հա­մախմ­բէր փոք­րիկ­նե­րը։

ԳԱԼՖԱԵԱՆՑԻ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՒԱՔՈՅԹ

Գու­րու­չէշ­մէի «Սուա­տա»ին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ գալ­ֆաեան­ցի կա­նանց կէ­սօ­րուան ճա­շի հա­ւա­քոյ­թը, որ ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Վար­ժա­րա­նի տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ ծնո­ղաց միու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս ձեռ­նար­կը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան հաս­տա­տու­թեան զա­նա­զան թա­ղե­րէ հա­մա­կիր­նե­րը։

ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ՏԱՐԵՎԵՐՋ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րուն տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը։ Հարկ է նշել, որ դպրո­ցին մէջ կան ե­րեք ման­կա­պար­տէզ­ներ, զա­նա­զան տա­րի­քէ մա­նուկ­նե­րու հա­մար։

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆՑԻՆԵՐՈՒՆ ԱՅՑԸ

Բան­կալ­թըի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ, ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ ի­րենց ու­սու­ցիչ­նե­րուն, 18-24 Մա­յիս թուա­կան­նե­րուն այ­ցե­լե­ցին Փոր­թու­գա­լի Մե­տէի­րա կղզին՝ մաս­նակ­ցե­լու «R€­*» խո­րագ­րեալ նա­խա­գի­ծի եր­րորդ ժո­ղո­վին։

ԱԼԻՍ ՇԱՀԻՆՕՂԼՈՒԻ ՀԱՄԵՐԳԸ

Շիշ­լիի «Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ սոփ­րա­նօ Ա­լիս Շա­հի­նօղ­լուի հա­մեր­գը։ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի շար­քե­րէն հա­սած Ա­լիս Շա­հի­նօղ­լուի հա­մեր­գի ծրագ­րին մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին նաեւ թե­նոր Ճան Ռե­հա Կիւն, սոփ­րա­նօ Ֆուն­տա Կիւլ­լիւ եւ դաշ­նա­կա­հա­րու­հի Սիմ­թէն Շէն­փո­լատ։

ՊԷՇԻԿԹԱՇԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ ՄՈՒՐԱՏ ՀԱԶԻՆԷՏԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑ ԻՐ ՄԻԱՄԵԱՅ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆԸ

Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պետ Մու­րատ Հա­զի­նէ­տար ե­րէկ ներ­կա­յա­ցուց իր միա­մեայ գոր­ծու­նէու­թեան ար­դիւն­քը։ Ծա­նօթ է, որ Մու­րատ Հա­զի­նէ­տար շուրջ տա­րի մը ա­ռաջ ընտ­րուած էր քա­ղա­քա­պետ եւ այդ քա­ղա­քա­պե­տու­թեան մօտ իր գոր­ծի գլուխ գա­լով սկսած էր նոր շրջան մը։

ԹՈՓԳԱԲՈՒՑԻՆԵՐՈՒՆ ԴԱՇՏԱՊՏՈՅՏԸ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի սա­նե­րուն ա­ւան­դա­կան դաշ­տապ­տոյ­տը տե­ղի ու­նե­ցաւ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին։ Այս առ­թիւ բազ­ման­դամ խում­բի մը ձե­ւով թոփ­գա­բու­ցի­նե­րը այ­ցե­լե­ցին Քի­լիոս, ուր «Շէօ­մի­նէ» զբօ­սա­րա­նին մէջ ու­նե­ցան հա­ճե­լի ժա­մանց։

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ԵՐԷԿ ՄԵԾԱՐԵՑ ՆԱԽԿԻՆ ՎԻՃԱԿԱՒՈՐ ՉՈԼԱՔԵԱՆ ԳԵՐԱՊԱՅԾԱՌԸ

Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ հա­սա­րա­կու­թիւ­նը ե­րէկ մե­ծա­րեց իր վաս­տա­կա­ւոր վի­ճա­կա­ւո­րը՝ Տ. Յով­հան­նէս Արք. Չո­լա­քեա­նը։ Այս առ­թիւ Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Լե­ւոն հայ կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն նա­խա­գա­հեց Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան։

Էջեր