Թրքահայ կեանք

ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ

Վա­գըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Թո­րոս Ալ­ճան Ան­գա­րա­յի մէջ վեր­ջերս մաս­նակ­ցե­ցաւ Եւ­րո­պա­յի օ­րուան առ­թիւ կազ­մա­կեր­պուած պաշ­տօ­նա­կան ըն­դու­նե­լու­թեան։

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան սա­նուց միու­թեան մէջ գու­մա­րուե­ցաւ հեր­թա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղով։ 52-րդ շր­ջա­նի հեր­թա­կան այս հա­մա­գու­մա­րին դի­ւա­նը գլխա­ւո­րեց Յա­կոբ Ա­րա­պեան, ո­րու կող­քին էին Սար­վէն Սէրթ­շիմ­շէք եւ Կա­րէն Թա­լաս։

ԷՍԱԵԱՆՑԻՆԵՐԸ ՓԱՅԼՈՒՆ ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵՐՈՒ ՀԱՍԱՆ ԼՈՂԻ ՄԷՋ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Է­սաեան վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը փայ­լուն յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ար­ձա­նագ­րած են Պէ­յօղ­լուի շրջա­նի վար­ժա­րան­նե­րուն մի­ջեւ կազ­մա­կեր­պուած լո­ղի մրցա­շար­քի ար­դիւն­քին։

ՕՐԹԱԳԻՒՂԻ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐԸ

Օր­թա­գիւ­ղի Թարգ­ման­չաց վար­ժա­րա­նին մէջ շաբա­թա­վեր­ջին Մայ­րե­րու օ­րուան առ­թիւ տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­զա­կի հան­դի­սու­թիւն մը։ Այս­պէս, ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րը ան­մո­ռա­նա­լի օր մը պար­գե­ւե­ցին ի­րենց մայ­րե­րուն։

ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԹԻՒ ՍԱՄԱԹԻԱՑԻ ՏԻԿՆԱՆՑ ՀԱՒԱՔՈՅԹ՝ ՖԼՈՐԻԱՅԻ ՄԷՋ

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի ծնո­ղաց միու­թեան կող­մէ ան­ցեալ շա­բաթ Ֆլո­րիա­յի մէջ տիկ­նանց ճաշ­կե­րոյթ մը կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ի նպաստ դպրո­ցին։ «Տէ­վէ­լի» ճա­շա­րա­նի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս հա­ւա­քոյ­թը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցաւ շուրջ 250 հո­գի։

ՏԱՏԵԱՆԻ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԷՍԿԻՇԷՀԻՐ

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի ըն­թա­ցա­ւարտ դա­սա­րա­նի սա­նե­րը ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին ու­ղե­ւո­րու­թիւն մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցին դէ­պի Սիվ­րի­հի­սար եւ Էս­կի­շէ­հիր։ Տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րա­մի կող­մէ գլխա­ւո­րուած խում­բին կ՚ու­ղեկ­ցէին նաեւ դպրո­ցի ու­սուց­չա­կան կազ­մէն դէմ­քեր։

ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ՊՍԱԿԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Ե­շիլ­գիւ­ղի Ս. Ստե­փա­նոս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­ւա­քա­կան մկրտու­թեան եւ պսա­կի ա­րա­րո­ղու­թիւն։ Խո­րա­պէս տպա­ւո­րիչ մթնո­լորտ մը ստեղ­ծուե­ցաւ տեր­սիմ­ցի տաս­ներ­կու պա­տա­նի­նե­րու եւ չա­փա­հաս­նե­րու Ս. Մկրտու­թեան խորհր­դա­կա­տա­րու­թեան ըն­թաց­քին։ Մկրտու­թեան յա­ջոր­դեց ա­նոնց շար­քին եր­կու զոյ­գե­րու Ս. Պսա­կի խորհր­դա­կա­տա­րու­թիւ­նը։

ՏՕՆԱԿԱՆ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋ

​Սահակ-Մեսրոպ դպրաց դասու հիմնադրութեան 102-րդ եւ երգչախումբի կազմութեան 79-րդ կրկնակ տարեդարձները փայլուն անցան:
Եշիլգիւղի ընտանիքը մեծ խանդավառութիւն ապրեցաւ Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի նախագահած արարողութիւններուն ընթացքին:

ՊԱՐԸՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԵՐՋԱՆԻԿ ՕՐԸ

Պա­րըն ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ապ­րե­ցաւ եր­ջա­նիկ ու յատ­կան­շա­կան օր մը։ Այս­պէս, Գու­րու­չէշ­մէի Ե­րեւ­ման Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ մեր հա­մայն­քի հա­մակ­րե­լի ե­րի­տա­սարդ ա­մոլ­նե­րէն Ար­մաշ-Ա­նա­հի­տա Պա­րըն­նե­րու դստեր՝ փոք­րիկն Ա­րիա­նա Պա­րը­նի Ս. Մկրտու­թեան խորհր­դա­կա­տա­րու­թիւ­նը։

ՄԻՋՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ 26-ՐԴ «ՌՈՒԲԷՆ ՍԷՄԷՐՃԵԱՆ» ՊԱՍՔԷԹՊՈԼԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔԸ ԵՐԷԿ ՍԿՍԱՒ ՍԱՄԱԹԻՈՅ ՄԷՋ

Ե­րէկ, Սա­մա­թիոյ մէջ սկսաւ միջ­միու­թե­նա­կան 26-րդ «Ռու­բէն Սէ­մէր­ճեան» պաս­քէթ­պո­լի մրցա­շար­քը։ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զին մէջ ա­ռա­ջին հան­դի­պու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Տա­տեան սա­նուց միու­թեան եւ Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան խում­բե­րուն մի­ջեւ։

Էջեր