Եկեղեցական

«ԼԱՒԱԳՈՅՆ ՈՒՍՈՒՑԻՉ» ՏԱՐԵԿԱՆ ՄՐՑՈՅԹԻ 2015 ԹՈՒԱԿԱՆԻ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի նա­խա­գա­հու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ, Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նի հան­դի­սու­թիւն­նե­րու դահ­լի­ճի եր­դի­քին տակ, նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ «Լա­ւա­գոյն ու­սու­ցիչ» տա­րե­կան մրցոյ­թի 2015 թուա­կա­նի մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Հարկ է նշել, որ այս մրցոյ­թը կ՚ի­րա­կա­նա­ցուի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ Հա­յաս­տա­նի Կրթու­թեան ու գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան ջան­քե­րով, ո­րոնց կը միա­նայ նաեւ Քրիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան կեդ­րո­նը։

ԹՈՒՄՕ-Ի ՄԷՋ ԶՐՈՅՑ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ այ­ցե­լեց Ե­րե­ւա­նի ԹՈՒ­ՄՕ ստեղ­ծա­րար փոր­ձա­գի­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նը։ Ի­րեն ու­ղեկ­ցե­ցան այս կեդ­րո­նի հիմ­նա­դիր եւ «Սի­մո­նեան» կրթա­կան հիմ­նադ­րա­մի նա­խա­գահ Սեմ Սի­մո­նեան եւ կեդ­րո­նի Հո­գա­բար­ձու­նե­րու խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րէն Բե­կոր Փա­փա­զեան։ Այս առ­թիւ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը ծա­նօ­թա­ցաւ կեդ­րո­նի պայ­ման­նե­րուն եւ ու­սում­նա­կան ծրագ­րե­րուն։

ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ե­րէկ, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը մէկ­տե­ղուե­ցաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի պաշ­տօ­նէու­թեան հետ։ Մայ­րա­վան­քի հա­մա­լի­րէն ներս, Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նի հան­դի­սու­թիւն­նե­րու դահ­լի­ճի եր­դի­քին տակ այս հա­ւա­քոյ­թը կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տի գա­հա­կա­լու­թեան 16-րդ տա­րե­դար­ձին առ­թիւ։

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ

Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի գահակալութեան 16-րդ տարեդարձը՝ Մայր Տաճարի մէջ:
Տ. Խաժակ Արքեպիսկոպոս Պարսամեան. «Նորին Սրբութիւնը յարատեւութեամբ, խորունկ իմաստութեամբ, ջանասէր աշխատասիրութեամբ կը ձգտի Հայ Եկեղեցւոյ սպասաւորներուս ցոյց տալ՝ ինչպէս յաղթահարել առկայ դժուարութիւնները»:

ԳԱՀԻՐԷԻ ՄԷՋ ԵՂԲԱՅՐԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Գա­հի­րէի մէջ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու խոր­հուր­դի գոր­ծա­դիր վար­չու­թեան ժո­ղո­վին նա­խա­գա­հե­լէ վերջ, Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը վե­րա­դար­ձաւ Ան­թի­լիաս։ Կը հա­ղոր­դուի, որ ան Գա­հի­րէի մէջ եղ­բայ­րա­կան հան­դի­պում մըն ալ ու­նե­ցաւ Ղպտի Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղեց­ւոյ Թա­ւատ­րոս Բ. Պատ­րիար­քին հետ։

ՅԱՐԱՏԵՒ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդին ընդլայնուած կազմով ժողովները՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ:
Սուրիահայութեան հարցերը անմիջական ուշադրութեան առարկայ:
Խորհրդակցութիւններու լոյսին տակ այժմ կը ծրագրուի յառաջիկայ տարի գումարել Ազգային-եկեղեցական ժողով, արդէն ստեղծուած են յանձնախումբերը:

ՉԵԽԻՈՅ ԿԱՐՏԻՆԱԼԻՆ ԱՅՑԸ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին հրա­ւէ­րով այս օ­րե­րուն Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին կ՚այ­ցե­լէ Չե­խիոյ Կար­տի­նալ ու Փրա­կի Ար­քե­պիս­կո­պոս Տո­մի­նիք Տու­քայ։ Ե­րէկ, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը տե­սակ­ցե­ցաւ հիւր բարձ­րաս­տի­ճան հո­գե­ւո­րա­կա­նին հետ, ո­րուն կ՚ու­ղեկ­ցէին Կեդ­րո­նա­կան Եւ­րո­պա­յի Հայ­րա­պե­տա­կան պա­տուի­րա­կի պաշ­տօ­նա­կա­տար Տ. Տի­րան Վրդ. Պետ­րո­սեան եւ չե­խա­հա­յոց հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Բար­սեղ Վրդ. Փի­լաւ­չեան։

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՄԻՋԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԷՆ ՅՍՏԱԿ ԿԵՑՈՒԱԾՔ Կ՚ԱԿՆԿԱԼԷ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ԱՌԿԱՅ ԿԱՑՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆԴԷՊ

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը վեր­ջին օ­րե­րուն Գա­հի­րէի մէջ նա­խա­գա­հեց Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու խոր­հուր­դի գոր­ծա­դիր վար­չու­թեան ժո­ղո­վին, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ղպտի Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ Ս. Մար­կոս մայ­րա­վան­քին մէջ։

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ

Այ­սօր Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի գա­հա­կա­լու­թեան տա­րե­դարձն է։ Հա­յոց հա­ւատ­քի հօր՝ Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւոր­չի Աս­տուա­ծա­կա­ռոյց ու Ա­ռա­քե­լա­հաս­տատ գա­հուն վրայ ան կը դի­մա­ւո­րէ իր 16-րդ տա­րին՝ որ­պէս հայ ժո­ղո­վուր­դի ընդ­հան­րա­կան ու պա­տուա­կան հայ­րա­պե­տը եւ որ­պէս Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ թիւ մէկ սպա­սա­ւո­րը։

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ՀԱՆԴԻՍԱՊԵՏԵՑ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԷՋ ԿԱՌՈՒՑՈՒԵԼԻՔ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈՂՕՐՀՆԷՔԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Տա­ւու­շի մար­զի Դի­լի­ջան քա­ղա­քին մէջ վեր­ջերս Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը նա­խա­գա­հեց նոր կա­ռու­ցուե­լիք ե­կե­ղե­ցիի մը հո­ղօրհ­նէ­քի հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան։ Այս ե­կե­ղե­ցին պի­տի կա­ռու­ցուի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի, Դի­լի­ջա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի, «Հա­յաս­տա­նի զար­գաց­ման նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ» հիմ­նադ­րա­մի եւ «Դի­լի­ջա­նի զար­գաց­ման հիմ­նադ­րամ»ի հա­մա­տեղ ջան­քե­րով։ Ե­կե­ղե­ցա­շի­նա­կան ծրագ­րի բա­րե­րար­ներն են Ռու­բէն Վար­դա­նեան, Գա­գիկ Ա­դի­բէ­կեան, Մաք­սիմ Ա­թաեանց եւ Ար­մէն Կա­րա­պե­տեան։

Էջեր